പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
image 10
Doctor of Science
image 20
Gandhiji
image 30
image 40
image 50
Kargil Vijay Divas Celebration
image 70
For the Students e-Certificates
 • Notification - providing financial assistance for presenting papers in International Seminars - Budget Proposal 2019-2020
     07.02.2020 05:32 PM
 • PG Admission (M.Sc Environmental Science) at Department of Environmental Sciences, University of Kerala
     06.02.2020 10:54 AM
 • The Department of English has planned to conduct a ‘Two-Day National Workshop on Innovative Methods of Teaching Language, Literature and Linguistics” on 28th and 29th Feb, 2020.
        03.02.2020 11:38 AM
 • Notification Admission to MBA ( Full Time) at University Institutes of Management (UIM) of University of Kerala 2020-2022 Batch Date:28.01.2020
     01.02.2020 04:22 PM
 • Inviting Applications for Special Financial Assistance 2019-20
           30.01.2020 04:57 PM
 • Notification - Ph.D Entrance Exam 2020 -Online Applications are invited from eligible candidates for the Ph.d entrance Examination 2020 (General Aptitude Test) for determining eligibility for admission to Full-time/Part-time research leading to Ph.D Degree.
     30.01.2020 10:23 AM
 • Department of Economics, University of Kerala organizes National Workshop for "Structuring Outcome Based Post Graduate Syllabus in Economics" during 17th-19th Feb 2020.
     25.01.2020 11:45 AM
 • Centre allocation Second Semester BCom Degree examination under SDE January 2020
     23.01.2020 11:09 AM
 • B.Tech Degree Courses (2013scheme, 2014 admission) – Improvement of sessional marks after Completion of the Course- Even/Odd semesters – for candidates who have not secured 40 marks in theory papers
        22.01.2020 03:06 PM
 • International Interdisciplinary Seminar on Diaspora, Kultur & Literatur –Indo- DeutschesNachdenken [Diaspora, Culture & Literature - Indo- German Reflections] 12th, 13th, 14th of February 2020
     21.01.2020 10:35 AM


Higher Education Department SOAFT - വിദേശ യാത്രാനുമതിക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ അദാലത്ത് 2019
Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  2.434 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 40586      18 ഫെബ്രുവരി 2020 09:12 AM