പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് സെന്‍റർ ഫോർ അഡൾട്ട് കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ & എക്സ്റ്റൻഷൻ (CACEE)

സെന്‍റർ ഫോർ അഡൾട്ട് കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ & എക്സ്റ്റൻഷൻ (CACEE)

ഡയറക്ടർ :

ഡോ. എ. ആർ. സുപ്രിയ
ഫോണ്‍ : 0471 2302523, റസിഡന്‍സ് : 2345532, മൊബൈല്‍: 9895773398
ഇമെയില്‍ : priyasoorya@yahoo.co.in

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

സെന്‍റർ ഫോർ അഡൽറ്റ് കണ്ടിന്യൂയിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ & എക്സ്റ്റൻഷൻ
കേരള സർവകലാശാല
വികാസ് ഭവൻ പി. ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695033, കേരളം ഫോൺ: 0471 2302523 ഇ-മെയിൽ :cacee07@rediffmail.com

ലഭ്യമായ കോഴ്സുകള്‍ :

ജൂനിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി
അഡ്വാൻസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ Ayurvedic Masseur & Pancha Karma Assistantship
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് & പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ നഴ്‌സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ പ്രീ-പ്രൈമറി ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ്. (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ റേഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ജോക്കി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ
ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ
പി. ജി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ടി. വി. ന്യൂസ് റീഡിംഗ് & കോംപയറിംഗ്
പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കൗൺസിലിംഗ്
പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം
പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ യോഗ തെറാപ്പി
പി. ജി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ കരിയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലിംഗ്