പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
image 10
image 20
Gandhiji
image 30
image 40
image 50
image 70
 • PG Admission of MA Hindi Language and Literature
     25.03.2019 02:08 PM
 • In connection with University Youth Festival, classes in University Departments will remain suspended from 25th to 29th March 2019
     24.03.2019 06:03 PM
 • Admission to PG programs in Statistics for the year 2019 – Department of Statistics
     22.03.2019 03:40 PM
 • Admission Brochure for MA Economics 2019 - Department of Economics
     22.03.2019 03:37 PM
 • Admissions – Post Graduate programmes under Department of Music for the year 2019
     22.03.2019 03:34 PM
 • S6 Unitary LL.B (Regular & Supplementary) Degree examination (2011 scheme) Nov 2018 - Scrutiny of answer scripts
     20.03.2019 12:18 PM
 • List of Examiners showing the details of their Name, College, and Amount ; towards the Remuneration/TA/DA for Revaluation of answer books of B.A/B.Sc./B.Com/M.A/M.Sc/ M.Com /IDE Examinations, from Joint Registrar I (Exam) office (2011 onwards). All examiners are requested to come and collect their cheques from the office of the JR I Exam along with their ID proof, at the earliest. (Contact No. 0471 2386281).
     19.03.2019 10:48 AM
 • “Five Lectures on Money” prepared from the five lectures delivered by Prof. Mark Lindley (USA; Visiting Professor, Dr. Baba Saheb Ambedkar University, Aurangabad) has been released by the Hon. Vice Chancellor of Kerala University Prof. V P Mahadevan Pillai on 15/03/2019 at 4.40 pm, in the presence of IQAC Director Prof. Simon Thattil, Honorary Director of the Centre Prof. Abdul Salim and the students
     18.03.2019 04:43 PM
 • Department of Sociology, University of Kerala is organising a National Symposium on Friday, 22, March 2019 in the Seminar Hall, Department of Economics. Dr. Rajni Palriwala, Professor of Sociology, Delhi School Economics will speak on "Gender Displacements - Women's-place Making in Modernity
     18.03.2019 04:32 PM
 • 3 Day international seminar on “Secularism, Democracy and Nation Building :Nehru’s Vision and Philosophy “ organized by Department of Political Science from 19-21 March 2019
           18.03.2019 04:05 PM


Higher Education Department SOAFT - വിദേശ യാത്രാനുമതിക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ അദാലത്ത് 2019
Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  2.556 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 19297      26 മാര്‍ച്ച് 2019 11:37 PM