പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് ബോര്‍ഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്

ബോര്‍ഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്

അപ്ലൈഡ് ആര്‍ട്സ്

Prof. Narayanankutty (ചെയര്‍മാന്‍)
Head of Department of Sculpture, Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara
Dr. Sheeba M. Kurian (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
Manoj Vyloor (മെമ്പര്‍)
Principal, College of Fine Arts, TVPM
ഫോണ്‍ : 9446175607
Sri. Chandran T. V. (മെമ്പര്‍)
Lecturer (Higher Grade), College of Fine Arts, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9847301262
Sri. V. Renjith Kumar (മെമ്പര്‍)
Lecturer, Applied Arts, Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikakra
Dr. Meena T. Pillai (മെമ്പര്‍)
Professor, Institute of English, University of Kerala

അക്വാട്ടിക് ബയോളജി & ഫിഷറീസ്

Dr. A. Bijukumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor & Head,Department of Aquatic Biology & Fisheries, University of Kerala, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9447216157 ഇമെയില്‍: bijupuzhayoram@gmail.com
Dr. Pramod Kiran R. B. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Aquatic Biology & Fisheries, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9995883318 ഇമെയില്‍: pramodkiranrb@yahoo.com
Dr. Kurian Mathew Abraham (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Aquatic Biology & Fisheries, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447244803 ഇമെയില്‍: kurianma@gmail.com
Dr. Reshmi Vijayan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, BJM Govt College, Chavara
ഫോണ്‍ : 9446023167 ഇമെയില്‍: reshmidileeb@gmail.com
Dr. Mano Mohan Antony (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology
ഫോണ്‍ : 9995894685 ഇമെയില്‍: manoeduzoology@gmail.com
Dr. Preetha Karanaver (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, Christian College, Chengannur
Dr. Rani S. Dharan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, St Gregorios College, Kottarakkara
ഫോണ്‍ : 9446119463 ഇമെയില്‍: plrrani4@gmail.com
Dr. Koshy P. M. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Zoology, St Stephens College, Pathanapuram
ഫോണ്‍ : 9447087260 ഇമെയില്‍: koshypmkollaka@gmail.com
Dr. Krishna Sukumaran (മെമ്പര്‍)
Senior Scientist, Fish Culture Division, Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Chennai
ഫോണ്‍ : 8056137483 ഇമെയില്‍: krishna@ciba.res.in

അറബിക് (പിജി)

Dr. A. S. Thajudheen (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Arabic, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446827141 ഇമെയില്‍: thajudheenmannani@gmail.com
Shri. Noushad V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9747318105 ഇമെയില്‍: noushusasc@gmail.com
Dr. K. Mohammed Ali Askar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Arabic, University Coll ege, TYM
ഫോണ്‍ : 9496456851 ഇമെയില്‍: askermkm@gmail.com
Dr. Shamnad N. (മെമ്പര്‍)
Head, Department of Arabic, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 9744209475 ഇമെയില്‍: shamnadmail@gmail.com
Dr. S. Farook (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Arabic, MSM College Kayamkulam
ഇമെയില്‍: drfarookms@gmail.com
Shri. E. Najeem (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Arabic, TKM Arts & Science College, Kollam
Shri. Shemeer H. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Iqbal College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9562598374 ഇമെയില്‍: shem07pgmla@gmail.com
Dr. Mohammed A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Govt. College, Kasaragod
ഫോണ്‍ : 9446402055

അറബിക് (യു. ജി.)

Dr. S. Farook (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Arabic, MSM College, Kayamkulam
ഇമെയില്‍: drfarookms@gmail.com
Shri. Noushad. V (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Arabic, University Of Kerala, TYM.
ഫോണ്‍ : 9747318105 ഇമെയില്‍: noushusasc@gmail.com
Dr. E. Abdul Latheef (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Government University College, TVM.
ഫോണ്‍ : 8281027273 ഇമെയില്‍: drealatheef@gmail.com
Shri. Anvar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, University College, TYM.
Dr. Mohammed Bava P. (മെമ്പര്‍)
Assist a nt Professor, Department of Arabic, University College, TVM.
ഫോണ്‍ : 9446294241,9446193254 ഇമെയില്‍: avelamba@gmail.com
Shri. Najeem E. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Arabic, TKM College of Arts and Science, Kallam.
Dr. Muhammed Taha (മെമ്പര്‍)
Head, Department of Arabic, MSM College, Kayamkulam.
ഫോണ്‍ : 9995115954 ഇമെയില്‍: dramtha@gmail.com

ആർക്കയോളജി

Dr. Preeta Nayar (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Reader, Department of Archaeology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495626707 ഇമെയില്‍: preetanayar@yahoo.co.in
Sri. Abhayan G. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9846276539 ഇമെയില്‍: abhayangs@gmail.com
Dr. Rajesh S. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9426536305 ഇമെയില്‍: rajeshkeraliyan@yahoo.co.in
Shri. Sajeev Singh M. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, University College, Trivandrum.
ഫോണ്‍ : 9446081830 ഇമെയില്‍: sajeevmk@hotmail.com
Shri. Swapnakumar K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, Govt. College, Nedumangad
ഫോണ്‍ : 9497060147 ഇമെയില്‍: swapnakumarkamal@gmail.com
Dr. Biju R. I. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, MSM College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 9446092592 ഇമെയില്‍: drbijuhist@gmail.com
Dr. Harikumar S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, MG College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9995768292 ഇമെയില്‍: harikumar.nsshc@gmail.com
Shri. Aneesh S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, Christian College, Changanoor
ഫോണ്‍ : 9645675797 ഇമെയില്‍: aneeshhistory@yahoo.com
Dr. T. Mohammed Ali (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of History, Farook College, Kozhikode
ഫോണ്‍ : 9447275947 ഇമെയില്‍: mali@farookcollege.ac.in

ആയുർവേദം (പിജി)

Dr. Manju S.R. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Superintendent & Head, Department of Agadathanthra, Government Ayurveda College, Panchakarma Hospital, Poojappura, Thiruvananthapuram
Dr.Jacob. M. Titus (മെമ്പര്‍)
Professor, Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram
Dr. A.Abdul Salam (മെമ്പര്‍)
Professor,Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram
Dr.N.Vijayakumar (മെമ്പര്‍)
Professor, Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram
Dr.Padmaja Devi (മെമ്പര്‍)
Professor,Government Ayurveda College,Kannur.
Dr.Sunitha V.K. (മെമ്പര്‍)
Professor,Government Ayurveda College,Thiruvananthapuram
Dr.M.M. Adbul Shukkoor (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Government Ayurveda College,Tripunithura

ആയുർവേദം  (യു. ജി.)

Dr. Sunitha G.R. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor, Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram
Dr.Jyothy R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram
Dr.T.K Sujan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram
Dr.Shahina Mole (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Government Ayurveda College Hospital for Women and Children, Poojappura, Thiruvananthapuram
Dr.Kusumam Joseph (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram.
Dr.V.K.V. Balakrishnan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Government Ayurveda College, Kannur
Dr.G.Chandrakumar (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Salyathantra, Government Ayurveda College, Thripunithura

ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഓഡിയോളജി, സ്പീച്ച്, ലാംഗ്വേജ്, പാത്തോളജി (BASLP)

Dr. S. Jayaprabha (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Additional Professor, Department of ENT, Medical College, Thiruvananthapuram
Smt. Praveena Davis (മെമ്പര്‍)
Head, Dept. of Audiology and Speech Language Pathology, National Institute of Speech and Hearing (NISH)
ഫോണ്‍ : 9497851870 ഇമെയില്‍: praveenadavis@nish.ac.in
Smt. Manju S. (മെമ്പര്‍)
Faculty, Dept. of Audiology and Speech Language Pathology, National Institute of Speech and Hearing (NISH)
ഫോണ്‍ : 9495392946 ഇമെയില്‍: manjus@nish.ac.in
Smt. Jeena Mary Joy (മെമ്പര്‍)
Senior Lecturer, Dept. of Audiology and Speech Language Pathology, National Institute of Speech and Hearing (NISH),
ഫോണ്‍ : 9895711290 ഇമെയില്‍: jeena@nish.ac.in
Ms. Chippy Mohan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Audiology, Department of ENT, Medical College, Thiruvananthapuram
Dr. M. Venugopal (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of ENT, Government Medical College, Thiruvananthapuram

Biochemistry

Dr. S. Mini (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor and Head, Dept. of Biochemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495276631 ഇമെയില്‍: minisaraswathy@gmail.com
Dr. Annie Abraham (മെമ്പര്‍)
Professor, Dept. of Biochemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447246692 ഇമെയില്‍: annieab2001@gmail.com
Dr. A. Helen (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept. of Biochemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447399759 ഇമെയില്‍: helenbiochem@gmail.com
Dr. Priya Srinivas (മെമ്പര്‍)
Scientist F, Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology (RGCB), Thycaud, Poojappura
ഫോണ്‍ : 9447024097 ഇമെയില്‍: priyasrinivas@rgcb.res.in
Dr. Rekha M. R. (മെമ്പര്‍)
Scientist F, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology (SCTIMST), Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9847955634 ഇമെയില്‍: rekhamr@sctimst.ac.in
Dr. J. A. Sindhu Rani (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept. of Biochemistry, NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9446673300 ഇമെയില്‍: sindhurani77@gmail.com
Dr. C. R. Dhanya (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept. of Biochemistry, Govt. College, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9496167556 ഇമെയില്‍: dhanyasbabu@gmail.com
Dr. Radhika A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept. of Biochemistry, Govt. College, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9447863641 ഇമെയില്‍: radhikanair02@gmail.com
Dr. Anila L. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept. of Biochemistry, NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9020133336 ഇമെയില്‍: anilaleelamma@gmail.com
Sri. Vishnu S. L. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept. of Biochemistry, SN College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9496464119 ഇമെയില്‍: 999vishnu@gmail.com
Dr. B. S. Harikumaran Thampi (മെമ്പര്‍)
Reader, Dept. of Life Sciences, University of Calicut
ഫോണ്‍ : 9446439655 ഇമെയില്‍: drhari@uoc.ac.in

ബയോടെക്നോളജി (പിജി)

Dr. A. Jayakumaran Nair (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Biotechnology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447059164 ഇമെയില്‍: jekksnair@gmail.com
Dr. Arun A. Rauf (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Biochemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 944729054 ഇമെയില്‍: arunar@rediffmail.com
Dr. A. Gangaprasad (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447552783 ഇമെയില്‍: agangaprasad@yahoo.com
Dr. Ramya R. Prabhu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Biotechnology, Government Arts College, TVM
ഫോണ്‍ : 8921881389 ഇമെയില്‍: ramyarprabhu@gmail.com
Dr. Laija S. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 9495311558 ഇമെയില്‍: laijamahesh@gmail.com
Dr. Priya P. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany & Biotechnology, St. Xaviers College, Thumba
ഫോണ്‍ : 9746007125 ഇമെയില്‍: priyaps007@gmail.com
Dr. G. Nagendra Prabhu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, S D College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495017901 ഇമെയില്‍: nagendra.prabhu@gmail.com
Dr. Deepthi Alex (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Biotechnology, Mar Ivanios College, TVM
ഫോണ്‍ : 9847172375 ഇമെയില്‍: deepthyhere@gmail.com
Dr. T. R. Santhosh Kumarapuram (മെമ്പര്‍)
Scientist G, Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, Thycaud Post, Poojappura, Thiruvananthapuram - 695 014
ഫോണ്‍ : 471-2781-250 ഇമെയില്‍: trsanthosh@rgcb.res.in

ബയോടെക്നോളജി (യു. ജി.)

