പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

CBCSS:- Guidelines for Evaluation & Grading
CBCSS:-Guidelines for Evaluation & Grading
Guidelines for Cell to Combat Sexual Harassment
UGC Guidelines for Universities, Research Institutes and Colleges for Procurements, Storage, Usage and Disposal of Radioactive and other Hazardous Materials/Chemicals
Guidelines for awarding Grace Grade for Sports Performance / Arts/NSS/NCC from the Academic Year 2010-2011.