പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പ്രൊഫ .(ഡോ.) മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ
വൈസ്-ചാൻസലർ

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : +91-471-2306634 (ഓഫീസ്) ഫാക്സ്: 0471-2302898 ഇമെയില്‍: vc@keralauniversity.ac.in
പ്രൊഫ. (ഡോ.) കെ. എസ്. അനില്‍ കുമാര്‍
രജിസ്ട്രാര്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : +91-471-2305631 (ഓഫീസ്) ഫാക്സ്: +91-471-2307158 ഇമെയില്‍: registrar@keralauniversity.ac.in
പ്രൊഫ. (ഡോ.) എന്‍. ഗോപകുമാര്‍
പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം തിരുവനന്തപുരം - 695534
ഫോണ്‍ : +91 471 2305946 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9447136368 ഇമെയില്‍: ku.controller@keralauniversity.ac.in
ശ്രീ. ആര്‍. മഹാദേവന്‍
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍

കേരള സർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം -695534
ഫോണ്‍ : +91-471-2300750 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : +91-9495169610 ഇമെയില്‍: financeofficer@keralaunivesity.ac.in