Dr. Jayakumaran Nair A. (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Biotechnology, University of Kerala
Dr. Ramaya R. Prabhu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Biotechnology, Govt. Arts College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 8921881389
Dr. Ragaseema V. M. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Biotechnology, Govt. Arts College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9447879617
Dr. Soumyarani V. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Biotechnology, Govt. College, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 7356254350
Dr. Suresh Chandra Kurup (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, Mahatma Gandhi College, Trivandrum raghav.suresh39@gmail.com
Dr. Sivaprasad A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany and Biotechnology, Bishop Moore College, Mavelikkara
ഫോണ്‍ : 9447187774
Dr. N. Ratheesh (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, Sree Narayana College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9446980933
Dr. Sreeja B. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, MMNSS College, Kottiyam
ഫോണ്‍ : 8921865124
Dr. Sreerag R. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Zoology, NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9746239424

ബോട്ടണി (പിജി)

Dr. Swapna T. S. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor & Head, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9745824670 ഇമെയില്‍: swapnats@yahoo.com
Dr. Radhamany (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446215095 ഇമെയില്‍: radhamany_m@rediffmail.com
Dr. E. A. Siril (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447260101 ഇമെയില്‍: easiril@yahoo.com
Gayatri G.P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, Government College For Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446541972 ഇമെയില്‍: gayatribchandran@gmail.com
Dr. Anil Kumar V. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. Jyothi Kanchan A. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, Christian College, Chengannoor
ഫോണ്‍ : 9646431623
Dr. Sushamaraj R. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, VTMNSS College, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 9847232143 ഇമെയില്‍: drsushamarajrv@gmail.com
Dr. N. Ratheesh (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, SN College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9446980933 ഇമെയില്‍: ratianchal@gmail.com
Dr. Suhara Beevy S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447012324 ഇമെയില്‍: s.beevy@rediffmail.com
Dr. A. Ganga Prasad (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447552783 ഇമെയില്‍: agangaprasad@yahoo.com
Dr. Shiburaj S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495826669 ഇമെയില്‍: drshiburaj@gmail.com

ബോട്ടണി (പാസ്)

Dr. Remakanthan (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. R. Rajalakshmi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495819218 ഇമെയില്‍: rajalakshmi.murali@gmail.com
Dr. T. S. Preetha (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, University College, Thiruvananthapuram.
Binoy K. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head,Department of Botany, Government College, Kariavattom.
ഫോണ്‍ : 9745683062
Dr. T. Sunilkumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, S D College, Alappuzha.
ഫോണ്‍ : 9446485974 ഇമെയില്‍: sunilkumarmuhamma@gmail.com
Dr. Lubaina A. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, christian College, Kattakkada.
ഫോണ്‍ : 8848855699 ഇമെയില്‍: lubainanizam@gmail.com
Dr. Vinod Haridas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, TKMM College,Nangiarkulangara
ഫോണ്‍ : 9447973119 ഇമെയില്‍: vinuhari.das@gmail.com
Dr. Sekaran S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, S N College for Women, Kollam.
ഫോണ്‍ : 9446073917 ഇമെയില്‍: drsekhar72@gmail.com
Geetha R Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, N S S College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9446183857 ഇമെയില്‍: geethasgma@gmail.com
Dr. Shiburaj S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495826669 ഇമെയില്‍: drshiburaj@gmail.com

ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്റ് (പിജി)

Dr. K.S. Chandrasekhar (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor and Head, Institute of Management in Kerala, University of Kerala, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9447268840 ഇമെയില്‍: kscnair@gmail.com
Dr. S. Ambeeshmon (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Institute of Management in Kerala, University of Kerala, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9846116600 ഇമെയില്‍: ambeeshs@gmail.com
Dr. J. Rajan (മെമ്പര്‍)
Professor (Retd), Institute of Management in Kerala, University of Kerala.
[E44A Lakshmisree, Shasthri Nagar, Karamana P O, TVM-695002]
ഫോണ്‍ : 9447097116 ഇമെയില്‍: jrajanimk@gmail.com
Dr. R. Vasanthagopal (മെമ്പര്‍)
Professor & Director, School of Distance Education, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9895018010 ഇമെയില്‍: vasanthagopalr@yahoo.com
Sri. Krishnan M. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce S D College, Alappuzha-688003
ഇമെയില്‍: krishnanm123@gmail.com
Dr. P. N. Harikumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Commerce Catholicate College, Pathanamthitta.
ഫോണ്‍ : 9447304912 ഇമെയില്‍: sushahari@gmail.com

ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്റ് (യു. ജി.)

Dr. K. S. Chandrasekar (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Institute of Management in Kerala, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447268840 ഇമെയില്‍: kscnair@gmail.com
Dr. V. S. Santhosh (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, M. G. College, TVM-695004
ഇമെയില്‍: dr.santhoshvs@gmail.com
Dr. V. Jayaraju (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of Commerce, Iqbal College, Peringamala, Thiruvananthapuram-695563
ഇമെയില്‍: vjayaraju@gmail.com
Dr. Soju S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Commerce S N College, Varkala-695145
ഇമെയില്‍: sojumanu2002@yahoo.co.in
Smt. Mahima C. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Commerce MMNSS College, Kottiyam-691571

കെമിസ്ട്രി (പിജി)

Dr. S. Muhammadhu Aboobakar Shibli (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 8547067230 ഇമെയില്‍: smashibli@yahoo.com
Dr. Jayasree E. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9746790202 ഇമെയില്‍: jelambal@gmail.com
Dr. Shibu Prasad S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, Govt College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446420367
Dr. Vishnu V. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, Govt Arts College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447246223
Dr. P. S. Parameswaram (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Chemistry, SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495738778
Dr. Manoj S. V. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Chemistry, SN College Kollam
ഫോണ്‍ : 9446900213
Chithra P.G. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, SN College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9447027826
Dr. T. S. Anirudhan (മെമ്പര്‍)
Professor(Rtd), Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446684887 ഇമെയില്‍: tsani@rediffmail.com
Dr. Sony George (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446462933 ഇമെയില്‍: emailtosony@gmail.com

കെമിസ്ട്രി (പാസ്)

Dr. P. S. Parameswaran (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, S. D. College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495738778 ഇമെയില്‍: pspeswaran@gmail.com
Dr. B. Beena (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Chemistry, KSMDB College, Shasthamcotta.
ഫോണ്‍ : 9446124229 ഇമെയില്‍: beenadbc@gmail.com
Sreekala G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, Govt. College, Kariavattom.
ഫോണ്‍ : 9496269754 ഇമെയില്‍: sreekala@gmail.com
Dr. Sajith (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, B.J.M. College, Chavara.
Dr. Rajesh K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. S. Jesny (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, S.N.College, Cherthala.
ഫോണ്‍ : 9447740268 ഇമെയില്‍: jesnysmail@gmail.com
Dr. Sikha T. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, MG College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9446389389 ഇമെയില്‍: drsikhadinesh@gmail.com
Dr. R. Prakash Chandran (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Chemistry, MMNSS College, Kottiyam
ഫോണ്‍ : 9497617113 ഇമെയില്‍: chandranprakash@gmail.com
Dr. Ratheesh Kumar V. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, VTMNSS College, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 8281867868 ഇമെയില്‍: ratheeshkumarvk@gmail.com
Dr. Suneesh C. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446260614 ഇമെയില്‍: suneeshcv@gmail.com
Dr. Ani Deepthi (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447151002 ഇമെയില്‍: anideepthi@gmail.com

കൊമേഴ്‌സ് (പിജി)

Dr. Raju (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Commerce, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9496254542 ഇമെയില്‍: rajmukal@yahoo.co.uk
Dr. R. Vasanthagopal (മെമ്പര്‍)
Professor & Director School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9895018010 ഇമെയില്‍: vasanthagopalr@yahoo.com
Dr. Harikumar P. N. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Commerce, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 0471 2412179
Dr. Devakumar P. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Commerce, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495627713 ഇമെയില്‍: kumardevaps@gmail.com
Sunil S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Commerce, Govt. College, Attingal
ഫോണ്‍ : 7736887298 ഇമെയില്‍: sunilayilamap75@gmail.com
Dr. T. R. Anilkumar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Commerce, SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9497335335 ഇമെയില്‍: anilkumar.awdx6@gmail.com
Dr. Kumari V. K. Shyni (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce, Iqbal College, Peringamala
ഫോണ്‍ : 9446468897 ഇമെയില്‍: kvkshyni@gmail.com
Dr. Rajasekaran A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce, S N College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9745497943 ഇമെയില്‍: drrasekaran76@gmail.com
Lissy Bennet (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce, All Saints College, Thiruvananthapuram
ഇമെയില്‍: lissy.com@allsaintscollege.ac.in
Dr. Damodaran K. K. (മെമ്പര്‍)
Principal, Govt. College, Malappuram
ഫോണ്‍ : 9846390073 ഇമെയില്‍: dayadamodaran@gmail.com

കൊമേഴ്‌സ് (യു. ജി.)

Dr. M Sreekumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor &Head, Department of Commerce, M M N S S College, Kottiyam
ഫോണ്‍ : 9447230125
Dr. Balu B. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Commerce, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9895542936 ഇമെയില്‍: bbalub@gmail.com
Dr. Rajeev Kumar A. D. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Commerce, B J M Govt. College, Chavara
Dr. Biju S. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce, Government Arts College, Thiruvananthapuram
Rani L. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Commerce, K N M Govt. College, Kanjiramkulam
Dr. Suma R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Commerce, Mannania College, Peringamala
ഫോണ്‍ : 8547449341
Hari U. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce, St. Michaels College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 8891582086 ഇമെയില്‍: hari.hrishi@gmail.com
Smita Kochummen (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce. St. Cyrils College, Adoor
ഫോണ്‍ : 9847352883 ഇമെയില്‍: smita.kochummen@gmail.com
Dr. N. Pradeep Kumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce, M G College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9847888777 ഇമെയില്‍: pradeepkn30@gmail.com
Dr. K. S. Suresh Kumar (മെമ്പര്‍)
Professor in Commerce, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9539923405 ഇമെയില്‍: surukuttyatl@gmail.com

കംപ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്

Dr. Achuthsankar S. Nair (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Computational Biology & Bioinformatics, University of Kerala, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 04716004009 ഇമെയില്‍: sankar.achuth@gmail.com
Dr. Arun A. Rauf (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Biochemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447290954 ഇമെയില്‍: arunarauf@gmail.com
Shri. Philomina Simon (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Computer Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 8893769627 ഇമെയില്‍: philomina.simon@gmail.com
Dr. Ayana Gayathri R. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9495904198 ഇമെയില്‍: ayanagayathri@gmail.com
Shri. Binoy K. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, Govt. College, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9847908929
Smt. Jisha Nair B. J. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Computer Science, Sree Ayyappa College, Eramallikkara
ഫോണ്‍ : 9447560314 ഇമെയില്‍: jishasac@gmail.com
Smt. Bindhu N. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Computer Science, S. N. College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 04782864197 ഇമെയില്‍: nbindhu123@gmail.com
Smt. Sobha P. K. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Computer Science, Sree Ayyappa College Chenagannur
ഫോണ്‍ : 94954740678
Dr. Geetha G. (മെമ്പര്‍)
Scientist G & Head, IT Services, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 04712524534 ഇമെയില്‍: geetha@sctimst.com
Dr. Saritha Namboodiri (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Computer Science, V T Bhattathirippad College, Palakkad
ഫോണ്‍ : 9447889128 ഇമെയില്‍: saritha16.namboodiri@gmail.com

Computer Science (PG)

Dr. D. Muhammad Noorul Mubarak (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor and Head, Department of Computer Science, University of Kerala
Dr. Aji S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department a/Computer Science, University of Kerala
Smt. Philomina Simon (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Computer Science, University of Kerala
Dr. Priya R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Computer Science, Government College, Kariavattom
Smt. Sreevidya S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Computer Science, Sri. C. Achutha Menon Government College, Thrissur
Smt. Sobba P. K. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor and Head, Department of Computer Science. Sree Ayyappa College, Eramallikkara
Sri. Jisha Nair B. J. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor. Department of Computer Science, Sree Ayyappa College, Eramallikkara
Dr. N. Bindu (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Computer Science, SN College, Cherthala
Dr. Vinod Chandra S. S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Computer Science, University of Kerala, Kariavallom
Dr. K. S. AnilKumar (മെമ്പര്‍)
Principal, Devaswom Board College, Sasthamcotta

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് (യു. ജി.)

Dr. Gladston Raj S. (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Computer Science, Govt. College, Nedumangad
ഫോണ്‍ : 9447388887 ഇമെയില്‍: gladston@rediffmail.com
Dr. D. Muhammad Noorul Mubarak (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Computer Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446100484 ഇമെയില്‍: noorul.muby@gmail.com
Smt. Manju G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Computer Science, Govt. College, Ambalappuzha
ഫോണ്‍ : 9349447605 ഇമെയില്‍: manjualoshious@gmail.com
Smt. Vidya N. P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Computer Science, Govt. College, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9995610554 ഇമെയില്‍: npvidu@rediffmail.com
Dr. K. S. Anil Kumar (മെമ്പര്‍)
Principal, Department of Computer Science, Sree Ayyappa College, Eramallikkara
ഫോണ്‍ : 9447410591 ഇമെയില്‍: ksanilksitm@gmail.com
Dr. S. Sreedevi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Computer Science, S. N. College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 9447071271 ഇമെയില്‍: sathyansree123@gmail.com
Smt. Jisha Nair B. J. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Computer Science, Sree Ayyappa College, Eramallikara, Iramallikkara, Chengannur
ഫോണ്‍ : 9447560314 ഇമെയില്‍: jishasac@gmail.com
Dr. K. V. Pramod (മെമ്പര്‍)
Emeritus Professor, Department of Computer Applications CUSAT, Kochin
ഫോണ്‍ : 9895044162 ഇമെയില്‍: pramodkv4@gmail.com
Dr. Bindu N. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Computer Science, Sree Naarayana College, Cherthala

ഡെമോഗ്രഫി

Dr. P. Mohanachandran Nair (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Demography, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446415618 ഇമെയില്‍: nair.pmc@gmail.com
Dr. Anilchandran S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Demography, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446093978 ഇമെയില്‍: anil@keralauniversity.ac.in
Dr. E. I. Abdul Sathar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495366416 ഇമെയില്‍: sathare@gmail.com
Dr. Sheela K. L. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Statistics, Government Arts College, TVM
ഫോണ്‍ : 9496231643 ഇമെയില്‍: drklsheela@gmail.com
Dr. Seetha Lakshmi V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, Government College, Attingal
ഫോണ്‍ : 9400780914 ഇമെയില്‍: sithadeepu@gmail.com
Shri. Varghese George (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, St. Stephens College, Pathanapuram
ഫോണ്‍ : 9496469530 ഇമെയില്‍: varghesesjc@gmail.com
Dr. Vinoj Abraham (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Centre for Development Studies, TVM
ഫോണ്‍ : 9745157018 ഇമെയില്‍: vinoj@cds.edu
Dr. N. Sasikumar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor of Statistics, KSMDB College, Sasthamcotta
ഫോണ്‍ : 9495055861
Shri. Harikumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Christian College, Kattakada
ഫോണ്‍ : 9447719445

ഡെന്റിസ്ട്രി (യു. ജി.)

