പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് സമ്പര്‍ക്കം

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

imagee

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 34
കേരളം, ഇന്ത്യ

imagee

ഫോണ്‍ : 9188526671

imagee

ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക് : 8547330240 (Whatsapp only) ഇമെയില്‍ : helpdesk@keralauniversity.ac.in

imagee

പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക് : 9188526674 / 9188526670 / 9188526675

imagee

ഫാക്സ് : +91-471 2307158

imagee

ഇമെയില്‍(രജിസ്ട്രാർ വിഭാഗം) : registrar@keralauniversity.ac.in

imagee

ഇമെയില്‍(പരീക്ഷ കൺട്രോളർ വിഭാഗം) : ku.controller@keralauniversity.ac.in

imagee

പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് : ku.release@gmail.com