പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
image 10
image 10
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala അഫിലിയേഷൻ പോർട്ടൽ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526671
     9188526674, 9188526675
 • Project collaboration with University of Kerala and KSCSTE
     08.06.2023 05:20 PM
 • RESEARCH DOCUMENTS SPECTACULAR BIODIVERSITY IN DEEPWATER ROCKY REEFS OF KERALA COAST, THREATENED WITH PLASTIC DEBRIS
     07.06.2023 05:25 PM
 • World Environment Day 2023 Observed in University of Kerala
     05.06.2023 06:32 PM
 • Researchers Fest 2023 - Logo Released
     05.06.2023 06:31 PM
 • NIRF Ranking 2023 - University of Kerala ranks 24th among Universities in India
     05.06.2023 06:30 PM
 • Department of Music- Interaction with Eminent Scholar
     03.06.2023 02:41 PM
 • KU Researchers' Fest 2023
     03.06.2023 02:38 PM
 • FIRST PHASE PROVISIONAL RANK LIST FOR MBA - IMK ADMISSION 2023
     02.06.2023 05:04 PM
 • Researchers Fest 2023 - Book Fest
     31.05.2023 05:06 PM
 • Book Release- Institute of English
     30.05.2023 05:54 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  7.302 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 227301  
   09 ജൂണ്‍ 2023 01:03 AM