പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
NIRF RANKING
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala ഫയല്‍ അദാലത്ത് 2021 DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates For the Students ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526674
 • University Engineering Unit -Assistant Engineer (Civil) on contract basis- Shortlisted candidates
     03.12.2021 04:43 PM
 • Admission Notification to PG Diploma in Philosophical Counselling Course conducted by Center for Philosophical Counselling and Research
     02.12.2021 02:36 PM
 • Applications are invited for the Admission to the Post Graduate Diploma Course in Molecular Diagnostics conducted by the Inter University Centre for Genomics and Gene Technology (IUCGGT), Department of Biotechnology, University of Kerala, Kariavattom, Thiruvananthapuram.
     01.12.2021 04:20 PM
 • B.Tech Degree Courses (2008 Scheme – 2008 to 2012 admission -– Supplementary/Part Time) –Improvement of sessional marks after Completion of the Course- Even/Odd semesters – for candidates who have not secured 40 marks in theory papers and couldn’t avail the sessional improvement earlier – reg.
        26.11.2021 05:22 PM
 • B.Tech Degree Courses (2013 Scheme – 2013 and 2014 Admission – Supplementary/Part Time ) - Improvement of Sessional marks after Completion of the Course- Even/Odd Semesters - for candidates who have not secured 40 marks in theory papers and those couldn’t avail the sessional improvement earlier– reg.
        26.11.2021 05:20 PM
 • The international seminar organized by the society for an alternative to animal experiment-India. (SAAE-India)
     26.11.2021 05:13 PM
 • The Department of Russian, University of Kerala invites applications for admission to the Integrated Diploma Course in Russian and Certificate Course in Russian (one year) for the year 2022.
        25.11.2021 03:22 PM
 • ENTRANCE TEST FOR ADMISSION TO MSW COURSE 2021-PROVISIONAL RANK LIST OF CANDIDATES-SHREE VIDYADHIRAJA COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, KARUNAGAPPALLY
     25.11.2021 02:51 PM
 • Applications are invited in the prescribed form from eligible candidates for the award of University Post Doctoral fellowship(Regular Post Doctoral Fellowship and Bridge Post Doctoral Fellowship) for the year 2020-21
     25.11.2021 12:49 PM
 • International Multidisciplinary Webinar on Media, Language and Literature: Current Indo-German Approaches 10th, 11th & 12th January 2022
     23.11.2021 02:23 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  5.947 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 74037  
   03 ഡിസംബര്‍ 2021 09:16 PM