പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് ലൈബ്രറി ജീവനക്കാർ

ലൈബ്രറി ജീവനക്കാർ
ഫോണ്‍ : 0471-2308844 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9447495078
ശ്രീമതി എം. ആർ. മായ
ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയൻ, ക്യാമ്പസ് ലൈബ്രറി, കാര്യവട്ടം


ഫോണ്‍ : 0471 2753498 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9446434557