പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
image 10
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala അഫിലിയേഷൻ പോർട്ടൽ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526671
     9188526674, 9188526675
 • G20 University Connect Programme
     28.01.2023 05:56 PM
 • notification for the Add-on course in "‘Herbarium Techniques and Management " Department of Botany, University of Kerala
     25.01.2023 04:52 PM
 • Notification for Post Graduate Diploma Course in Molecular Diagnostics - Schedule of dates for admission
     21.01.2023 05:04 PM
 • Invites applications from UG/PG students of Botany for the Add-on course ‘Herbarium Techniques and Management’ conducting by Department of Botany, University of Kerala
     18.01.2023 06:07 PM
 • Applications are invited for CLAS Junior Research Fellowships (CLAS JRF)
     12.01.2023 04:47 PM
 • Invites applications from PG students in the campus for the Add-on course in ‘Mushroom Cultivation and Value Addition’ in the Department of Botany
     12.01.2023 04:41 PM
 • The Department of German invites the application for the admission to German A1 (Deutsch A1) Short term Programme for January 2023 admissions.
     09.01.2023 04:46 PM
 • Admission to the Post Graduate Diploma in Palaeography and Conservation of Manuscripts conducted by Oriental Research Institute & Manuscript Library, University of kerala, Kariavattom
     05.01.2023 04:11 PM
 • STATE LEVEL SEMINAR ON “HYPNOTHERAPY”
     05.01.2023 11:58 AM
 • Ph.D Entrance Examination November 2022 Results
     04.01.2023 05:05 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  13.542 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 196995  
   30 ജനുവരി 2023 03:13 AM