പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
image 10
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
NIRF RANKING
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526671
     9188526674, 9188526675
 • PROVISIONAL RANK LIST FOR MBA - IMK ADMISSION 2022
     02.07.2022 11:57 AM
 • The application for the admission to the part-time evening course Advanced Post Graduate Diploma in English for Communication (APGDEC) has been invited for 2022 admissions.
     27.06.2022 01:08 PM
 • Applications were invited for admission to MBA (Full Time) at University Institutes of Management (UIMs) of University of Kerala 2022­24 batch vide Notification dated 16.04.2022. It is brought to the notice of all concerned that the said Notification is modified to the below extent.
     21.06.2022 05:22 PM
 • Inter-Collegiate transfer for students to II Semester B.Ed Degree Course 2021-'22
     07.06.2022 10:45 PM
 • APPLICATION FOR IMPROVEMENT OF INTERNAL ASSESSMENT MARKS AS SPECIAL APPEARANCE FOR ODD AND EVEN SEMESTERS OF 3 YEAR & 5 YEAR LLB DEGREE COURSES
     30.05.2022 05:23 PM
 • Inter-Collegiate transfer for students to II Semester PG Degree Course 2021-'22
     29.04.2022 05:19 PM
 • Notification Date Extended - The Department of German invites the application for the admission to German A1 (Deutsch A1) and German A2 (Deutsch A2) Short term Courses for 2022 admissions.
     21.04.2022 05:28 PM
 • Admission to MBA ( Full Time) at University Institutes of Management (UIM) of University of Kerala 2022­2024 Batch
     21.04.2022 05:26 PM
 • Budget Speech of the University for the financial year 2022-23
        18.04.2022 03:00 PM
 • Higher Education - Information Bulletin for Kerala Management Aptitude Test (KMAT) 2022
     16.04.2022 04:09 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  9.855 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 139009  
   05 ജൂലായ് 2022 02:31 AM