Dr. Koshi Philip (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor & Head,Department of Orthodontics, Government Dental College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447078335 ഇമെയില്‍: drkoshiphilip@gmail.com
Dr. George Skariah P. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor in Oral and Maxillofacial Surgery, Government Dental College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9847004541, 8281974541 ഇമെയില്‍: georgeclt@gmail.com
Dr. G. Sreejith Kumar (മെമ്പര്‍)
Professor & Head,Department of Orthodontics, Government Dental College, Alapuzha
ഫോണ്‍ : 9447188448 ഇമെയില്‍: drsreejithkumarg@gmail.com
Dr. Suchithra M. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Pedodontics and Preventive Dentistry, Government Dental College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9847081035 ഇമെയില്‍: suchithraharikesh@yahoo.co.in
Dr. Thomas George (മെമ്പര്‍)
Professor & Head,Department of Periodontics, Pushpagiri College of Dental Sciences, Medi City, Perumthuruthy, Thiruvalla
ഫോണ്‍ : 9447429281 ഇമെയില്‍: Email: thomasgeorge@rediffmail.com

എക്കണോമിക്സ് (പിജി)

Dr. Anitha V. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor & Head, Department of Economics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9539204587 ഇമെയില്‍: anithav@keralauniversity.ac.in
Dr. Christabell P. J. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Economics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497850893 ഇമെയില്‍: christabell@keralauniversity.ac.in
Dr. Prasad A. K. (മെമ്പര്‍)
Professor, Departmant of Economics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495629580 ഇമെയില്‍: akprasad95@gmail.com
Dr. Godwin S. K. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Economics, Govt. Women's College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9645446439 ഇമെയില്‍: godwinsk@yahoo.com
Dr. Mothi George (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, Govt. College Ambalappuzha
ഫോണ്‍ : 9446584883
Sri. V. C. Ashokan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Economics, S D College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495037671 ഇമെയില്‍: ashokanv4@gmail.com
Dr. Priyta L. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, MG College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9074866041 ഇമെയില്‍: priyavinayan6@gmail.com
Dr. Aparna P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, M G College, Trivandrum
Dr. Abdul Salim A. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Economics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446476187 ഇമെയില്‍: abdulsalim01@gmail.com
Dr. Priyesh (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, University College

എക്കണോമിക്സ്  (യു. ജി.)

Dr. Antony Kuriakose P. (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, St. Michaels College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 9447029754 ഇമെയില്‍: antonypolayil@gmail.com
Siddik R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 8111989221 ഇമെയില്‍: siddikrabiyath@gmail.com
Dr. Anilkumar P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Economics, University College, Thiruvananthapuram
Sibi Natuvilakandy (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Economics, Govt. College Nedumangad
ഫോണ്‍ : 9495644455 ഇമെയില്‍: sibiswapnakumar@gmail.com
Dr. Vinod C. Sugathan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Economics, S N College, Varkala
ഫോണ്‍ : 9037376353 ഇമെയില്‍: vinodcsugathan@gmail.com
Dr. G. V. Raji Prasad (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Economics, NSS College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 9447054989 ഇമെയില്‍: rajihari_8@gmail.com
Dr. Sindhu Pratap (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor and Head, Department of Economics, S N College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9495984824 ഇമെയില്‍: sindhupratap10@gmail.com
Dr. Lakshmi N. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 984635484 ഇമെയില്‍: lakshminirmala@yahoo.co.in
Dr. Sheeja S. R. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Economics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447123777 ഇമെയില്‍: sheejasunil99@grnail.com
Dr. Syamlal G. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, Mahatma Gandhi College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8606575706 ഇമെയില്‍: shaamjie@ymail.com

എഡ്യൂക്കേഷൻ (പിജി)

Dr. Dr. Bindu R. L. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor and Head, Department of Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9947323222 ഇമെയില്‍: binduindraneelam@gmail.com
Dr. Geetha Janet Vitus (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9995283337 ഇമെയില്‍: andrew.geetha@gmail.com
Dr. Bindu D. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9744086123 ഇമെയില്‍: dbindusuresh@gmail.com
Smt. Mumthas S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Education Peet Memorial Training College Mavelikkara-690101
Dr. Rosamma Philip (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Mount Tabor Training College, Pathanapuram, Kollam-689695

എഡ്യൂക്കേഷൻ (യു. ജി.)

Dr. Geetha Janet Vitus (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, Department of Education, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9995283337 ഇമെയില്‍: andrew.geetha@gmail.com
Dr. Sobha V. K. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Govt Training College, Thycaud-695014
Sri. Praveen R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Education Sree Narayana Training College Nedunkanda, Varkala-695307
Smt. Brinda Nair S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Education, Karmela Rani Training College, Kollam-691013
Dr. Binu Raj A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Education, NSS Training College, Pandalam-689501

ഇലക്ട്രോണിക്സ്

Dr. Suresh S. (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, Sree Ayyappa College, Eramallikkara
ഫോണ്‍ : 9447981459
Dr. S. Sankararaman (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Optoelectronics, University of Kerala
Dr. Samsolomon (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Optoelectronics, University of Kerala
Dr. Seema C. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, Govt. Arts College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447587358
Smt. Biji M. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, Govt. Arts College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8594026129
Dr. Meenu S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, M. G. College, Thiruvananthapuram
ഇമെയില്‍: csmeens@gmai.com
Sri. Deepu G. P. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Sree Ayyappa College, Eramallikara
ഫോണ്‍ : 9496426014
Sri. K. C. Prakash (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Sree Ayyappa College, Eramallikara
ഫോണ്‍ : 9447484272
Dr. H. Padmakumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, VTMNSS, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 9495200830

എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പിജി)

Dr. N. Vijayakumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Principal, Govt. Engineering College, Barton Hill, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9400006408
Dr. Aji S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Computer Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495974966
Dr. Vinod Chandra S. S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Computers Science, University of Kerala
Dr. Shamna H. R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of Information Technology, Govt. Engineering College, Barton Hill, TVPM
ഫോണ്‍ : 94496422003
Dr. Asok Kumar A. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of Electrical and Electronics Engineering, Govt. Engineering College, Barton Hill, TVPM
ഫോണ്‍ : 9446130386
Sri. Shanavas T. N. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering, TKM College of Engineering, Kollam
ഫോണ്‍ : 8075389837
Sri. Manu J. Pillai (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Computer Science, TKM College of Engineering, Kollam
ഫോണ്‍ : 9895724524
Smt. Ajitha S. S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Electronics, TKM College of Engineering, Kollam
ഫോണ്‍ : 8547315319
Sri. Mohammed Mansoor O. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Electrical & Electronics, TKM College of Engineering, Kollam
Dr. Nelsa Abraham (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Electronics & Communication Engineering, Govt. Engineering College, Barton Hill
ഇമെയില്‍: nelsaarun2016@gmail.com

എഞ്ചിനീയറിംഗ് (യു. ജി. 1)

Smt. Hazeena R. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor, Department of Civil, TKM College of Engineering, Kollam
ഫോണ്‍ : 9495974966
Dr. Mohammed Siddik A. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Civil, TKM College of Engineeering, Kollam
ഫോണ്‍ : 9446162589
Sri. Gadhi M. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Architecture, TKM College of Engineering, Kollam
ഫോണ്‍ : 9895277996
Smt. Deepa L. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Architecture, TKM College of Engineering, Kollam
ഫോണ്‍ : 8547367353
Dr. Dili A. S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Architecture, TKM College of Engineering, Kollam

എഞ്ചിനീയറിംഗ് (യു. ജി. 2)

Smt. Resmi S. L. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor, Department of Mechanical Engineering, TKM College of Engineering, Kollam
ഫോണ്‍ : 9446909998
Dr. Aju Kumar V. N. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, TKM College of Engineering, Kollam
ഫോണ്‍ : 9495925959
Firoz N. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor,Department of Mechanical Engineering, TKM College of Engineering, Kollam
ഫോണ്‍ : 9446254299
Dr. Anu N. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, TKM College of Engineering, Kollam
ഫോണ്‍ : 9496344127
Dr. Sudheer V. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Electronics and Communication Engineering, College of Engineering, Perumon, Kollam
ഇമെയില്‍: sudheervr@yahoo.com

എഞ്ചിനീയറിംഗ് (യു. ജി. 3)

Dr. Vinod Chandra S. S. (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Computer Science, University of Kerala
Dr. Shamna H. R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Information Technology, Government Engineering College, Barton Hill
Dr. Asok Kumar A. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering, government Engineering College, Barton Hill
Dr. Manu J. Pillai (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, TKM College of Engineering, Kollam
Smt. Shyba S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Electrical & Electronics Engineering, TKM College of Engineering, Kollam
Smt. Preetha Basu (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Electronics & Communication Engineering, TKM College of Engineering, Kollam
Dr. Nelsa Abraham (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Electronics & Communication Engineering, Government Engineering College, Barton Hill

ഇംഗ്ലീഷ് (പിജി)

Dr. B. Hariharan (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Institute of English, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446203008 ഇമെയില്‍: harirang@gmail.com
Dr. Suja Kurup P. L. (മെമ്പര്‍)
Professor, Institute of English, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446302815 ഇമെയില്‍: sujapl@gmail.com
Shri. Vishnu Narayanan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Institute of English, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9809538287 ഇമെയില്‍: vishnunarayanan008@gmail.com
Dr. Mini Babu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, BJM Govt. College, Chavara
ഫോണ്‍ : 9446367257
Dr. Kavitha B. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9656361213 ഇമെയില്‍: bk_kavi@yahoo.co.in
Dr. Bindu Nair (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of English, S. D. College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9447200718
Dr. Vidya Rajagopal (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of English, M.G. College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9745605589 ഇമെയില്‍: vidyarajagopal40@gmail.com
Dr. J. Anjana (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of English, NSS College, Pandalam
Dr. Meena T. Pillai (മെമ്പര്‍)
Professor, Institute of English, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495919749 ഇമെയില്‍: meenat@gmail.com

ഇംഗ്ലീഷ് (യു. ജി.)

Dr. Lakshmipriya N. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor & Head, Department of English, M. G. College, Thiruvananthapuram
ഇമെയില്‍: lakmi78@gmail.com
Dr. Lal C. A. (മെമ്പര്‍)
Professor in English, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446703790 ഇമെയില്‍: lalca.ku@gmail.com
Dr. Al Muneera J. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, University College, Thiruvananthapuram
Dr. Manju C. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, Govt. Arts College, Thiruvananthapuram
T. G. Harikumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, Govt. College Thazhava, Karunagapally
Dr. Suma Alexander (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, Bishop Moore College, Mavelikkara
ഫോണ്‍ : 9496538332 ഇമെയില്‍: sumaalphi@gmail.com
Sandhya C. Vidyadharan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of English, KSMDB College, Sasthamcotta
ഫോണ്‍ : 9495681193 ഇമെയില്‍: sandhyashilu64@gmail.com
Asha Prabhakaran (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, HHMNSS Karamana
ഫോണ്‍ : 9446374171 ഇമെയില്‍: ashabalagopal12014@gmail.com
Dr. J. S. Jahangir (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of English, Iqbal College, Peringamala
ഫോണ്‍ : 9447335994 ഇമെയില്‍: jahangirjs@gmail.com
Dr. Lakshmi Sukumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Institute of English, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495310180 ഇമെയില്‍: lakshmisukumarsept22@gmail.com

എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്

Dr. Sabu Joseph (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Environmental Studies, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9447453063 ഇമെയില്‍: jsabu2000@gmail.com
Dr. Jaya S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Environmental Studies, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9895822161 ഇമെയില്‍: jayvijayds@gmail.com
Dr. Salom Gnana Thanga (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Environmental Studies, University of Kerala, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9447220009 ഇമെയില്‍: sgthangavincent@gmail.com
Dr. Sajeebkhan A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 9995566343 ഇമെയില്‍: khansajeeb@gmail.com
Dr. Ajithkumar P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Botany, Govt. Arts College, TVM
ഫോണ്‍ : 9447245793 ഇമെയില്‍: ajithkumargk@gmail.com
Dr. Suma B. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, S.N. College, Chempazhanthy
ഇമെയില്‍: sumaachuthan@gmail.com
Dr. Ayona Jayadev (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Environmental Sciences, All Saints College, TVM
ഫോണ്‍ : 9446054281 ഇമെയില്‍: sureshayona@gmail.com
Dr. Shibu P. Varghese (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, St. Stephen's Pathanapuram
ഫോണ്‍ : 9495460054 ഇമെയില്‍: pvargheseshibu@gmail.com
Shri. B. Chakrapani (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Atmospheric Sciences, Cochin University of Science and Technology, Ernakulam 68
ഫോണ്‍ : 9446446850

ഇന്റഗ്രേറ്റിവ് ബയോളജി

Dr. G. Prasad (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Zoology, University of Kerala
Dr. M. C. Subhash Peter (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Zoology, University of Kerala
Dr. P. Sreejith (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University of Kerala
Dr. Mano Mohan Antony (മെമ്പര്‍)
Assitant Professor, Department of Zoology, University College, Thiruvananthapuram
Binoy K. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, Government College, Kariavattom
ഇമെയില്‍: binoykr@gmail.com
Dr. Sajeena Muhamed S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, Iqbal College, Peringamala
ഫോണ്‍ : drsajeenams@gmail.com
Dr. T. SunilKumar (മെമ്പര്‍)
Assitant Professor, Department of Botany. S. D. College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9446485974
Dr. Nitha B. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Industrial Microbiology and Biochemistry, Sree Ayyappa College, Eramallikkara
ഫോണ്‍ : nitha.balan@gmail.com
Dr. Shibu Raj S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala
Dr. S. M. Rafi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Aquatic Biology & Fisheries, University of Kerala
Dr. Swapna T. S. (മെമ്പര്‍)
Professor & Head, Department of Boatany, University of Kerala

