പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
image 10
image 10
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala അഫിലിയേഷൻ പോർട്ടൽ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526671
     9188526674, 9188526675
 • Job vacancy Research Associate & Junior Research Fellow
     29.03.2023 06:24 PM
 • Gurusagaram Programme & 'Athirukalude Ganitham' book release
     29.03.2023 06:07 PM
 • Applications are invited for the post of Research Associate and Junior Research Fellow in the Inter University Centre for Evolutionary and Integrative Biology (iCEIB) in the University of Kerala at Kariavattom Campus for 2023-2024 for the Project on “Stress Physiology” in iCEIB, University of Kerala.
     29.03.2023 11:40 AM
 • Inter University Centre for Genomics and Gene Technology – Vacant seat Notification for Post Graduate Diploma Course in Molecular Diagnostics
     29.03.2023 11:35 AM
 • Gurusagaram by Music Department
     28.03.2023 05:55 PM
 • Bharat Murali Nadakolsavam
     28.03.2023 05:52 PM
 • Book Release of Dr.S.Nazeeb, Member Syndicate
     27.03.2023 06:41 PM
 • Inter-Collegiate transfer for students to II Semester PG Degree Course 2022-'23
     27.03.2023 05:29 PM
 • Bhashakkoru Dollar Award - 2022
     25.03.2023 05:33 PM
 • Short-term Certificate Course in Spoken English Skill Development
     24.03.2023 05:24 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  9.193 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 210919  
   30 മാര്‍ച്ച് 2023 03:36 AM