പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് ലൈബ്രറി ജീവനക്കാർ

ലൈബ്രറി ജീവനക്കാർ

ഡോ. ബി. ആശ
സര്‍വകലാശാല ലൈബ്രേറിയന്‍ (ഇന്‍-ചാര്‍ജ്ജ്)

സര്‍വകലാശാല ലൈബ്രറി
കേരള സര്‍വകലാശാല
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 0471-2308844 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9495102042 ഇമെയില്‍: keralauniversitylibrary@gmail.com
ജ്യോതിബാബു ജി
ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയൻ

ക്യാമ്പസ് ലൈബ്രറി
കേരള സര്‍വകലാശാല, കാര്യവട്ടം
ഫോണ്‍ : 0471 2308169 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9447248525 ഇമെയില്‍: dlcampuslibrary@gmail.com