ഫ്രഞ്ച് & ലാറ്റിൻ

Dr. N. Vipinchandran (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, Department of French, Mar Ivanios College, TVM
ഫോണ്‍ : 8849727476 ഇമെയില്‍: vipinchandran27@hotmail.com
Dr. Krishnakumar R. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Russian, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497270802 ഇമെയില്‍: kkmeerkk@gmail.com
Shri. Sreekumar K. N. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of German, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9488653336 ഇമെയില്‍: sreegerman@gmail.com
Smt. Ashwini Ashok (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of French, Govt. College Kariavattom
ഫോണ്‍ : 8593989108 ഇമെയില്‍: ashwinin.caroun@gmail.com
Smt. Tessie Nazareth (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of French, Govt. Arts College, TVM
ഫോണ്‍ : 9544858779 ഇമെയില്‍: tessinazareth@gmail.com
Smt. Reshma Maria Sampath (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of French, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 7907181453 ഇമെയില്‍: reshmasampath777@gmail.com
Smt. Geetha Leon (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of French, St. Joseph's College for Women, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9895544668 ഇമെയില്‍: gettchafren@gmail.com
Rev. Dr. Dasappan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor of Latin, St. Xaviers College, Thumba, TVM
ഫോണ്‍ : 9447870574 ഇമെയില്‍: dasappans@gmail.com
Smt. Sabeena (മെമ്പര്‍)
Associate Professor of French (Retd.), St. Theresas College, Ernakulam
ഫോണ്‍ : 9847873204 ഇമെയില്‍: sabeenaratnakaran@gmail.com
Smt. Rupashree Rajendran (മെമ്പര്‍)
Educational Director, Alliance Francasie de Trivandrum, Forest Office Lane, Vazhuthacaud, TVM
Dr. Prasanna U. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor (Retd.), Department of French, All Saint's College, TVM
ഫോണ്‍ : 9496773761 ഇമെയില്‍: lailafrench9394@yahoo.in

ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസ്

Dr. K. Satheesh Kumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, Department of Futures Studies, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9249438722 ഇമെയില്‍: kskumar@bsnl.in
Dr. Manoj Changat (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Futures Studies, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446967394 ഇമെയില്‍: mchangat@keralauniversity.ac.in
Dr. Christabell P. J. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Futures Studies, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497850893 ഇമെയില്‍: christabell@keralauniversity.ac.in
Dr. Mothi George (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, Govt. College, Ambalappuzha
ഫോണ്‍ : 9446584883 ഇമെയില്‍: mothig@gmail.com
Smt. Swapna Ramachandran (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, University College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9847908629 ഇമെയില്‍: swaram31@gmail.com
Shri. Sumesh S. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, St. Johns College, Anchal
ഫോണ്‍ : 9895050982 ഇമെയില്‍: sumeshsmath@gmail.com
Shri. Ashok Kumar M. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, S. D. College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9846044082 ഇമെയില്‍: ashoksdcmath@gmail.com
Dr. Priya L. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, M. G. College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9037605751 ഇമെയില്‍: priyavinayan6@gmail.com
Shri. Anvar Sadath (മെമ്പര്‍)
Vice Chairman & Executive Director, Kerala Infrastructure & Technology
ഫോണ്‍ : 9447011851 ഇമെയില്‍: anvar.k@gmail.com

ജ്യോഗ്രഫി

Smt. Bindu Somanathan (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor & Head Dept. of Geography University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446419756 ഇമെയില്‍: bindugeo16@gmail.com
Dr. R. B. Binoj Kumar (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Geology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447101220 ഇമെയില്‍: binojrb@gmail.com
Dr. E Shaji (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of Geology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447479798 ഇമെയില്‍: shajigeology@gmail.com
Smt. Yamuna V. L. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geography, University College
ഫോണ്‍ : 9400365934 ഇമെയില്‍: yamunal5@gmail.com
Sri. Higgins Robert (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geography, University College
ഫോണ്‍ : 828177BB12 ഇമെയില്‍: higginsrobert9l@gmail.com
Smt. Ambily P. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor& Head, Department of Geography, NSS College, Pandalam, Pathanamthitta
ഫോണ്‍ : 9496208845 ഇമെയില്‍: ambuprabhakar@gmail.com
Smt. Divya P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geography, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9645218638 ഇമെയില്‍: div.sreekumar@gmail.com
Sri. Prasad Rajendran (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geography, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9645854544 ഇമെയില്‍: prasadrajendran@gmail.com

ജിയോളജി (പിജി)

Dr. R. B. Binoj Kumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447101220 ഇമെയില്‍: binojrb@gmail.com
Dr. Rajesh Reghunath (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447103510 ഇമെയില്‍: rajeshgeologist@gmail.com
Dr. E. Shaji (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447479798 ഇമെയില്‍: shajigeology@gmail.com
Dr. Sabeen H. M. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Geology, Governnment College, Kariavattom.
ഫോണ്‍ : 9447342623 ഇമെയില്‍: sabeenhm@gmail.com
Dr. Shinu N. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Geology, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. A. P. Pradeep Kumar (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9895245380 ഇമെയില്‍: geo.pradeep@gmail.com
Dr. Sajin Kumar K. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495832220 ഇമെയില്‍: sajinks@gmail.com

ജിയോളജി (പാസ്)

Dr. E. Shaji (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447479798 ഇമെയില്‍: shajigeology@gmail.com
Dr. Anilkumar Y. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9567692610 ഇമെയില്‍: anilgeol@gmail.com
Indu G. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geology, University College, Thiruvananthapuram.
Arunima M. Lal (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geology, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. Sreela S. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geology, S N College, Varkala
ഫോണ്‍ : 9497455311 ഇമെയില്‍: sreelasaji@gmail.com

ജർമ്മൻ

Shri. Sreekumar K. N. (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor & Head i/c, Department of German, University of Kerala, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9488653336 ഇമെയില്‍: sreegerman@gmail.com
Dr. Santakumari S. (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd. & Emeritus), Department of German, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497785717 ഇമെയില്‍: santakumari@yahoo.co.in
Mr. Justin K. Sebastian (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of German, Govt. College for Women, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 7907072693 ഇമെയില്‍: justin2007stc@gmail.com
Dr. Anees A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of German, University of Kerala, SH Campus, Palayam
ഫോണ്‍ : 9037735727 ഇമെയില്‍: anees6628@keralauniversity.ac.in
Justin K. Sebastian (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of German, Government College for Women, Trivandrum.
ഫോണ്‍ : 9496818726 ഇമെയില്‍: justin2007stc@gmail.com
Dr. M. K. Natarajan (മെമ്പര്‍)
Professor & Head, Department of German Studies, Banaras Hindu University, Varanasi 221005
ഫോണ്‍ : 9721280728 ഇമെയില്‍: mknats@bhu.ac.in

ഹീബ്രു & സിറിയക്

Rev. Dr. James Steephen Olikal (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, St. Johns College, Anchal
ഫോണ്‍ : 9447462215 ഇമെയില്‍: olikalfr@gmail.com
Dr. Krishnakumar R. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Russian, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9497270802 ഇമെയില്‍: kkmeerkk@gmail.com
Dr. Sreekumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of German, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9488653336 ഇമെയില്‍: sreegerman@gmail.com
Rev. Fr. Vincy Varghese (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Syriac, Mar Ivanios College, TVM
ഫോണ്‍ : 9447590739 ഇമെയില്‍: vincy.varghese@gmail.com
Rev. Fr. Biji P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Syriac, St Gregorios College, Kottarakkara
ഫോണ്‍ : 9961321680 ഇമെയില്‍: frbijisyriac11@gmail.com
Rev. Fr. George Mathew (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Syriac, St. Stephens College, Pathanapuram
ഫോണ്‍ : 9447537313 ഇമെയില്‍: frgeorgemathewpookkottu@gmail.com
Smt. Leela N. V. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor (Retired), Baselious College, Kottayam
ഫോണ്‍ : 8129576607 ഇമെയില്‍: leelajacobnv@gmail.com

ഹിന്ദി (പിജി)

Dr. Jayachandran R. (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Hindi, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9400472375 ഇമെയില്‍: drrjayachandran@gmail.com
Dr. C. S. Suchith (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9847093549 ഇമെയില്‍: sribudhakalari@yahoo.co.in
Dr. Indhu K. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Hindi, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497457004 ഇമെയില്‍: indukvku@gmail.com
Dr. Bindu Velsar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Hindi, Govt. Women's College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9895746923
Dr. Jayakrishnan J. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Hindi, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446462321
Dr. Sasikala P. G. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Hindi, SN College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9746377111 ഇമെയില്‍: drsasikalasabu@gmail.com
Dr. Jayasree B. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Hindi, M. G. College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447965369 ഇമെയില്‍: jayasree.bhaskar@yahoo.in
J. B. Ushakumari (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Hindi, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9496145420
Dr. S. R. Jayasree (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Hindi, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446183785 ഇമെയില്‍: srjayasreegopinath@gmail.com

ഹിന്ദി (പാസ്)

Dr. Asok B. (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor & Head Department of Hindi, University College, Thiruvananthapuram
Dr. Rajan T. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Hindi, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9947092605 ഇമെയില്‍: rajankurumassery@gmail.com
Dr. Shamli M. M. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head Department of Hindi, Government College, Nedumangad
Dr. G. Gopakumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi, BJM Government College, Chavara
Dr. J. Veena (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi, SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9446858338 ഇമെയില്‍: drveenaprasad@gmail.com
Dr. Sheela T. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9495507110 ഇമെയില്‍: sheela0022@gmail.com
Dr. Sreeja B. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9496196021 ഇമെയില്‍: sreejuhari@yahoo.com
Dr. Manju A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi S N College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9497360823 ഇമെയില്‍: drmanjuheman@gmail.com
Dr. Susmitha O. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi, VTMNSS College, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 9447019334 ഇമെയില്‍: srisov@gmail.com
Dr. K. S. Beena (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi, MMNSS College, Kottiyam

ഹിസ്റ്ററി (പിജി)

Dr. V. Sathish (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of History, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446533386 ഇമെയില്‍: drsathishvasudevan@gmail.com
Dr. Jinimon P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 8547584458 ഇമെയില്‍: jinimon@gmail.com
Dr. Resmi R. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, Government College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9946321461 ഇമെയില്‍: resmirs14@gmail.com
Swapna Kumar K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of History, Government College, Nedumangad.
Dr. Harikumar S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, MG College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9961535685 ഇമെയില്‍: harikumar.nsshc@gmail.com
Dr. Lekha Pillai (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, NSS College, Pandalam.
ഫോണ്‍ : 9747389825 ഇമെയില്‍: lekhapillai@gmail.com
Shibu T. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, S N College For Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9400327612 ഇമെയില്‍: shibumadappalliyil@gmail.com
Dr. Shaji A. (മെമ്പര്‍)
Professor in History, School of Distance Education, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447324831 ഇമെയില്‍: shajideepam@gmail.com
Dr. Sajna A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9995291916 ഇമെയില്‍: sajna57@gmail.com

ഹിസ്റ്ററി (യു. ജി.)

Mini Mathew (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, Department of History, St.Cyril’s College Adoor.
ഫോണ്‍ : 9497674020 ഇമെയില്‍: minim6844@gmail.com
Dr. Sinitha G. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, University College, Thiruvanathapuram.
Sandhya J. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, Government College, Attingal.
ഫോണ്‍ : 9895680708 ഇമെയില്‍: sandhyajnr85@gmail.com
Dr. Unnikrishnan S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, Government College, Attingal.
ഇമെയില്‍: unnicampus@gmail.com
Dr. Sajini P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, HHMNSS College, Karamana.
ഫോണ്‍ : 9495831312 ഇമെയില്‍: sajinijeevan@gmail.com
Lajith V. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, KSMDB College, Sasthamcotta.
ഫോണ്‍ : 9496389587
Soumya S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of History, NSS College, Nilamel.
ഫോണ്‍ : 9496196021 ഇമെയില്‍: soumyapir1981@gmail.com
Dr. Vijayakumari K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, All Saints College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9495990933 ഇമെയില്‍: vijaya.his@allsaintscollege.ac.in
Dr. Biju R. I. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, M S M College, Kayamkulam.
ഫോണ്‍ : 9446092592 ഇമെയില്‍: bijuri@live.in
Dr. S. Venumohan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in History, School of Distance Education, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447250179 ഇമെയില്‍: svenumohan@gmail.com
Dr. Lekha Rani M. L. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, All Saints' College, Thiruvananthapuram
ഇമെയില്‍: lekha.his@allsaintscollege.ac.in

ഹോം സയൻസ് (പിജി)

Dr. Mini Joseph (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science, Govt. College for Women, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 8289840242 ഇമെയില്‍: minijoseph6696@gmail.com
Dr. Suhara Beevy S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447552783 ഇമെയില്‍: s.beevy@rediffmail.com
Dr. Swapna T. S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 04712308301 ഇമെയില്‍: swapnats@yahoo.com
Dr. Sithara Balan V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science Govt. College for Women, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9895577304 ഇമെയില്‍: dr.sitharasushen@gmail.com
Smt. Rekha V. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science, S N College for Women, Kollam.
ഫോണ്‍ : 9447024517 ഇമെയില്‍: vvrekha@gmail.com
Smt. Sandhya Suresh (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science, S. N. College for Women, Kollam.
ഫോണ്‍ : 9446950779 ഇമെയില്‍: sandhyasnijil@ymail.com
Dr. Bhagya D. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science St. Joseph’s College for Women, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495626256 ഇമെയില്‍: bhagyadp81@gmail.com
Dr. Susan Cherian (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Home Science St. Teresa’s College, Ernakulam
ഫോണ്‍ : 9446125917 ഇമെയില്‍: susancherianstc@gmail.com
Dr. Rajalakshmi R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495819218 ഇമെയില്‍: rajalakshmi.murali@gmail.com

ഹോം സയൻസ് (യു. ജി.)

Smt. Sandhya Suresh (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor Department of Home Science S N College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9446950779 ഇമെയില്‍: sandhyasnijil@ymail.com
Dr. Radhamany P. M. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446215095 ഇമെയില്‍: radhamany_m@rediffmail.com
Dr. Mini Joseph (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science, Govt. College for Women, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 8289840242 ഇമെയില്‍: minijoseph6696@gmail.com
Dr. Sithara Balan V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science, Govt. College for Women, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9895577304 ഇമെയില്‍: dr.sitharasushen@gmail.com
Smt. Jyothi H. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science, Govt.College for Women, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9446353173 ഇമെയില്‍: jyothiunni8@gmail.com
Dr. Bhagya D. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science, St. Joseph’s College for Women, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495626256 ഇമെയില്‍: bhagyadp81@gmail.com
Dr. Sheeja P. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science, H.H.M.S.P.B. NSS College for Women, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9496546848 ഇമെയില്‍: somsiv@gmail.com
Dr. Anju M. Neeliyara (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science, St. Joseph’s College for Women, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9847498790 ഇമെയില്‍: anjuneeliyara@gmail.com
Dr. Aswathy Sugunan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science, S N Collegefor Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9847353323 ഇമെയില്‍: aswathyarun1974@gmail.com
Dr. Bettyrani Isaac (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Home Science, St.Teresa’s College, Ernakulam
ഫോണ്‍ : 9447456790 ഇമെയില്‍: bettyranijose@yahoo.com

ഹോമിയോപ്പതി (പിജി)

Dr. Vijayan T. K. (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Anatomy, Govt. Homoeo Medical College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9496302104
Dr. Krishnan P. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Pharmacy, Govt. Homoeo Medical College, Kozhikode
ഫോണ്‍ : 9446576209
Dr. Leeba Mary Joshua (മെമ്പര്‍)
Reader, Shree Vidyadhiraj Homoeopathic Medical College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9847001660

ഹോമിയോപ്പതി (യു. ജി.)

Dr. Vijayan T. K. (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Anatomy, Govt. Homoeo Medical College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9496302104
Dr. Geetha Jose (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Govt. Homoeo Medical College, Kozhikode
ഫോണ്‍ : 9847855538
Dr. Krishnan P. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Pharmacy, Govt. Homoeo Medical College, Kozhikode
ഫോണ്‍ : 9446576209
Dr. Rithesh B. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Organon Medicaine, Govt. Homoeo Medical College, Kozhikode
ഫോണ്‍ : 9496296799
Dr. Sareesh S. (മെമ്പര്‍)
Lecturer, Shree Vidyadhiraja Homoeopathic Medical College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9400194099
Dr. Lekshmi D. (മെമ്പര്‍)
Reader, Shree Vidyadhiraja Homoeopathic Medical College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9495243763
Dr. Seena (മെമ്പര്‍)
Reader, Shree Vidyadhiraja Homoeopathic Medical College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9400436423
Dr. Shiny Mathew (മെമ്പര്‍)
Lecturer, Shree Vidyadhiraj Homoeopathic Medical College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9446554867
Dr. Shajitha Begum (മെമ്പര്‍)
Lecturer, Shree Vidyadhiraj Homoeopathic Medical College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9349157191

ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്

Dr. Ampotti A. K. (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495231737 ഇമെയില്‍: ampottibharanikkavu@gmail.com
Shri. Ashraf A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446900853 ഇമെയില്‍: ashrafkadakkal@gmail.com
Smt. Sajna A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9995291916 ഇമെയില്‍: sajna57@gmail.com
Shri. Shajeer S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Islamic History, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 8848869857 ഇമെയില്‍: nmlshajeer@gmail.com
Shri. Manoj R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Islamic History, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 9497747172 ഇമെയില്‍: manojchavara@gmail.com
Smt. Shajitha S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Islamic History, TKM College of Arts and Science, Kollam
ഫോണ്‍ : 9746805470 ഇമെയില്‍: shajitha1971@gmail.com
Dr. Shajila Beevi (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Islamic History, Maharajas College, Ernakulam
ഫോണ്‍ : 9809012211 ഇമെയില്‍: shajilareji@gmail.com
Dr. Sharafudheen (മെമ്പര്‍)
Professor (Retd.), Department of Islamic Studies, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446486671 ഇമെയില്‍: sharaaph@gmail.com

ജേർണലിസം

Dr. Lal Mohan P. (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Communication & Journalism, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9745608518 ഇമെയില്‍: plalmohan@gmail.com
Smt. Maggie J (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Communication & Journalism, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495511223 ഇമെയില്‍: jmaggie68@gmail.com
Dr. Chitra Thrivikraman Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 8921288902 ഇമെയില്‍: chithrathrivikramannair8@gmail.com
Smt. Praveena Thompson (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 9447814718 ഇമെയില്‍: praveenathompson@gmail.com
Dr. P. S. Jothilekshmi (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam St. Joseph's College for Women, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9446544265 ഇമെയില്‍: jothilekshmips@gmail.com
Smt. Nayana Konath (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in English, S N College, Varkala
ഫോണ്‍ : 9995209761 ഇമെയില്‍: konath.nayana@gmail.com
Smt. Deepamol Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Journalism, Mar Ivanios College
ഫോണ്‍ : 9847772956 ഇമെയില്‍: deepamol.thomas@mic.ac.in
Dr. N P Chandrasekhar (മെമ്പര്‍)
News Director, Kairali T V
Dr. M S Harikumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Communication & Journalism, University of Kerala

ലോ (പിജി)

Dr. Sindhu Thulaseedharan (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Law, University of Kerala
Dr. Rakendu C. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Law, University of Kerala
Dr. Krishnakumar G. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Government Law College, Trivandrum
Dr. Meenakumari S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Government Law College, Trivandrum
N. L. Sajikumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Government Law College, Kozhikode
ഫോണ്‍ : 9388720872
Sri. Anil Kumar G. (മെമ്പര്‍)
Kerala Law Academy Law College, Thiruvananthapuram
Prof. S. Usha (മെമ്പര്‍)
Principal, Sree Narayana Guru College of Legal Studies, Kallam
Dr. Rajesh Kumar B. (മെമ്പര്‍)
Principal, NSS Law College, Kottiyam, Kollam

ലോ (യു. ജി.)

Dr. Bijukumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Principal, Government Law College, Trivandrum
Dr. Sindhu Thulaseedharan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Law, University of Kerala
Dr. Rakendu C. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Law, University of Kerala
Dr. Money Veena V. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Government Law College, Trivandrum
ഇമെയില്‍: mainveenaavr@gmail.com
Saleena U (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Government Law College, Trivandrum
M. Hameema (മെമ്പര്‍)
Assitant Professor, Government Law College, Trivandrum
ഇമെയില്‍: hameemams@gmail.com
G. K. Bindu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Government Law College, Trivandrum
ഇമെയില്‍: bindusanil@gmail.com
Sri. Hareendran K. (മെമ്പര്‍)
Principal, Kerala Law Academy Law College, Thiruvananthapuram.
Dr. John P. C. (മെമ്പര്‍)
Principal, Mar Gregorios College of Law, Nalanchira, Thiruvananthapuram

ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

Dr. B Mini Devi (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor, Department of Library & Information Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446663070 ഇമെയില്‍: drminidevi1968@gmail.com
Sri. M. Varghese (മെമ്പര്‍)
Associate Professor(Retd), Department of Library & Information Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446760429 ഇമെയില്‍: em2vargis@gmail.com
Dr. K. P. Vijayakumar (മെമ്പര്‍)
Former Head, Department of Library & Information Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9496749901 ഇമെയില്‍: kpvijayakumar2@gmail.com
Dr. Humayoon Kabir S. (മെമ്പര്‍)
Former Head, Department of Library & Information Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9847541973 ഇമെയില്‍: humayoonkabirs@yahoo.com
Dr. K. G. Sudhier (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Library & Information Science, School of Communication Central University of Tamil Nadu, Tiruvarur
ഫോണ്‍ : 9446484561 ഇമെയില്‍: kgsudhier@cutn.ac.in
Dr. A. Gopikuttan (മെമ്പര്‍)
Professor (Retd), Department of Library & Information Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446428163 ഇമെയില്‍: agopikuttan7@gmail.com

ലിംഗ്വസ്റ്റിക്സ്

Dr. S. A. Shanavas (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, Department of Linguistics, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9495074811 ഇമെയില്‍: sasnavas@gmail.com
Dr. S. Kunjamma (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Linguistics, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9400514982 ഇമെയില്‍: drskunjamma@gmail.com
Dr. L. Darwin (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Linguistics, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9446904488 ഇമെയില്‍: darwinciil@gmail.com
Dr. Mini Babu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, Govt. College, Chavara
ഫോണ്‍ : 9446867257 ഇമെയില്‍: minibabu21@gmail.com
Dr. Sabu H. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, Government College, Kanjiramkulam
ഫോണ്‍ : 9447456153 ഇമെയില്‍: sabukottukkal@gmail.com
Dr. Devi S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9496061995 ഇമെയില്‍: devimenon7@gmail.com
Dr. Kavitha N. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, All Saints College, TVM
ഫോണ്‍ : 9447715459 ഇമെയില്‍: kavithanirm@gmail.com
Dr. Ranjith Krishnan K. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9447596289 ഇമെയില്‍: ranjithkrishnankr@gmail.com
Dr. B. Kerala Varma (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of English, Govt. College, Nattakam, Kottayam
ഫോണ്‍ : 9495064417 ഇമെയില്‍: keralavaramab@gmail.com
Dr. M. Srinathan (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Linguistics, Thunchath Ezhuthachan Malayalam University, Thirur
ഫോണ്‍ : 8129560028 ഇമെയില്‍: msreenathan@gmail.com
Dr. K. M. Nazeer (മെമ്പര്‍)
Principal, Farook College, Kozhikode
ഫോണ്‍ : 9061223300 ഇമെയില്‍: principal@farookcollege.ac.in

മലയാളം (പിജി)

Dr. C. R. Prasad (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447552876 ഇമെയില്‍: drcrprasad1@gmail.com
Dr. Siddeek M. A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447125202 ഇമെയില്‍: masiddeek28@gmail.com
Dr. Rajan M. N. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Malayalam, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9946668700
Dr. M. Vijayan Pillai (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9447090326 ഇമെയില്‍: vijaymannoor@gmail.com
Asokan L. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Malayalam, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495389779
Dr. S. Ajayakumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9446376511
Dr. Sreeja N. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, SN College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9349696797 ഇമെയില്‍: sreejaanena@gmail.com
Dr. Nithya P. Viswan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, SN College, Varkala
ഇമെയില്‍: nithyanidheesh11@gmail.com
Dr. Unnikrishnan A. M. (മെമ്പര്‍)
Professor, School of Distance Education
ഫോണ്‍ : 9447453145 ഇമെയില്‍: dramunnikrishnan@gmail.com
Dr. Rajesh R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Malayalam, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9961320446 ഇമെയില്‍: rajeshpilappuzha@gmail.com
Dr. Sivadas K. K. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446429793 ഇമെയില്‍: drkksivadas@keralauniversity.ac.in

മലയാളം (പാസ്)

Dr. Sabu H. (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, Department of Malayalam, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. Suja S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Malayalam, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447218018 ഇമെയില്‍: sujasdr@gmail.com
Dr. Rahim K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, Govt. College, Nedumangad
ഫോണ്‍ : 6446275517 ഇമെയില്‍: rahimvynm2007@gmail.com
George Aloysius (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, BJM Govt. College, Chavara
ഇമെയില്‍: georgealoysiusmelayil@gmail.com
Dr. Sanalkumar T. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of Malayalam, S. N. College, Varkala
ഫോണ്‍ : 9447584240 ഇമെയില്‍: sanalkalangara@gmail.com
Dr. R. Rajesh (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9447220792 ഇമെയില്‍: dr.rajeshpillaicdm@gmail.com
Retheesh T. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, S. N. College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 9947767771 ഇമെയില്‍: retheeshtr82@gmail.com
Dr. C. Udayakala (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, All Saints College, Thiruvananthapuram
ഇമെയില്‍: udayakala.mal@allsaintscollege.ac.in
Dr. Sheeba M. Kurian (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495672559 ഇമെയില്‍: sheebamkurian@gmail.com
Dr. Sajith Kumar (മെമ്പര്‍)
S. D. College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9447484689

മാത്തമാറ്റിക്സ് (പിജി)

Dr. G. Suresh Singh (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Mathematics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447471455 ഇമെയില്‍: gsureshsingh65@gmail.com
Dr. P. Rameshkumar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447127873 ഇമെയില്‍: ramesh.ker64@gmail.com
Dr. Manoj Changat (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Futures Studies, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446967394 ഇമെയില്‍: mchangat@gmail.com
Anila J. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, Govt. College For Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446475403
Dr. V. G. Rajalakshmi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, SD college, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495519132
Dr. Lekshmi Devi Kunjamma (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9446394311 ഇമെയില്‍: lekshmig3@gmail.com
Dr. Ram Kumar R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, MG College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446319494 ഇമെയില്‍: ram.k.mail@gmail.com
Dr. R. Sree Kumar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, S D College, Alappuzha
ഇമെയില്‍: dr.r.sreekumar@gmail.com
Dr. A. R. Rajan Professor (Rtd) (മെമ്പര്‍)
Department of Mathematics, University of Kerala
Dr. Dilip Kumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446195433

മാത്തമാറ്റിക്സ് (പാസ്)

Dr. M. R. Harikrishnan (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, MG College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447259890 ഇമെയില്‍: harimrpkm@gmail.com
Smt. B. Thalmi (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447553507 ഇമെയില്‍: thalmaths@yahoo.com
Dr. Anitha P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, BJM Govt. College, Chavara
Jeeja A. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Mathematics, KNM Govt. College, Kanjiramkulam
Dr. Preethi C. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447784971 ഇമെയില്‍: preethi.uni@gmail.com
Roy John (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, St. Stephens College, Pathanapuram
ഫോണ്‍ : 9497756779 ഇമെയില്‍: lijukerala0474@gmail.com
B. R. Bijila (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, SN College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 8547901626 ഇമെയില്‍: bijilabharani@gmail.com
Dr. Bijo S. Anand (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, SN College, Punalur
ഫോണ്‍ : 9447304466 ഇമെയില്‍: bijos_anand@yahoo.co.in
Mahesh Kumar V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, S D College, Alappuzha
Dr. Romeo (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Mathematics, CUSAT
ഫോണ്‍ : 9447663109 ഇമെയില്‍: romeopg@cusat.ac.in
Dr. Krishnakumar G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 8281466011 ഇമെയില്‍: krishna.math@gmail.com
Dr. Manilal K. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, University College Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447784971 ഇമെയില്‍: manilalvarkala@gmail.com

മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്‌നോളജി (MLT)

Sri. Prakasan G. (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor,Department of Medical Lab Technology, Government Medical College,Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447452718 ഇമെയില്‍: lalyprakash1@gmail.com
Sri. Asharaf Perilacode (മെമ്പര്‍)
Associate Professor,Department of Medical Lab Technology, Government Medical College, Kozhikode,
ഫോണ്‍ : 9447221157
Dr. M. Pradeep Kumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor,Department of Medical Lab Technology,Government Medical CollegeThiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9847032882 ഇമെയില്‍: pradeepgirlie@yahoo.co.in
Sri. Prabhachandran. P (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Medical Lab Technology,Government Medical College,Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447254815 ഇമെയില്‍: prabhachandranp@yahoo.co.in
Sri. T. Gopakumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Medical Lab Technology, Government Medical College,Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495059129 ഇമെയില്‍: gopanmlt@gmail.com

മെഡിസിൻ (പിജി)

Dr. K.R.Vinayakumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor and Head, Department of Gastroenterology &Vice Principal, Government Medical College, Thiruvananthapuram
Dr.Sreekumar A. (മെമ്പര്‍)
Professor and Head of Surgery, Government Medical College, Thiruvananthapuram
Dr.Srikumar B. (മെമ്പര്‍)
Professor of Medical Neurology, Government Medical College, Thiruvananthapuram
Dr.B. Padmakumar (മെമ്പര്‍)
Additional Professor of Medicine, Government T.D. Medical College, Alappuzha
Dr.Bindu R.S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor of Dermatology, Government Medical College, Thiruvananthapuram.
Dr.Rajmohan B.P. (മെമ്പര്‍)
Professor of Neurosurgery, Government Medical College,Thiruvananthapuram
Dr. Sara Varghese (മെമ്പര്‍)
Professor and Head of Community Medicine, Government Medical College, Thiruvananthapuram

മെഡിസിൻ (യു. ജി.)

Dr. Pradeep Sadasivan Pillai (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor and Head, Department of Pharmacology, Government T.D. ,Medical College, Alappuzha.
Dr. Santhosh Kumar A. (മെമ്പര്‍)
Additional Professor, Department of Paediatrics, Government Medical College, Thiruvananthapuram.
Dr.Praseetha I. (മെമ്പര്‍)
Professor of Pathology, Government Medical College, Thiruvananthapuram
Dr. Hema S.Nair (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Obstetrics & Gynaecology, Government Medical College, Thiruvananthapuram
Dr.Lathikumari K. (മെമ്പര്‍)
Additional Professor, Department of Anatomy, Government T.D. Medical College, Alappuzha
Dr.M.K.Suresh (മെമ്പര്‍)
Additional Professor of Medicine, Government Medical College, Thiruvananthapuram
Dr.Thomas P.K. (മെമ്പര്‍)
Additional Professor, Department of Surgery, Government Medical College, Thiruvananthapuram

മൈക്രോബയോളജി

Dr. S. Mini (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Head, Department of Biochemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495276631 ഇമെയില്‍: minisaraswathy@gmail.com
Dr. A. Helen (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Biochemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447399759 ഇമെയില്‍: helenbios@yahoo.com
Dr. Nandini N. J. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 8289872247 ഇമെയില്‍: nandini102000@gmail.com
Dr. Mani Shankar Babu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, University College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9447657604 ഇമെയില്‍: manishankarbabu@gmail.com
Dr. V. N. Sanjai (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, SD College Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9447475867 ഇമെയില്‍: vnsanjai@gmail.com
Smt. Lakshmi Gopidas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Biochemistry & Industrial Microbiology, S. N. College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9497097199 ഇമെയില്‍: lakshmigkl@gmail.com
Dr. Victoria P. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, Mar Ivanios College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9446849234 ഇമെയില്‍: victoriapk@mic.ac.in
Dr. Prakash Kumar B. (മെമ്പര്‍)
Professor, School of Biosciences, M. G. University, Kottayam
ഫോണ്‍ : 9447959320 ഇമെയില്‍: prakashkumar@mgu.ac.in

മ്യൂസിക് (പിജി)

Bindu K. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor & Head (i/c), Department of Music, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9744918335 ഇമെയില്‍: kbindusanjeevlal@gmail.com
Dr. B. Arundhathi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head (Rtd), Department of Music, S N College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9447065495 ഇമെയില്‍: arundathisinger@gmail.com
Dr. Sunil V. T. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Music, Government Music College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447817033 ഇമെയില്‍: sunilvtmilu@gmail.com
Ranabhuvan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Music, Government College For Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9809085057 ഇമെയില്‍: ranabhuvan@yahoo.co.in
Dr. Rekha M. Menon (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Music, HHMB NSS College, Karamana
ഫോണ്‍ : 9447002220 ഇമെയില്‍: rekhamuttathu78@gmail.com
Dr. Aswathy S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Music, HHMB NSS College, Karamana
ഫോണ്‍ : 9446175334 ഇമെയില്‍: aswathysrv@gmail.com
Dr. T. M. Bhavana (മെമ്പര്‍)
Associate Professor(Rtd), Department of Music, S N College for Women, Kollam
Dr. K. N. Ranganatha Sharma (മെമ്പര്‍)
Associate Professor(Rtd), Madurai Kamaraj University, Madurai-625021
ഫോണ്‍ : 7904051386 ഇമെയില്‍: knrsharmamusic@gmail.com
Dr. Pushpa (മെമ്പര്‍)
Professor(Rtd), Department of Music, University of Kerala
Dr. Achuthsankar S. Nair (മെമ്പര്‍)
Professor & Head (i/c), Department of Computational, Biology & Bioinformatics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 0471-6004009

മ്യൂസിക് (യു. ജി.)

Shri. K. V. Pramod Kumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Mridangam, Shri Swathi Thirunal College of Music, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9447509190 ഇമെയില്‍: pramodkvmridangam68@gmail.com
Dr. Anuradha V. K. (മെമ്പര്‍)
Head (i/c), Department of Music, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447027136 ഇമെയില്‍: dranuradhavk@gmail.com
Shri. V. Soundararajan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mridangam, Shri Swathi Thirunal College of Music, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9447130403 ഇമെയില്‍: veenasounder@gmail.com
Shri. V. K. Haridas (മെമ്പര്‍)
Lecturer, Department of Violin, Shri Swathi Thirunal College of Music, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9447824499 ഇമെയില്‍: kadanadvkharidas@gmail.com
Dr. Rekha M. Menon (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Music, H.H.M.P.B.NSS College for Women, Neeramankara
ഫോണ്‍ : 9447002220 ഇമെയില്‍: rekhamuttathu78@gmail.com
Dr. S. Aswathy (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Music, H.H.M.P.B.NSS College for Women, Neeramankara
ഫോണ്‍ : 9441175334 ഇമെയില്‍: aswathysrv@gmail.com
Dr. Manju Gopal (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Music, Sree Sankaracharya, University of Sanskrit, Kalady
ഫോണ്‍ : 9061265172 ഇമെയില്‍: manjugopal@ssus.ac.in

നാനോ സയൻസ് & നാനോ ടെക്‌നോളജി

Dr. V. Biju (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Physics, University of Kerala
Dr. R. Jayakrishnan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Physics. University of Kerala
Dr. Deepa K. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, University of Kerala
Dr. Prince P. R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Physics, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495211211
Dr. J. Binoy (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495413922
Dr. Anjana P. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, All Saints College, Thiruvananthapuram
ഇമെയില്‍: anjana.phy@allsaintscollege.ac.in
Dr. Vinoy Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, Christian College, Chenagnnor
ഫോണ്‍ : 9497331753
Dr. Annamma John (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept. of Physics, Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495244175
Dr. Narayanan Unni K. N. (മെമ്പര്‍)
Principal Scientist, CSIR-NIIST, Pappanamcode
Dr. Subodh G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, University of Kerala
Dr. Jayasree R. S. (മെമ്പര്‍)
Scientist, Department of Biomaterial Science and Technology, SCTIMST, Thiruvananthapuram
ഇമെയില്‍: jayasree@sctimst.ac.in

നഴ്സിംഗ് (യു. ജി.)

Smt. Suseela P (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor, Government College of Nursing, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9656372227 ഇമെയില്‍: suseelap11@gmail.com
Dr. Saleena Shah (മെമ്പര്‍)
Principal, Government College of Nursing, Ernakulam
ഫോണ്‍ : 9447586792 ഇമെയില്‍: sspadanav@gmail.com
Smt. Sarala P. A. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor,Government College of Nursing, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9895808221 ഇമെയില്‍: sarala_lakshman@yahoo.com
Smt. Prasanna S (മെമ്പര്‍)
Associate Professor,Government College of Nursing, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446072741 ഇമെയില്‍: sprasannarohini@gmail.com
Smt. Omana K. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor,Government College of Nursing, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446122633 ഇമെയില്‍: omanaclement@gmail.com

ഒപ്‌റ്റോഇലക്ട്രോണിക്‌സ്

Dr. K. G. Gopchandran (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor and Head, Department of Optoelectronics University of Kerala, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 8129914751 ഇമെയില്‍: kggopchandra@gmail.com
Dr. S. Sankararaman (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Optoelectronics University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447421844 ഇമെയില്‍: drssraman@gmail.com
Dr. Yamuna A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Optoelectronics University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446324306 ഇമെയില്‍: amminiyamuna@gmail.com
Dr. Saji S. K. (മെമ്പര്‍)
Head, Department of Physics, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 9495829773
Dr. Abhilash Kumar R. G. (മെമ്പര്‍)
Head, Department of Physics, Government College for Women, TVM
ഫോണ്‍ : 9496648407 ഇമെയില്‍: abhivenkulam@gmail.com
Dr. Jyothi. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Physics, MSM College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 9446118259 ഇമെയില്‍: jg.78@rediffmail.com
Dr. Nisha J. Tharayil (മെമ്പര്‍)
Associate Proffessor in Physics, SNC for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9447013374 ഇമെയില്‍: nishajohntharayil@gmail.com
Dr. Bijini B. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, M. G. College, TVM
ഫോണ്‍ : 9496253673 ഇമെയില്‍: bijinjyothis@gmail.com
Dr. Ison V.Vanchipurakal (മെമ്പര്‍)
Head, Department of Physics, St.Thomas College, Pala
ഫോണ്‍ : 9446126926 ഇമെയില്‍: isonv@rediffmail.com
Dr. M. Kailasnath (മെമ്പര്‍)
Professor, International School of Photonics, CUSAT
ഫോണ്‍ : 9447213863
Dr. C. Vijayan (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Physics, IIT Madras

പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ ആർട്സ്

Dr. C. R. Prasad (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
Dr. S. Nazeeb (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, School of Distance Education, University of Kerala
Dr. Siddeek M. A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
Joy R. (മെമ്പര്‍)
Lecturer in Dance, Sree Swathi Thirunal Music College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9846955589
Dr. Sunil V. T. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor of Music, Sree Swathi Thirunal Music College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9447817033
Dr. Raji P. V. (മെമ്പര്‍)
Lecturer in Dance, Sree Swathi Thirunal Music College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9747558096
Dr. C. K. Chithrabhanu (മെമ്പര്‍)
Hon. Director, Raja Ravi Varma Centre of Excellence for Visual Arts, Mavelikkara
Dr. Raja Varrier (മെമ്പര്‍)
Hon. Director, Centre for Performing and Visual Arts, University of Kerala

ഫിലോസഫി (പിജി)

Dr. R. Lekshmi (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, Department of Philosophy, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495473899 ഇമെയില്‍: lekshmirk72@gmail.com
Dr. Binu G. Bheemnath (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9847936148 ഇമെയില്‍: bheemnath@gmail.com
Dr. P. B. Balamurali (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9961487951 ഇമെയില്‍: baluguthenkotta@gmail.com
Dr. Nazneen A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Philosophy, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8078290546 ഇമെയില്‍: neensanm@gmail.com
Saji Y. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, University College,Thiruvananthapuram
Dr. Beena Isaac (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd.), Department of Philosophy, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447586802 ഇമെയില്‍: drbeenaisaac@yahoo.in

ഫിലോസഫി (യു. ജി.)

Dr. Soumya R. V. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Philosophy, S N College, Kollam
ഫോണ്‍ : 7994489491 ഇമെയില്‍: soumya.rjndrn@gmail.com
Dr. R. Lekshmi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Philosophy, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495473899 ഇമെയില്‍: lekshmirk72@gmail.com
Dr. Sandhya C. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9497009230 ഇമെയില്‍: sandhyapriyesh@yahoo.com
Priya O. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, University College, Thiruvananthapuram
Dr. Tara Jane Paul (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, University College, Thiruvananthapuram
Dr. Leena K. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, N S S College, Karamana
ഫോണ്‍ : 7994489491 ഇമെയില്‍: drleenakr@gmail.com
Dr. Beena Isaac (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd.), Department of Philosophy, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447586802 ഇമെയില്‍: drbeenaisaac@yahoo.in

ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

Dr. Jayarajan David (ചെയര്‍മാന്‍)
Director (i/c), Department of Physical Education, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 8075577412/9447133001 ഇമെയില്‍: jayarajdavid@gmail.com
Dr. Arif Khan L. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9497736002 ഇമെയില്‍: arifkhan9679@gmail.com
Smt. Sheeja J. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, KSMDB College, Sasthamkotta, Kollam
ഫോണ്‍ : 9447590884 ഇമെയില്‍: sheeja3361@gmail.com
Sri. Manoj R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, VTMNSS College Dhanuvachapuram, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9745105135 ഇമെയില്‍: manojnss@yahoo.com
Dr. Tom Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447038506 ഇമെയില്‍: tommuttathupara@gmail.com

ഫിസിക്സ് (പിജി)

Dr. V. Biju (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Physics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9961228468 ഇമെയില്‍: bijunano@gmail.com
Dr. Sibi K. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9847470356 ഇമെയില്‍: sibi@keralauniversity.ac.in
Dr. Subodh G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9633983404 ഇമെയില്‍: gsubodh@gmail.com
Dr. R. B. Rakhi (മെമ്പര്‍)
UGC-SRP Assistant Professor, Department of Physics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497113659 ഇമെയില്‍: rakhisarath@gmail.com
Dr. Prince P. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495211211 ഇമെയില്‍: princeprasad@gmail.com
Dr. Xavier T. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446553329 ഇമെയില്‍: xavier@gcwtvm.ac.in
Dr. Hysen Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, Christian College, Chengannur
ഫോണ്‍ : 9446974398 ഇമെയില്‍: hysenthomas@gmail.com
Dr. Aranya S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, S. N. College, Varkala
ഫോണ്‍ : 9495392791 ഇമെയില്‍: aranyas@yahoo.co.in
Lieutenant. Dr. Indulal C. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, St. Gregorios College, Kottarakkara
ഫോണ്‍ : 9446592949 ഇമെയില്‍: indulalvipanchika@gmail.com
Dr. Padma Kumar H. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, VTMNSS College, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 9495200830 ഇമെയില്‍: hpadmakumar@grnail.com
Dr. Jayakrishnan R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Physics, University of Kerala

ഫിസിക്സ് (പാസ്)

Dr. Jayashree V. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, Department of Physics, KSMDB College, Sasthamcotta
ഫോണ്‍ : 8893220988
Dr. Jayakrishnan R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Physics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447242210 ഇമെയില്‍: rjk@keralauniversity.ac.in
Dr. Prabitha V. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, Govt. College For Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446091543 ഇമെയില്‍: rgprabitha08@gmail.com
Dr. Vikas L. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, Govt. Arts College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9497113659 ഇമെയില്‍: lsvikas.tvm@gmail.com
Jaya A. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, Govt. College, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 8075138464 ഇമെയില്‍: asjayaphy@gmail.com
Dr. Arun S. Prasad (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, TKMM College, Nangiarkulangara
ഫോണ്‍ : 9349474954
Dr. Renju R. Krishnan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, St. Xaviers College, Thumba
ഫോണ്‍ : 8089401700 ഇമെയില്‍: rrk.sxc@gmail.com
Dr. Saravana Kumar S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9447525367 ഇമെയില്‍: saravanks8@gmail.com
Dr. Bindu R. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9447303928 ഇമെയില്‍: drbindurg@gmail.com
Dr. I. Hubert Joe (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Physics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447220563 ഇമെയില്‍: hubertjoe@keralauniversity.ac.in

പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് (പിജി)

Dr. Suresh R. (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Political Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447586458 ഇമെയില്‍: sureshrajan1994@gmail.com
Dr. R. Girish Kumar (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Political Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447090000 ഇമെയില്‍: girishramkumar@yahoo.com
Dr. Sajad Ibrahim K. M. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Political Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447337189 ഇമെയില്‍: sajad67@gmail.com
Dr. Sreekumar S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Political Science, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447727232 ഇമെയില്‍: sreekumarkuravankonam@gmail.com
Pradeep Kumar K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, Govt. College Attingal
ഫോണ്‍ : 9447590112 ഇമെയില്‍: pradeeppolicode@gmai.com
Dr. Archa Arun (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Political Science, SN College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9847447285 ഇമെയില്‍: archas99@yahoo.co.in
Dr. Sajan Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, St. Johns College, Anchal
ഫോണ്‍ : 8113056730 ഇമെയില്‍: sendsajan@gmail.com
Dr. Rekha Nair R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, MSM College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 9447079838 ഇമെയില്‍: rekhatinky@gmail.com
Dr. Shaji Varkey (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Political Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447129451 ഇമെയില്‍: shaji.varkey@gmail.com

പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് (യു. ജി.)

Dr. Sandhya S. Nair (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9497240009 ഇമെയില്‍: sachusandhya@gmail.com
Dr. Rose Mary George (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Political Science, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446641481 ഇമെയില്‍: hellorose@gmail.com
Prathap Thevarthottam S. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9544880103 ഇമെയില്‍: thevarthottampratap@gmail.com
Sameer S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, KNM Govt. College, Kanjiramkulam
ഫോണ്‍ : 9447797581 ഇമെയില്‍: sameers1008@gmail.com
Advaita R. Prasad (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, MSM College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 9539633688 ഇമെയില്‍: advaita.prasad@gmail.com
Sreejith P. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, VTMNSS College, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 9496208696 ഇമെയില്‍: pvsrijith@gmail.com
Shibu M. P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 94474533376 ഇമെയില്‍: mpshibuji@gmail.com
Abhilash T. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, SN College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 8547526642
Dr. Josukutty C. A. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Political Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447145381 ഇമെയില്‍: cajosukutty@gmail.com

പോളിമർ കെമിസ്ട്രി

Dr. Deepa (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, KSMDB College, Sasthamkotta
Dr. Sony George (മെമ്പര്‍)
Head, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446462933 ഇമെയില്‍: mailtosony@gmail.com
Dr. Suneesh C. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447151002 ഇമെയില്‍: suneeshcv@gmail.com
Dr. Ani Deepthi (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447151002 ഇമെയില്‍: anideepthi@gmail.com
Smt. Prabha J. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, P. G. Department of Polymer Chemistry, Govt. College Attingal, TVPM
ഫോണ്‍ : 944715726 ഇമെയില്‍: prabhabinu21@gmail.com
Dr. K. Rajesh (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 9447470900 ഇമെയില്‍: rajesh_k_k@yahoo.com
Smt. Renu Thomas (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Chemistry, St. Stephen's College, Pathanapuram
ഫോണ്‍ : 9847253763 ഇമെയില്‍: eapensalim@gmail.com
Dr. P. Manoj (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, St. Michael's College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 9400562122 ഇമെയില്‍: pmanoj2k@gmail.com
Dr. Hareesh U. S. (മെമ്പര്‍)
Principal Scientist, NIIST, TVM
ഫോണ്‍ : 9446337222 ഇമെയില്‍: hareesh@niist.res.in
Dr. Geetha Nambiar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Chemistry, Govt. College, Malappuram

സൈക്കോളജി (പിജി)

Dr. Jaseer J. (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor & Head, Department of Psychology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447221421 ഇമെയില്‍: drjaseer@yahoo.co.in
Dr. H. Sylaja (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Psychology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9387058048 ഇമെയില്‍: sylasurash@gmail.com
Dr. Tissy Mariam Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9945370365 ഇമെയില്‍: talk2tissy@gmail.com
Dr. Swapna Chandran (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, University College, Thiruvananthapuram
Maya Menon (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, Government College For Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9846411634 ഇമെയില്‍: menonmay@gmail.com
Dr. Bindu P. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Psychology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447769036 ഇമെയില്‍: bindupnair2000@yahoo.co.in

സൈക്കോളജി (പാസ്)

Dr. J. S. Nishima (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, S. N. College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 9846160006 ഇമെയില്‍: jnishimaajith@gmail.com
Dr. H. Sylaja (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Psychology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 0471-2308304 ഇമെയില്‍: sylasurash@gmail.com
Hiya Roy (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, University College, Thiruvananthapuram
Dr. Justine K. James (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology University College, Thiruvanathapuram
Dr. Laiju S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, S N College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9895656012 ഇമെയില്‍: drlaiju@gmail.com
Dr. B. Jayaraj (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, M. G. College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8129951960 ഇമെയില്‍: jayarajkureepuzha@gmail.com
Rakhi (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, S N College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 9495656012 ഇമെയില്‍: raakheeas@xahoo.co.in
Dr. Anil Jose P. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & HoD, Department of Psychology, FMN College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9995316576 ഇമെയില്‍: aniljosegs@gmail.com
Dr. Jaseer J. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Psychology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447221421 ഇമെയില്‍: drjaseer@yahoo.co.in

പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

Dr. Ajitha S. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor in Public Administration, SDE, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9447259150 ഇമെയില്‍: dr.ajithas@gmail.com
Dr. Ampotti A. K. (മെമ്പര്‍)
Head, Department of Islamic Studies, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9495231737 ഇമെയില്‍: ambottibharanikkav@gmail.com
Dr. Anu Unni (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Political Science, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 95268448855 ഇമെയില്‍: unnyanu@gmail.com
Shri. Manaf (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor and Head, Department of Political Science, Govt. College, Ambalappuzha
ഫോണ്‍ : 96461195901 ഇമെയില്‍: manafanchal@gmail.com
Sameer S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, KNM Govt. Arts and Science College, Kanjiramkulam
ഫോണ്‍ : 9447797581
Dr. Sajan Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science & Public Administration, St. Johns College, Anchal
ഫോണ്‍ : 8113056730 ഇമെയില്‍: sendsajan@gmail.com
Dr. Archana Arun (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, S N College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9847447285
Dr. Rekha Nair R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, MSM College, Kayamkulam
ഇമെയില്‍: rekhapinky@gmail.com
Shri. Haridas P. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Statistics, VTB College, Sreekrishnapuram, Palakkad
ഫോണ്‍ : 9447845040 ഇമെയില്‍: padmanabhanharidas@gmail.com

റഷ്യൻ

Dr. Krishnakumar R. S (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor & Head (i/c), Department of Russian, University of Kerala, Palayam
ഫോണ്‍ : 9497270802 ഇമെയില്‍: kkmeerkk@gmail.com
Shri. Sreekumar K. N. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of German, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9488653336 ഇമെയില്‍: sreegerman@gmail.com
Dr. K. Govindan Nair (മെമ്പര്‍)
Professor and Head (Rtd), Department of Russian, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9447045104 ഇമെയില്‍: grkgnair@yahoo.com
Smt. Sreekumari S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor of Russian, Department of Russian and Comparative Literature, University of Calicut, Calicut
ഫോണ്‍ : 9446480065 ഇമെയില്‍: sreekumari.reghu@gmail.com
Dr. T. K. Gajanan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor and Head, Department of Russian, School of Foreign Languages, University of Mysore, Mysore
ഫോണ്‍ : 9449874880 ഇമെയില്‍: safluom@gmail.com
Dr. Narendran V. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor and Head (Retd.), Department of Russian, University of Kerala, Palayam
ഫോണ്‍ : 9496260669 ഇമെയില്‍: drnarendranv@gmail.com
Dr. Nagendra Shreeniwas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor of Russian, Centre of Russian Studies, School of Languages, Literature and Cultural Studies, JNU, New Delhi
ഫോണ്‍ : 9495704516 ഇമെയില്‍: nshreeniwas@gmail.com

സംസ്‌കൃതം (പിജി)

Dr. Shaila C. A. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor & Head, Department of Sanskrit, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9995381562 ഇമെയില്‍: shailalatheef062@gmail.com
Dr. C. N. Vijayakumari (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sanskrit, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446409948 ഇമെയില്‍: vijayaisarasyam@gmail.com
Dr. S. Malini (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Sanskrit, Women's College, TVM
ഫോണ്‍ : 9446551914 ഇമെയില്‍: dr.malinidas@gmail.com
Dr. Harinarayanan M. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sanskrit, Sanskrit College, TVM
ഇമെയില്‍: drhnmn@gmail.com
Dr. Sreejith T. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sanskrit, KSMDB College, Sasthamkotta, Kollam
ഫോണ്‍ : 9446356166 ഇമെയില്‍: sreejith@gmail.com
Dr. Susmi Sabu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sanskrit, KSMDB College, Sasthamkotta
ഫോണ്‍ : 9447747612 ഇമെയില്‍: sumsisabu@gmail.com
Dr. Maheswaran Nair (മെമ്പര്‍)
Professor of Sanskrit (Retired), University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9387802849 ഇമെയില്‍: ralidh@gmail.com
Dr. K. Muthulakshmi (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Sanskrit Vedanta, S S University of Sanskrit, Kalady
ഫോണ്‍ : 9446477940 ഇമെയില്‍: kmlakshmy@gmail.com
Dr. Santhosh (മെമ്പര്‍)
Associate Professor of Sanskrit, KSMDB College, Sasthamcotta
ഫോണ്‍ : 9447891464

സംസ്‌കൃതം (യു. ജി.)

Dr. Sreenivasan (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor and Head, Department of Vedanta, Sanskrit College, TVM
ഫോണ്‍ : 9495462463 ഇമെയില്‍: pvsreenivasan70@gmail.com
Dr. C. N. Vijayakumari (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sanskrit, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9446109948 ഇമെയില്‍: vijayaisarasyam@gmail.com
Tahira P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor and Head, Department of Vyakarna, Government Sanskrit College, TVM
ഫോണ്‍ : 9946241127 ഇമെയില്‍: thahirajeesh@gmail.com
Dr. S. Sajna (മെമ്പര്‍)
University College, TVM
ഫോണ്‍ : 9048110076 ഇമെയില്‍: ibrahimsanam4@gmail.com
Dr. Sreeja Priyadarshini (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Sree Narayana College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9746197482 ഇമെയില്‍: sreejapriyadarsini@gmail.com
Dr. Prasanth P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Sree Narayana College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 9447575337 ഇമെയില്‍: prasanth.karoor@gmail.com
Dr. S. Jayanthy (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, KSMDB College Sasthamkotta
ഫോണ്‍ : 9048491624 ഇമെയില്‍: jayanthydr@gmail.com
Smt. Jyothilekshmi T. M. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, KSMDB College, Sasthamcotta

സിദ്ധ മെഡിസിൻ ആൻഡ് സർജറി

Dr. R. Devarajan (ചെയര്‍മാന്‍)
Principal, Santhigiri Siddha Medical College, Santhigiri. P. O, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9496566864 ഇമെയില്‍: devarajansiddha@gmail.com
Dr. K. Jagannathan (മെമ്പര്‍)
Professor and Head, Santhigiri Siddha Medical College, Santhigiri. P. O, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 7736750331 ഇമെയില്‍: drjagan.siddha@gmail.com
Dr. P. Hariharan (മെമ്പര്‍)
Professor, Santhigiri Siddha Medical College, Santhigiri. P. O, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8111882271 ഇമെയില്‍: harisanthigiri6@gmail.com
Dr. R. Lakshmi (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd), Santhigiri Siddha Medical College,Santhigiri. P. O, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9443774100
Dr. V. John Justus (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd), Santhigiri Siddha Medical College, Santhigiri. P. O, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9486610595 ഇമെയില്‍: john_neethiyoon@yahoo.com

സോഷ്യൽ വർക്ക്

Dr. Antony Palackal (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, Department of Sociology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447739189 ഇമെയില്‍: antonypalackal@gmail.com
Dr. Bushra Beegom R. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9995446165 ഇമെയില്‍: bushrabeegom@gmail.com
Dr. Pushpam M. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9847524317 ഇമെയില്‍: pushpasocio@gmail.com
Dr. Jyothi S. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, KNM Govt. Arts & Science College, Kanjiramkulam
ഫോണ്‍ : 9846564246 ഇമെയില്‍: jyothinair05@gmail.com
Dr. Sindhu C. A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, KNM Govt. Arts & Science College, Kanjiramkulam
ഫോണ്‍ : 7012542856 ഇമെയില്‍: sindhugauripadmam@gmail.com
Dr. Sonny Jose (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Social Work, Loyola College of Social Sciences, Sreekariyam TVM 17
ഫോണ്‍ : 9895364053 ഇമെയില്‍: sonny.jose@gmail.com
Dr. Sabu P. Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Social Work, Loyola College of Social Sciences, Sreekariyam TVM 17
ഫോണ്‍ : 9446980260 ഇമെയില്‍: sabupala@yahoo.com
Dr. Imbichikoya (മെമ്പര്‍)
Govt. Arts & Science College, Calicut
ഫോണ്‍ : 9847163814
Dr. Maneesh B. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9946304039
Dr. Jose Antony (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Social Work, Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady
ഫോണ്‍ : 9446217759 ഇമെയില്‍: josearickal@gmail.com
Dr. Mohan A. K. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Social Work, Central University of Kerala, Kasaragod
ഫോണ്‍ : 9448215487 ഇമെയില്‍: mohanak@cukerala.ac.in

സോഷ്യോളജി (പിജി)

Dr. Antony Palackal (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor & Head, Department of Sociology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447739189 ഇമെയില്‍: antonypalackal@gmail.com
Dr. Pushpam M (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Sociology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9847524317 ഇമെയില്‍: pushpasocio@gmail.com
Dr. Chithra S. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, KNM Government College, Kanjiramkulam.
Dr. Jyothi S. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, KNM Government College, Kanjiramkulam.
ഫോണ്‍ : 8848913371
Dr. Sandhya R. S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Sociology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9496114094
Bushra Beegum R. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9995446165 ഇമെയില്‍: bushrabeegom@gmail.com
Dr. Asha V. (മെമ്പര്‍)
Professor in Sociology, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 8547021133 ഇമെയില്‍: ashaharindranath@gmail.com

സോഷ്യോളജി (പാസ്)

Dr. Saji P. Jacob (ചെയര്‍മാന്‍)
Department of Sociology, Layola College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9747198138 ഇമെയില്‍: sajipjacob@yahoo.com
Dr. Chitra S. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, KNM Govt College, Kanjiramkulam.
Dr. Sindhu C. A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, Government College, Thazhava,karunagapally.
ഫോണ്‍ : 7012542856 ഇമെയില്‍: sindhugauripadmam@gmail.com
Dr. N. K. Sunil Kumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of sociology, MG College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9946604403 ഇമെയില്‍: nksunilkumar.kumar@gmail.com
Dr. Uthara Soman (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, S N College, chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 9447595594 ഇമെയില്‍: utharasoman@gmail.com
Dr. Rekhasree K. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, NSS College, Pandalam.
ഇമെയില്‍: rekhasreerenjith@gmail.com
Lekha N. B. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, S N College,Chempazhanthy.
ഫോണ്‍ : 9446971144 ഇമെയില്‍: vaishnavy@gmail.com
Dr. Subalekshmi G. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, MG College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9847130027 ഇമെയില്‍: lekshmisivam@gmail.com
Dr. M. S. Jayakumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9847564447 ഇമെയില്‍: jayanmadhavan@gmail.com
Dr. Bushra Beegom R. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9995446165 ഇമെയില്‍: bushrabeegom@gmail.com
Dr. Jyothi S. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Sociology, KNM Govt College, Kanjiramkulam.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (പിജി)

Dr. C. Satheesh Kumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Statistics.
ഫോണ്‍ : 9895980078 ഇമെയില്‍: drsatheesh@gmail.com
Dr. E. I. Abdul Sathar (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Statistics, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495366416 ഇമെയില്‍: sathare@gmail.com
Dr. Dharmaja S. H. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Statistics, Govt Womens College.
ഫോണ്‍ : 9895816334 ഇമെയില്‍: shs_dharmaja@yahoo.com
Dr. Sheela K. L. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Statistics, Govt Arts College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9496231643
Minnu Mathew (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, St. Michels College, Cherthala
Dr. P. Yageen Thomas (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd), University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9387533819
Dr. Manoj Chacko (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Statistics, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447310097 ഇമെയില്‍: manojchacko02@gmail.com

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (പാസ്)

Dr. Prasad S. (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. Manoj Chacko (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Statistics, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447310097 ഇമെയില്‍: manojchacko02@gmail.com
Dr. Usha K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, BJM Govt College, Chavara.
Shibu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. Subha R. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, HHMNSS College, Karamana.
ഫോണ്‍ : 9446210400 ഇമെയില്‍: subhaunni@gmail.com
Dr. Preetha M. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, TKMM College, Nangiarkulangara.
ഫോണ്‍ : 994775497 ഇമെയില്‍: mpreeth25@gmail.com
Varghese George (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Statistics, Department of Mathematics, St.Stephens College, Pathanapuram.
ഫോണ്‍ : 9446374171 ഇമെയില്‍: varghesesjc@gmail.com
Dr. Shy Mary M. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Statistics, MSM College, Kayamkulam.
ഫോണ്‍ : 9496093313 ഇമെയില്‍: maria01135@gmail.com
Dr. Vineetha K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, M G College, Thiruvanathapuram.
ഫോണ്‍ : 9446333148 ഇമെയില്‍: vineethmoosath@yahoo.com
Dr. E. I. Abdul Sathar (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Statistics, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495366416 ഇമെയില്‍: sathare@gmail.com

തമിഴ് (പിജി)

Dr. P. Jayakrishnan (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Tamil, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9447222571 ഇമെയില്‍: pjktamil@gmail.com
Dr. Hepsy Rose Mary A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor and Head, Department of Tamil, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9495656167 ഇമെയില്‍: hepsyrosemary@gmail.com
Dr. T. Vijayalakshmi (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Tamil, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9447070931 ഇമെയില്‍: drvijichakku@yahoo.co.in
Dr. C. Baby Shakeela (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor and Head, Department of Tamil, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 9496734166 ഇമെയില്‍: babyshakeela166@gmail.com
Dr. N. A. Arunagiri (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Tamil, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 9994005757 ഇമെയില്‍: naarungiri@gmail.com
Dr. Anbukala (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor and Head, Department of Tamil, Mar Ivanios College, TVM
Dr. O. Ajithakumari (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Tamil, VTMNSS College, TVM
ഫോണ്‍ : 8281803885 ഇമെയില്‍: ajithaku76@gmail.com

തമിഴ് (യു. ജി.)

Dr. K. Manickaraj (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Tamil, University College, TVM
ഫോണ്‍ : 9961447779 ഇമെയില്‍: kmanickaraj@gmail.com
Dr. P. Jeyakrishnan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Tamil, University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9447222571 ഇമെയില്‍: pjktamil@gmail.com
Dr. Benady K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Tamil, Govt. Arts College
ഫോണ്‍ : 9745098945 ഇമെയില്‍: benadyktamil@gmail.com
Dr. Santhi P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Deparment of Tamil, Govt. Women's College
ഫോണ്‍ : 9495569308 ഇമെയില്‍: santhipillai2010@gmail.com
Dr. O. Ajithakumari (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Tamil, VTMNSS College, TVM
ഫോണ്‍ : 8281803885 ഇമെയില്‍: ajithaku76@gmail.com
Dr. K. S. Anbukala (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor and Head, Department of Tamil, Mar Ivanios College, TVM
ഫോണ്‍ : 8281565745 ഇമെയില്‍: anbukala.ks@mic.ac.in

സുവോളജി (പിജി)

Dr. G. Prasad (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Zoology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497254158 ഇമെയില്‍: probios@gmail.com
Dr. Benno Pereira P. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447220233 ഇമെയില്‍: bennopereira@gmail.com
Dr. P. Sreejith (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9496793794 ഇമെയില്‍: p.sreejith@gmail.com
Dr. Sajeeb Khan A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Zoology, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9995566343 ഇമെയില്‍: khansajeeb@gmail.com
Dr. Reshmi Vijayan (മെമ്പര്‍)
Department of Zoology, B J M Govt. College, Chavara
ഫോണ്‍ : 9446023167
Dr. Meera Janardhanan (മെമ്പര്‍)
Assosciate Professor, Department of Zoology, S D College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 994666608 ഇമെയില്‍: meena67@hotmail.com
Dr. B. Hari (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, S N College, Kollam
ഫോണ്‍ : 94400343648 ഇമെയില്‍: hariprashobha@gmail.com
Regi S. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, S N College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 9447151917 ഇമെയില്‍: regi.ramachandran@gmail.com
Dr. Biju A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, St. Stephen’s College, Pathanapuram
ഇമെയില്‍: bijuanio75@gmail.com
Dr. S. Synudeen Sahib (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447243002 ഇമെയില്‍: sainudeenpattazhy@hotmail.com
Dr. M. C. Subhash Peter (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Zoology, University of Kerala, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9447044657 ഇമെയില്‍: subashapeter@yahoo.com

സുവോളജി (യു. ജി.)

Dr. M. S. Vidia Panicker (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, Department of Zoology, S N College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 9495640501 ഇമെയില്‍: vidiasha@gmail.com
Jeejakumari V. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447240761 ഇമെയില്‍: jeeja_vk@yahoo.co.in
Dr. Mano Mohan Antony (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University College, Thiruvananthapuram
Jayaram V. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, Government College, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9961392148 ഇമെയില്‍: vsjayaramvilayil@gmail.com
Dr. Anisha G. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, Government College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9496303190 ഇമെയില്‍: anisgrace@yahoo.co.in
Dr. Girish Kumar B. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, M S M College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 7736005773 ഇമെയില്‍: msmgirish9@gmail.com
Dr. Abhilash R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, Christian College, Chengannur
ഫോണ്‍ : 9447218603 ഇമെയില്‍: greenabhilash@gmail.com
Dr. Thara S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, NSS College for Women, Karamana
ഫോണ്‍ : 9495482112 ഇമെയില്‍: stharaabhinand@yahoo.in
Dr. Pournami P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, St. Stephens College, Pathanapuram
ഫോണ്‍ : 9496328564 ഇമെയില്‍: pournamip3@gmail.com
Dr. Mini Chandran C. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Zoology, K S M D B College, Sasthamcotta