പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
image 10
Doctor of Science
image 20
Gandhiji
image 30
image 40
image 50
Kargil Vijay Divas Celebration
image 70
For the Students e-Certificates
 • Exam Postponement
  27.03.2020 04:52 PM
 • The entry to University Library has been restricted to members only and the timings have been regulated
  21.03.2020 03:29 PM
 • Open Defense, Pre Submission Seminars all other National International Seminars scheduled in March have also been postponed
  21.03.2020 03:28 PM
 • Various interview scheduled from March 30th to April 14th have been postponed
  21.03.2020 03:28 PM
 • Academic Summit, Young Scientist meet scheduled in March has been postponed
  21.03.2020 03:27 PM
 • The classes of all University Departments/ Colleges has been suspended up to March 31st and all academic, research services shall be given online
  21.03.2020 03:26 PM
 • All University examinations scheduled w.e.f FN of 20th march 2020 have been postponed. CSS Exams scheduled from March 16th have also been postponed
  21.03.2020 03:26 PM
 • Sanitizer prepared by the University Department are provided to both public and staff
  21.03.2020 03:24 PM
 • As directed by the Government the attendance of the staff are reduced to 50% for two weeks and the Visitors /Public are restricted. The office would remain closed on Saturdays in March
  21.03.2020 03:22 PM
 • Exam Postponed
     20.03.2020 01:23 PM


Higher Education Department SOAFT - വിദേശ യാത്രാനുമതിക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ അദാലത്ത് 2019
Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  2.568 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 41897      03 ഏപ്രില്‍ 2020 12:54 PM