പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ഡാറ്റ - (എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്.)

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ഡാറ്റ - നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ റാങ്കിംഗ് ഫ്രെയിംവര്‍ക്ക്

2023
എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. ഡാറ്റ ഷീറ്റ് (ഇന്ത്യ റാങ്കിംഗ് 2023)
🎖 റാങ്ക് 24
എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. - 2023 പ്രകാരം കേരള സര്‍വകലാശാല ഇന്ത്യയില്‍ ഇരുപത്തി നാലാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി.
2022
എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. ഡാറ്റ ഷീറ്റ് (ഇന്ത്യ റാങ്കിംഗ് 2022)
🎖 റാങ്ക് 40
എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. - 2022 പ്രകാരം കേരള സര്‍വകലാശാല ഇന്ത്യയില്‍ നാല്പതാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി.
2021
എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. ഡാറ്റ ഷീറ്റ് (ഇന്ത്യ റാങ്കിംഗ് 2021)
🎖 റാങ്ക് 27
എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. - 2021 പ്രകാരം കേരള സര്‍വകലാശാല ഇന്ത്യയില്‍ ഇരുപത്തി ഏഴാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി.

| Watch related news 🎥  |
2020
എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. ഡാറ്റ ഷീറ്റ് (ഇന്ത്യ റാങ്കിംഗ് 2020)
🎖 റാങ്ക് 23
എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. - 2020 പ്രകാരം കേരള സര്‍വകലാശാല ഇന്ത്യയില്‍ ഇരുപത്തി മൂന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി.
2019
എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. ഡാറ്റ ഷീറ്റ് (ഇന്ത്യ റാങ്കിംഗ് 2019)
🎖 റാങ്ക് 22
എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. - 2019 പ്രകാരം കേരള സര്‍വകലാശാല ഇന്ത്യയില്‍ ഇരുപത്തി രണ്ടാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി.
2018
എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. ഡാറ്റ ഷീറ്റ് (ഇന്ത്യ റാങ്കിംഗ് 2018)
🎖 റാങ്ക് 30
എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. - 2018 പ്രകാരം കേരള സര്‍വകലാശാല ഇന്ത്യയില്‍ മുപ്പതാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി.
2017
ഈ സൈറ്റില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന എന്‍. ഐ. ആര്‍. എഫ്. ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും shaji@keralauniversity.ac.in എന്ന ഇമെയില്‍ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ്.