പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് ചാര്‍ജ്ജ് ഓഫീസര്‍

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

ചാര്‍ജ്ജ് ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.പി. ഹരികുമാര്‍
ജോയിന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഭരണവിഭാഗം
ഫോണ്‍ : 0471-238624 (ഓഫീസ്) 9446179341 (മൊബൈല്‍)
ഇമെയില്‍ : jradmin@keralauniversity.ac.in