പ്രധാന പേജ് സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങള്‍

സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങള്‍

1.പ്രൊഫ .(ഡോ.) മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ
വൈസ്-ചാൻസലർ

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : +91-471-2306634 (O) ഫാക്സ് : 0471-2302898 ഇമെയില്‍ : vc@keralauniversity.ac.in
3ഇഷിത റോയ് ഐ .എ .എസ്‌
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, സെക്രട്ടറിയേറ്റ് , തിരുവനന്തപുരം
4ജീവന്‍ ബാബു കെ. IAS
ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇന്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ (DPI)

കേരള സര്‍ക്കാര്‍, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 0471 2325106 (O) ഇമെയില്‍: dpi@education.kerala.gov.in
5ഹരിത വി. കുമാര്‍ IAS
ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് കൊളീജിയറ്റ് എജ്യൂക്കേഷന്‍

കേരള സര്‍ക്കാര്‍, വികാസ് ഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 0471 2303548 (O) ഇമെയില്‍: dcedirectorate@gmail.com
6ഡോ വി വേണു ഐ എ എസ്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി, കേരള സര്‍ക്കാര്‍

സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 0471-2333147, 2518181 (O) ഇമെയില്‍: chiefsecy@kerala.gov.in
7അഡ്വ. മുരളീധരന്‍ പിള്ള ജി.
കിഴക്കുംഭാഗത്തു കോയിവിള, കോയിവിള പി. ഒ., കൊല്ലം 691 590


ഫോണ്‍ : 9895673352(M) ഇമെയില്‍: gmuraleedharan2012@gmail.com
8ഡോ .ഷിജുഖാൻ ജെ എസ്
സിണ്ടിക്കേറ്റ് മെമ്പർ

ഷീജ മൻസിൽ
നെടുമങ്ങാട്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 9446326095(M)
9പ്രൊ (ഡോ).പി എം രാധാമണി
സിണ്ടിക്കേറ്റ് മെമ്പർ

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
കേരള സർവകലാശാല
തിരുവനന്തപുരം
10ഡോ എസ് ജയൻ
സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ

മലയാള വിഭാഗം
എസ് എൻ കോളേജ്
കൊല്ലം
11ആർ രാജേഷ്
സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ

നല്ലൂർ കുളത്തിൽ
കൊല്ലക്കടവ് പി ഒ
12ഡോ. ഗോപ്ചന്ദ്രന്‍ കെ. ജി.
പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോഇലക്ട്രോണിക്സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല, തിരുവനന്തപുരം 695 581
ഫോണ്‍ : 8129914751(M) ഇമെയില്‍: kggopchandran@gmail.com