പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷർ

വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷർ

ഡോ. എ. ബിജുകുമാർ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308131
മൊബൈല്‍ : +91-9447216157
ഇമെയില്‍: bijupuzhayoram@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

ഡോ. താജുദീൻ എ. എസ്.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308846
മൊബൈല്‍ : +91-9446827141
ഇമെയില്‍: thajudeenmannani@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Preeta Nayar
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി

റീഡര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308053
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91 9495626707
മൊബൈല്‍ : +91 9495626707
ഇമെയില്‍: preetasnayar@gmail.com

Dr. A. Helen
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308708
മൊബൈല്‍ : +91-9447399759
ഇമെയില്‍: helenabiochem@gmail.com


Dr. A. Gangaprasad
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308778
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2482513
മൊബൈല്‍ : +91-9447552783
ഇമെയില്‍: agangaprasad@yahoo.com

Dr. Swapna T. S.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 9745824670
മൊബൈല്‍ : :+91 9745824670
ഇമെയില്‍: swapnats@yahoo.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Jayasree E. G.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308682
മൊബൈല്‍ : +91-9746790202
ഇമെയില്‍: jelambal@gmail.com

Dr. Gabriel Simon Thattil
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-9496275305
ഇമെയില്‍: simon.thattil@gmail.com


Dr. Lalmohan P.
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471-2308013
മൊബൈല്‍ : 9745608518
ഇമെയില്‍: plalmohan@gmail.com

ഡോ. അച്യുത്ശങ്കർ എസ്. നായർ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ ബയോളജി ആന്‍റ് ബയോ-ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 9446928759
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471 6004009
ഇമെയില്‍: sankar.achuth@gmail.com


Dr. D. MUHAMMAD NOORUL MUBARAK
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308360
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2412930
മൊബൈല്‍ : +91-9446100484
ഇമെയില്‍: noorul.muby@gmail.com

Dr. Anil Chandran S.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308057
മൊബൈല്‍ : +91-9446093978, 807510209
ഇമെയില്‍: anil@keralauniversity.ac.in


Dr. Anitha V.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712308309
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9446361223
മൊബൈല്‍ : +91-9539204587
ഇമെയില്‍: anithav@keralauniversity.ac.in

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Geetha Janet Vitus
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2304718
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2796777
മൊബൈല്‍ : +91-9995283337
ഇമെയില്‍: akannittayil@gmail.com


Dr. Salom Gnana Thanga V.
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308146
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4651-258975
മൊബൈല്‍ : +91-9447220009
ഇമെയില്‍: salom@keralauniversity.ac.in

Dr. K. Satheesh Kumar
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2305321
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-470-2688722
മൊബൈല്‍ : +91-9249438722
ഇമെയില്‍: kskumar@keralauniversity.ac.in


Dr. E. Shaji PhD (Kerala)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
മൊബൈല്‍ : +91-9447479798
ഇമെയില്‍: shajigeology@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ആർ. എസ്.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ജര്‍മ്മന്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712386320
മൊബൈല്‍ : 9488653336
ഇമെയില്‍: sreekumar@keralauniversity.ac.in


ഡോ. ജയചന്ദ്രൻ ആർ.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308649
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471-2931123
മൊബൈല്‍ : +91-9400472375
ഇമെയില്‍: drrjayachandran@keralauniversity.ac.in

Dr. P. Jinimon
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
മൊബൈല്‍ : 8547584458
ഇമെയില്‍: jinimon@gmail.com


ശ്രീ. അമ്പോറ്റി എ. കെ.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308115
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2416801
മൊബൈല്‍ : +91-9495231737
ഇമെയില്‍: ampottibharanikkavu@gmail.com

Sindhu Thulaseedharan
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2551019
മൊബൈല്‍ : +91-471-2308916
ഇമെയില്‍: sindhu.thulaseedharan@gmail.com


ഡോ. ബി. മിനി ദേവി
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308034
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2365655
മൊബൈല്‍ : +91-9446663070
ഇമെയില്‍: drminidevi1968@gmail.com

ഡോ. എസ്. കുഞ്ഞമ്മ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308469
മൊബൈല്‍ : +91-9400514982
ഇമെയില്‍: drskunjamma@yahoo.co.in


Dr. Seema Jerome
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308459
മൊബൈല്‍ : +91-9495993198
ഇമെയില്‍: seemajerome@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Ramesh Kumar P.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308303
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2412717
മൊബൈല്‍ : +91-9447127873
ഇമെയില്‍: ramesh.ker64@gmail.com


Dr. Bindu K.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471 2308995
മൊബൈല്‍ : 9744918335
ഇമെയില്‍: kbindusanjeevlal@gmail.com

Dr. S. Sankararaman
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
മൊബൈല്‍ : 9447421844
ഇമെയില്‍: drssraman@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Binu G. Bheemnath
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712308746
മൊബൈല്‍ : 9847936148
ഇമെയില്‍: binugbheemnath@keralauniversity.ac.in

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Sibi K. S.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9496716356
മൊബൈല്‍ : +91-9847470356
ഇമെയില്‍: sibi@keralauniversity.ac.in


Dr. Suresh R.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308307
മൊബൈല്‍ : +91-9447586458
ഇമെയില്‍: sureshrajan1994@yahoo.co.in

Dr. J. Jaseer
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308304
മൊബൈല്‍ : +91-9447221421
ഇമെയില്‍: drjasseer@yahoo.co.in


ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ആർ. എസ്.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് റഷ്യന്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712386321
മൊബൈല്‍ : 9497270802
ഇമെയില്‍: kkmeerkk@gmail.com

ഡോ. ഷൈല സി. എ.
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471 2308801,
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0476 2831062
മൊബൈല്‍ : 9995381562
ഇമെയില്‍: shailalatheef062@gmail.com


Dr. Sandhya R. S.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712308425
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7510646039
മൊബൈല്‍ : 9496114094
ഇമെയില്‍: sandhyasgtds@gmail.com

Dr. E. I. Abdul Sathar
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308905
മൊബൈല്‍ : +91-9495366416,6282174056
ഇമെയില്‍: sathare@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Jeyakrishnan P.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308919
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9496278739
മൊബൈല്‍ : +91-9447222571
ഇമെയില്‍: pjktamil@gmail.com

Dr. G. Prasad
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471-2308906
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9544381060
മൊബൈല്‍ : 9497254158
ഇമെയില്‍: contactgp135@gmail.com


Dr. B. Hariharan
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2386325
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2964318
മൊബൈല്‍ : +91-9446203008
ഇമെയില്‍: harirang@gmail.com

ഡോ. ചന്ദ്രശേഖർ കെ. എസ്.
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2301145
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2476238
മൊബൈല്‍ : +91-9447268840
ഇമെയില്‍: kscnair@gmail.com


Dr. R. B. Sreekala
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
മൊബൈല്‍ : 9495700985
ഇമെയില്‍: dr.sreekalarb@gmail.com