പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
image 10
image 20
Gandhiji
image 30
image 40
image 50
image 70
For the Students e-Certificates
 • Scheduled dates for admission to the BLISc Degree Course in White Memorial College of Arts & Science for Women, Panachamoodu, Thiruvananthapuram for the academic year 2019-20
     17.07.2019 04:58 PM
 • Sree Swathi Thirunal Government Music College, Thiruvananthapuram ,re-scheduled date for admission to the First year BPA Violin,Mridhangam and Veena Degree courses for the academic year 2019-20 –SC/ST candidates
     17.07.2019 04:52 PM
 • Special Lecture organized by V K Krishna Menon Study Centre for International Relations, University of Kerala
     17.07.2019 12:18 PM
 • PhD Entrance Examination 2019- Result of withheld candidates.
     15.07.2019 04:11 PM
 • Fellowship to M.Phil students 2018-19 batch -Provisional List
     10.07.2019 04:52 PM
 • Applications are invited for Diploma course in Russian conducted by Department of Russian,University of Kerala
     08.07.2019 04:51 PM
 • Applications are invited for Certificate & Integrated Diploma course in Russian conducted by Department of Russian,University of Kerala
     08.07.2019 04:50 PM
 • Applications are invited for Diploma course in German conducted by Department of German,University of Kerala
     08.07.2019 04:47 PM
 • Applications are invited for Certificate course in German conducted by Department of German,University of Kerala
     08.07.2019 04:46 PM
 • Applications are invited from qualified candidates for appointment to the post of Controller of Examinations and Finance Officer in the University of Kerala.
     06.07.2019 05:45 PM


Higher Education Department SOAFT - വിദേശ യാത്രാനുമതിക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ അദാലത്ത് 2019
Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  6.37 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 28009      18 ജൂലായ് 2019 07:36 AM