പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് തൊഴിൽ നിർദ്ദേശകേന്ദ്രം

തൊഴിൽ നിർദ്ദേശകേന്ദ്രം

സര്‍വകലാശാലയില്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്കും ഗവേഷണത്തിനും ശേഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്ലേസ്മെന്‍റ് സെല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.