പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് ജേര്‍ണലുകള്‍

ജേര്‍ണലുകള്‍

ഭാഷാസാഹിതി

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മലയാളം

Click here to download 2022 October- December Issue

Click here to download 2022 July- September Issue

Click here to download 2022 April- June Issue

Click here to download 2022 January - March Issue

Click here to download 2021 October - December Issue

Click here to download 2021 July - September Issue

Click here to download 2021 April - June Issue

Click here to download 2021 January - March Issue

Click to download 2016 January - 2020 December issue

Click to download 2012 January - 2015 December issue

Click to download 2008 January - 2011 December issue

Click to download 2003 January - 2007 December issue

കൊമേഴ്സ് ആന്‍ഡ് ബിസിനസ് റിസര്‍ച്ചര്‍

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Bi-annual

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : Prof. Resia Beegam S.

Click here to download

കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ആന്‍ഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ്

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ജേര്‍ണലിസം ആന്‍ഡ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Quarterly

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : Members of Editorial Board are well-known media scholars/ academicians.

ഹെറിറ്റേജ് : ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് മള്‍ട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡീസ് ഇന്‍ ആര്‍ക്കയോളജി

ഐ. എസ്. എസ്. എന്‍. : Three volumes published

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Annual

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : Three Editors (25 members in Editorial Committee)

ജനസംഖ്യ ‍

ഐ. എസ്. എസ്. എന്‍. : Popline

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Bi-annual

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : Editor: Dr. Mohana chandran Nair Asst. Editor: Dr.Anil Chandran S. Advisory board composed of 6 eminent Demographers from various Universities in India, USA, Botswana

ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍ഡ് ഫിഷറീസ്

ഐ. എസ്. എസ്. എന്‍. : ISSN 2321–340X

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍ഡ് ഫിഷറീസ്

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Bi-annual

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : Editor-in-Chief Dr. A. Biju Kumar Editors Dr. Tresa Radhakrishnan Dr.K.Padmakumar Dr. Pramod Kiran, R.B.

ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ഹിസ്റ്ററി

ഐ. എസ്. എസ്. എന്‍. : ISSN-0022-1775

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Annual

മറ്റു വിവരങ്ങള്‍ : Editor, Dr. V. Sathish, Associate Professsor and Head, Department of History, University of Kerala, Kariavattom, Thiruvananthapuram

ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്നോളജി (JIST)

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സസ്

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Half yearly

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : National Level Editorial Board

ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് കേരള സ്റ്റഡീസ്

ഐ. എസ്. എസ്. എന്‍. : ISSN-0377-0443

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Annual

മറ്റു വിവരങ്ങള്‍ : Editor, Dr. V. Sathish, Associate Professsor and Head, Department of History, University of Kerala, Kariavattom, Thiruvananthapuram

ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് (എ ബൈലിംഗ്വല്‍ ജേര്‍ണല്‍ - സംസ്കൃതം ആന്‍ഡ് മലയാളം)

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Yearly

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : Editor – HOD Joint Ediitors - Other faculty members

ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് പൊളിറ്റി ആന്‍ഡ് സൊസൈറ്റി

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Peer reviewed bi-annual

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : Head of Dept. is the ex. Officio editor of the Journal. All faculty members are on the Editorial Board. Editorial Advisory Board consists of the following eminent scholars from all over the world: Dr. Neera Chandhoke (Delhi University); Dr. G. Haragopal (University of Hyderabad) Dr. Ujjwal Singh (Delhi University) Dr.A.K.Ramakrishnan (JNU, New Delhi) Dr. T. V. Paul (McGill University, Canada) former Ambassador T. P. Sreenivasan (Kerala State Higher Education Council); Dr. Mussafar Assadi (University ofMysore); Dr. Ramu Manivannan (University of Madras); Dr. K. M. Seethi (Mahatma Gandhi University); Dr. Paul Brown (UNSW Sydney, Australia); Dr. Elizabeth C. Hanson (University of Connecticut, USA); Dr. Rajen Harshe (South Asian University, New Delhi); Dr. Vintila Mihailescu (SNSPA, Bucharest, Romania); Dr. Jeevan Kumar (Bangalore University); Dr. David Kideckel (Central Connecticut State University); Dr. Jakub Zajaczkowski (University of Warsaw)

കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് ലീഗല്‍ സ്റ്റഡീസ്

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Half yearly

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : Editor is Head of the Dept. Associate editors are two senior faculty members. Panel of referees consisting of senior professors for selecting articles through blind review

മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്നൊവേറ്റര്‍

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Bi-annual

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : Academics and administrator

Click to download July-December 2022 issue

Click to download January-June 2022 issue

Click to download January 2021 issue

Click to download July 2020 issue

Click Here to Download 2018 issue

Click Here to Download January 2017 issue

Click Here to Download

പ്രാചീന കൈരളി

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Yearly

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : Editor – HOD Joint Ediitors - Other faculty members

സംയുക്ത : എ ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് വിമന്‍സ് സ്റ്റഡീസ് ദ ന്യൂ ഫ്രോണ്ടിയര്‍

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Bi-annual

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : G.S. Jayasree (Editor). The Members of the Faculty with the Head of the Department as the Chief Editor

ശോധ് ദര്‍പ്പണ്‍

ഐ. എസ്. എസ്. എന്‍. : 2347-8152

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Annual

എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് : Head of the Department as Editor and all other faculty members of the Editorial Board. And one of the faculty member is sub-editor.

സ്റ്റഡീസ് ഇന്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍

പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് : Yearly