പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
image 10
Doctor of Science
image 20
Gandhiji
image 30
image 40
image 50
Kargil Vijay Divas Celebration
image 70
For the Students e-Certificates
 • Department Of German, University Of Kerala Offers Consultancy Services In The Following Areas To The Public
     07.09.2019 12:07 PM
 • KMAT Kerala 2020
        02.09.2019 03:26 PM
 • B.Tech Degree Courses (2013 admission) - Improvement of sessional marks after Completion of the Course- Odd semesters
        22.08.2019 05:17 PM
 • Revised list of Examination Centres
     17.08.2019 12:09 PM
 • Walk-in interview for eligible candidates for the post of Research Associate in the ongoing project funded by the Indian Space Research Organization (ISRO) Project (Order No.ISRO/SSPO/MOM- AO/2017-17) entitled 'A systematic study on the landslides on Valles Marineris using data of varying resolution and scales', in the Department of Geology
     15.08.2019 10:11 AM
 • The transaction through Friends (JANASEVANA KENDRAM) will not be accepted by University of Kerala until further intimation.
     14.08.2019 07:13 PM
 • Remitting fees to the University - Modes of Payment
     08.08.2019 03:20 PM
 • Awards for official language promotion by Government of Kerala - Applications are invited from Employees
     06.08.2019 03:56 PM
 • International Conference on Innovations in Graphs and its Alliances in Digital Era-2020 to be held on 22nd-24th, Jan 2020 organized by Department of Mathematics
     06.08.2019 01:01 PM
 • Fifth semester five year integrated BA LLB, B.com LLB, BBA LLB paper II examination- Law of Crimes-Criminal Procedure Code rescheduled to August 6th.
     01.08.2019 05:12 PM


Higher Education Department SOAFT - വിദേശ യാത്രാനുമതിക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ അദാലത്ത് 2019
Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  2.64 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 30202      20 സെപ്റ്റംബര്‍ 2019 09:18 PM