പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് വൈസ്-ചാൻസലർ

വൈസ്-ചാൻസലർ

Vice Chancellor

പ്രൊഫ .(ഡോ.) മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ

വൈസ്-ചാൻസലർ

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
Tele : +91-471-2306634 (O) Fax: 0471-2302898 Email: vc@keralauniversity.ac.in