പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English


പ്രോ - ചാൻസലർ

imagee

ഡോ. ആര്‍. ബിന്ദു

കേരള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് മന്ത്രി