Succession List

Pro Vice-Chancellors

kerala university

Sri. C. V. Chandrasekharan

1937-1947

Sri. H. C. Papworth

1947-1951

Sri. P. R. Parameswara Panicker

1951-1956

Prof. Sundara Raja Naidu

1956 -1957

Dr. N. A. Karim

1977-1985

Dr. A. Sukumaran Nair

1986-1990

Prof. S. K. Rajagopal

1990-1995

Prof. M. Salihu

1996-1998

Dr. Cyriac Thomas

1998-2000

Dr. S. Kevin

2001- 2005

Dr. M. Jayaprakas

2005 -2009

Dr. J. Prabhash

2009 - 2013

Dr. N. Veeramanikandan

2013 – 2017

Dr. P. P. Ajayakumar

2018 - 2022