പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് ബോര്‍ഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്

ബോര്‍ഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്

APPLIED ARTS

DR. Seema Jerome (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
Dr. Sheeba M Kurian (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
Manoj Vyloor (മെമ്പര്‍)
Principal, College of Fine Arts, TVPM.
ഫോണ്‍ : 9446175607
Prof. Narayanakutty (മെമ്പര്‍)
Head of Dept of Sculpture, Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara.
Sri. Chandran T V (മെമ്പര്‍)
Lecturer, (Higher Grade) College of Fine Arts Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9847301262
Sri. V Renjith Kumar (മെമ്പര്‍)
Lecturer, Applied Arts, Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara.
Dr. Meena T Pillai (മെമ്പര്‍)
Professor Institute of English University of Kerala

AQUATIC BIOLOGY AND FISHERIES

Dr. A Biju Kumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head Department of Aquatic Biology & Fisheries, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447216157 ഇമെയില്‍: bijupuzhayoram@gmail.com
Dr. Pramod Kiran R B (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Aquatic Biology & Fisheries, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9995883318 ഇമെയില്‍: pramodkiranrb@yahoo.com
Dr. Mithun Sukumaran (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Aquatic Biology & Fisheries, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 8075956015 ഇമെയില്‍: mithunsugun@gmail.com
Dr. Sajeeb Khan A (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head Department of Zoology Women’s College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9995566343 ഇമെയില്‍: khansajeeb@gmail.com
Lt. Kiran P (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor of Zoology BJM Govt. College, Chavara
ഫോണ്‍ : 9447302926
Dr. S.Usha (മെമ്പര്‍)
Professor & Head, Dept.of Zoology SN College for women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9495116036 ഇമെയില്‍: ushasubhagan@gmail.com
Dr. Manju K G (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Zoology Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9847931011 ഇമെയില്‍: manju.kg@mic.ac.in
Dr. R Sreejai (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor of Zoology St.Stephen’s College, Pathanapuram
ഇമെയില്‍: sreejaiksbb@gmail.com
Dr. Padma Kumar (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd.), Department of Aquatic Biology & Fisheries, University of Kerala
Dr. Kurian Mathew Abraham (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Aquatic Biology & Fisheries, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447244803 ഇമെയില്‍: kurianma@gmail.com

ARABIC (PASS)

Dr. K. Mohammed Ali Askar (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor in Arabic University College, Palayam, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9496456851
Dr. Noushad. V (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Arabic University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9747318105 ഇമെയില്‍: noushadmananthavadi@keralauniversity.ac.in
Sri. Anvar Koyamburavan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Arabic University College, Palayam, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9497364866 ഇമെയില്‍: anvark73@gmail.com
Dr. Najeem E (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Oriental Languages TKM College of Arts and Science, Karicode
ഫോണ്‍ : 8281114786 ഇമെയില്‍: najeemtkmc@gmail.com
Dr. Anwar Hussain A (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Arabic MSM College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 9496344214 ഇമെയില്‍: anwarkarunagappally@gmail.com
Dr. Asharafudeen A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Arabic MSM College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 8129991429 ഇമെയില്‍: ashcampus2011@gmail.com
Dr. Shemeer H (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Arabic Iqbal College, Peringamala
ഫോണ്‍ : 7907108318, 9562598374 ഇമെയില്‍: shem07pgmla@gmail.com
Dr. Suhail E. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Arabic University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9496749322 ഇമെയില്‍: sekjnu@gmail.com

ARABIC (PG)

Dr. Suhail E. (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor Department of Arabic University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9496749322 ഇമെയില്‍: sekjnu@gmail.com
Dr. Noushad. V (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Arabic University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9747318105 ഇമെയില്‍: noushadmananthavadi@keralauniversity.ac.in
Dr. Thajudeen A. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Arabic University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446827141 ഇമെയില്‍: thajudeenmannani@gmail.com
Dr. N Shamnad (മെമ്പര്‍)
Associate Professor University College, Thiruvanathapuram
ഫോണ്‍ : 9744209475 ഇമെയില്‍: shamnadmail@gmail.com
Dr. S. Farook (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Arabic MSM College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 9895244420 ഇമെയില്‍: drfarookms@gmail.com
Dr. Zameer K H (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Arabic MSM College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 9961423312 ഇമെയില്‍: zameerkh73@gmail.com
Dr. Muhammed Thaha (മെമ്പര്‍)
Professor & Head PG Department of Arabic MSM College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 9995115954 ഇമെയില്‍: dramthaha@gmail.com

ARCHAEOLOGY

Dr. Preeta Nayar A (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor Department of Archaeology University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495626707 ഇമെയില്‍: preetasnayar@gmail.com
Dr. Rajesh S V (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Archaeology University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9426536305 ഇമെയില്‍: rajeshkeraliyan@yahoo.co.in
Dr. Abhayan. G.S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Archaeology University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9846276539 ഇമെയില്‍: abhayangs@gmail.com
Dr. Unnikrishnan.S (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of History Govt. College, Attingal
ഫോണ്‍ : 7034456607 ഇമെയില്‍: unnicampus@gmail.com
Dr. Koshy Mathai (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of History Christian College, Chengannur
ഫോണ്‍ : 9447256501 ഇമെയില്‍: koshyothera@yahoo.com
Dr. Thomas P John (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of History, St.Xaviers College, Thumba
ഫോണ്‍ : 9447463023 ഇമെയില്‍: thomaspjohn68@gmail.com
Dr. Pramod N (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of History,NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9447441841 ഇമെയില്‍: pramodnarayanan07@gmail.com
Dr. Ampotti A. K. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor(Rtd) Department of Islamic Studies University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495231737 ഇമെയില്‍: ampottibharanikkavu@gmail.com
Dr. Shaji A. (മെമ്പര്‍)
Professor& Head Department of History University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447324831 ഇമെയില്‍: shajideepam@gmail.com

Biochemistry

Dr. A Helen (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor and Head, Dept. of Biochemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447399759 ഇമെയില്‍: helenabios@keralauniversity.ac.in
Dr. Arun.A.Rauf (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept. of Biochemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447290954 ഇമെയില്‍: arunarauf@gmail.com
Dr. P G Biju (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept. of Biochemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9847502952 ഇമെയില്‍: bijupg@keralauniversity.ac.in
Dr. Arun U (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept. of Biochemistry, Govt Arts & Science College, Kulathoor,Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 944759397 ഇമെയില്‍: a2nkrishna@gmail.com
Dr. Radhika A (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept. of Biochemistry, Govt. College, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9447863641 ഇമെയില്‍: radhikanair02@gmail.com
Dr. Padmakumaran Nair KG (മെമ്പര്‍)
Professor, Dept. of Biochemistry, NSS College, Pandalam
ഇമെയില്‍: kgpknair@yahoo.com
Dr. Vishnu SL (മെമ്പര്‍)
Head of the Department, Dept. of Biochemistry, Sree Narayana College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 04742745044 ഇമെയില്‍: 999vishnu@gmail.com
Dr. J A Sindhurani (മെമ്പര്‍)
Associate Professor and Head, Dept. of Biochemistry, NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9446673300 ഇമെയില്‍: sindhurani77@gmail.com
Prof. (Dr) A Gangaprasad (മെമ്പര്‍)
Professor, Dept. of Botany, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447552783 ഇമെയില്‍: agangaprasad@yahoo.com
Prof. Annie Abraham (മെമ്പര്‍)
Professor and Head (Rtd), Dept. of Biochemistry, University of kerala
ഫോണ്‍ : 9447246692 ഇമെയില്‍: annieab2001@gmail.com

BIOTECHNOLOGY (PASS)

Dr. Jayakumaran Nair A (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor & Head Dept of Biotechnology University of Kerala
Dr. Remya R Prabhu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Biotechnology Govt Arts College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9447879617
Dr. Regaseema V M (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Biotechnology Govt Arts College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9447879617
Dr. Soumyarani V S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Biotechnology Govt College Kariyavattom
ഫോണ്‍ : 7356254350
Dr. Suresh Chandra Kurup (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Zoology MG College Trivandrum
ഇമെയില്‍: raghav.suresh39@gmail.com
Dr. Sivaprasad A (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Botany &Biotechnology Bishop Moore College Mavelikkara
ഫോണ്‍ : 9447187774
Dr. N Ratheesj (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Botany S N College Kollam
ഫോണ്‍ : 9446980933
Dr. Sreeja B (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Zoology MMNSS College Kottiyam
ഫോണ്‍ : 8921865124
Dr. Sreerag R S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Zoology NSS College Nilamel
ഫോണ്‍ : 9746239424

BIOTECHNOLOGY (PG)

Dr. T.S Swapna (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor & Head (i/c) Dept.of Botany, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9745824670 ഇമെയില്‍: swapnats@yahoo.com
Dr. P.M. Radhamany (മെമ്പര്‍)
Professor, Dept.of Botany University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446215095 ഇമെയില്‍: radhamany_m@rediffmail.com
Dr. R. Rajalakshmi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept.of Botany University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495819218 ഇമെയില്‍: rajalakshmi.murali@gmail.com
Dr. Ramya R Prabhu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Biotechnology Government Arts College, TVM.
ഫോണ്‍ : 9895978055 ഇമെയില്‍: ramyarprabhu@gmail.com
Dr. Volga S S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept. of Zoology Women’s College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9400240048 ഇമെയില്‍: volga@gcwtvm.ac.in
Smt. Greeshma P (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor of Biotechnology SN College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9048038175 ഇമെയില്‍: greeshmapallath@gmail.com
Dr. Biju Kumar B.S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept.of Zoology M G College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9497638976 ഇമെയില്‍: bijukumarbsd@gmail.com
Dr. Santhi W.S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept. Of Biotechnology Bishop Moore College, Mavelikara
ഫോണ്‍ : 9447771395 ഇമെയില്‍: santhiws@gmail.com
Dr. Sabu Abdulhameed (മെമ്പര്‍)
Pro Vice Chancellor, Kannur University Professor in Biotechnology
ഫോണ്‍ : 9995760629 ഇമെയില്‍: sabua@kannuruniv.ac.in
Dr. A Gangaprasad (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botony University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447552783 ഇമെയില്‍: agangaprasad@yahoo.com

ബോട്ടണി (പിജി)

Dr. Swapna T. S. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor & Head, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9745824670 ഇമെയില്‍: swapnats@yahoo.com
Dr. Radhamany (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446215095 ഇമെയില്‍: radhamany_m@rediffmail.com
Dr. E. A. Siril (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447260101 ഇമെയില്‍: easiril@yahoo.com
Gayatri G.P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, Government College For Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446541972 ഇമെയില്‍: gayatribchandran@gmail.com
Dr. Anil Kumar V. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. Jyothi Kanchan A. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, Christian College, Chengannoor
ഫോണ്‍ : 9646431623
Dr. Sushamaraj R. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, VTMNSS College, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 9847232143 ഇമെയില്‍: drsushamarajrv@gmail.com
Dr. N. Ratheesh (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, SN College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9446980933 ഇമെയില്‍: ratianchal@gmail.com
Dr. Suhara Beevy S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447012324 ഇമെയില്‍: s.beevy@rediffmail.com
Dr. A. Ganga Prasad (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447552783 ഇമെയില്‍: agangaprasad@yahoo.com
Dr. Shiburaj S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495826669 ഇമെയില്‍: drshiburaj@gmail.com

ബോട്ടണി (പാസ്)

Dr. Remakanthan (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. R. Rajalakshmi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495819218 ഇമെയില്‍: rajalakshmi.murali@gmail.com
Dr. T. S. Preetha (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, University College, Thiruvananthapuram.
Binoy K. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head,Department of Botany, Government College, Kariavattom.
ഫോണ്‍ : 9745683062
Dr. T. Sunilkumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, S D College, Alappuzha.
ഫോണ്‍ : 9446485974 ഇമെയില്‍: sunilkumarmuhamma@gmail.com
Dr. Lubaina A. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, christian College, Kattakkada.
ഫോണ്‍ : 8848855699 ഇമെയില്‍: lubainanizam@gmail.com
Dr. Vinod Haridas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, TKMM College,Nangiarkulangara
ഫോണ്‍ : 9447973119 ഇമെയില്‍: vinuhari.das@gmail.com
Dr. Sekaran S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, S N College for Women, Kollam.
ഫോണ്‍ : 9446073917 ഇമെയില്‍: drsekhar72@gmail.com
Geetha R Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, N S S College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9446183857 ഇമെയില്‍: geethasgma@gmail.com
Dr. Shiburaj S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495826669 ഇമെയില്‍: drshiburaj@gmail.com

Business Management (Pass)

Dr. Anitha S (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, Dept. of Commerce, Govt. College, Attingal
ഫോണ്‍ : 9495124793 ഇമെയില്‍: anithasreedas@gmail.com
Prof. (Dr) K.S Suresh Kumar (മെമ്പര്‍)
Institute of Management in Kerala, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9539923405 ഇമെയില്‍: surukuttyatl@gmail.com
Dr. Biju SK (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept. of Commerce, Govt. College, Nedumangadu
ഫോണ്‍ : 9446552703 ഇമെയില്‍: bijubodheswar@gmail.com
Dr. Nimi Dev R (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept. of Commerce, Govt. College for women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495165620 ഇമെയില്‍: drnimidevr@gmail.com
Dr. T.P Vijumon (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept. of Commerce, SN College, Punalur
ഫോണ്‍ : 9447593153 ഇമെയില്‍: tpvijumon@gmail.com
Dr. Soju S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept. of Commerce, SN College, Varkala
ഫോണ്‍ : 9567763830 ഇമെയില്‍: soju.manu@gmail.com
Dr. Prakash Pillai. R (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept. of Management, Loyola College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447865148 ഇമെയില്‍: prakashpillair@gmail.com
Dr. Ramachandran K (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd), Govt. College, Kalpetta
ഫോണ്‍ : 9447554390 ഇമെയില്‍: ramanshahana@gmail.com

Business Management (PG)

Prof. (Dr) K.S. Chandrasekar (ചെയര്‍മാന്‍)
Senior Professor, Institute of Management in Kerala, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447268840 ഇമെയില്‍: kscnair@keralauniversity.ac.in
Dr. R. Vasanthagopal (മെമ്പര്‍)
Professor and Head, Institute of Management in Kerala, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9895018010 ഇമെയില്‍: vasanthagopalr@gmail.com
Dr. Ambeeshmon S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Institute of Management in Kerala, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9846116600 ഇമെയില്‍: ambeeshs@gmail.com
Dr. K Pradeep Kumar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Govt. College for women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9846262612 ഇമെയില്‍: kpradeep68@gmail.com
Dr. Sreedevi S R (മെമ്പര്‍)
Govt. Arts College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9633037913 ഇമെയില്‍: drsreedevisr@gmail.com
Dr. Swapna K Cheriyan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, MSM College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 9846845332 ഇമെയില്‍: swapnatjohn@gmail.com
Dr. Krishnan M (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9447119724 ഇമെയില്‍: krishnanm123@gmail.com
Prof. (Dr) PN Harikumar (മെമ്പര്‍)
Professor, Dept. of Commerce, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447304912 ഇമെയില്‍: sushahari@gmail.com
Dr. Aby Tellas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept. of Management, Loyola College, Sreekaryam
ഫോണ്‍ : 9446488248 ഇമെയില്‍: abytellas@gmail.com
Dr. J Rajan (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd), University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447097116 ഇമെയില്‍: jrajanimk@gmail.com

കെമിസ്ട്രി (പിജി)

Dr. S. Muhammadhu Aboobakar Shibli (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 8547067230 ഇമെയില്‍: smashibli@yahoo.com
Dr. Jayasree E. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9746790202 ഇമെയില്‍: jelambal@gmail.com
Dr. Shibu Prasad S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, Govt College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446420367
Dr. Vishnu V. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, Govt Arts College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447246223
Dr. P. S. Parameswaram (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Chemistry, SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495738778
Dr. Manoj S. V. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Chemistry, SN College Kollam
ഫോണ്‍ : 9446900213
Chithra P.G. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, SN College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9447027826
Dr. T. S. Anirudhan (മെമ്പര്‍)
Professor(Rtd), Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446684887 ഇമെയില്‍: tsani@rediffmail.com
Dr. Sony George (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446462933 ഇമെയില്‍: emailtosony@gmail.com

കെമിസ്ട്രി (പാസ്)

Dr. P. S. Parameswaran (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, S. D. College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495738778 ഇമെയില്‍: pspeswaran@gmail.com
Dr. B. Beena (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Chemistry, KSMDB College, Shasthamcotta.
ഫോണ്‍ : 9446124229 ഇമെയില്‍: beenadbc@gmail.com
Sreekala G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, Govt. College, Kariavattom.
ഫോണ്‍ : 9496269754 ഇമെയില്‍: sreekala@gmail.com
Dr. Sajith (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, B.J.M. College, Chavara.
Dr. Rajesh K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. S. Jesny (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, S.N.College, Cherthala.
ഫോണ്‍ : 9447740268 ഇമെയില്‍: jesnysmail@gmail.com
Dr. Sikha T. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, MG College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9446389389 ഇമെയില്‍: drsikhadinesh@gmail.com
Dr. R. Prakash Chandran (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Chemistry, MMNSS College, Kottiyam
ഫോണ്‍ : 9497617113 ഇമെയില്‍: chandranprakash@gmail.com
Dr. Ratheesh Kumar V. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, VTMNSS College, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 8281867868 ഇമെയില്‍: ratheeshkumarvk@gmail.com
Dr. Suneesh C. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446260614 ഇമെയില്‍: suneeshcv@gmail.com
Dr. Ani Deepthi (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447151002 ഇമെയില്‍: anideepthi@gmail.com

കൊമേഴ്‌സ് (പിജി)

Dr. Raju (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Commerce, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9496254542 ഇമെയില്‍: rajmukal@yahoo.co.uk
Dr. R. Vasanthagopal (മെമ്പര്‍)
Professor & Director School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9895018010 ഇമെയില്‍: vasanthagopalr@yahoo.com
Dr. Harikumar P. N. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Commerce, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 0471 2412179
Dr. Devakumar P. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Commerce, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495627713 ഇമെയില്‍: kumardevaps@gmail.com
Sunil S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Commerce, Govt. College, Attingal
ഫോണ്‍ : 7736887298 ഇമെയില്‍: sunilayilamap75@gmail.com
Dr. T. R. Anilkumar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Commerce, SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9497335335 ഇമെയില്‍: anilkumar.awdx6@gmail.com
Dr. Kumari V. K. Shyni (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce, Iqbal College, Peringamala
ഫോണ്‍ : 9446468897 ഇമെയില്‍: kvkshyni@gmail.com
Dr. Rajasekaran A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce, S N College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9745497943 ഇമെയില്‍: drrasekaran76@gmail.com
Lissy Bennet (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce, All Saints College, Thiruvananthapuram
ഇമെയില്‍: lissy.com@allsaintscollege.ac.in
Dr. Damodaran K. K. (മെമ്പര്‍)
Principal, Govt. College, Malappuram
ഫോണ്‍ : 9846390073 ഇമെയില്‍: dayadamodaran@gmail.com

കൊമേഴ്‌സ് (യു. ജി.)

Dr. M Sreekumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor &Head, Department of Commerce, M M N S S College, Kottiyam
ഫോണ്‍ : 9447230125
Dr. Balu B. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Commerce, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9895542936 ഇമെയില്‍: bbalub@gmail.com
Dr. Rajeev Kumar A. D. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Commerce, B J M Govt. College, Chavara
Dr. Biju S. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce, Government Arts College, Thiruvananthapuram
Rani L. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Commerce, K N M Govt. College, Kanjiramkulam
Dr. Suma R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Commerce, Mannania College, Peringamala
ഫോണ്‍ : 8547449341
Hari U. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce, St. Michaels College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 8891582086 ഇമെയില്‍: hari.hrishi@gmail.com
Smita Kochummen (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce. St. Cyrils College, Adoor
ഫോണ്‍ : 9847352883 ഇമെയില്‍: smita.kochummen@gmail.com
Dr. N. Pradeep Kumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Commerce, M G College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9847888777 ഇമെയില്‍: pradeepkn30@gmail.com
Dr. K. S. Suresh Kumar (മെമ്പര്‍)
Professor in Commerce, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9539923405 ഇമെയില്‍: surukuttyatl@gmail.com

COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS

Dr. Achuthsankar S. Nair (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor Department of Computational Biology & Bioinformatics University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446928759(O) ഇമെയില്‍: sankar.achuth@gmail.com
Dr.Vinod Chandra S.S (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Computer Science University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447271806 ഇമെയില്‍: vinod@keralauniversity.ac.in
Dr. Aji.S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Computer Science University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9895474042 ഇമെയില്‍: aji@keralauniversity.ac.in
Dr. Bindumole V.R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Botany University College Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447142727 ഇമെയില്‍: bindhu2madhu@gmail.com
Dr. Nandini N.J (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Zoology University College Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8289872247 ഇമെയില്‍: nandininnj@gmail.com
Smt.Sreelekshmi S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Botany MG College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447213872 ഇമെയില്‍: sreelekshmibotany@gmail.com
Dr. Annies Joseph (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Zoology Christian College, Chengannur
ഫോണ്‍ : 8547445455 ഇമെയില്‍: anniejoseph@yahoo.com
Dr. Remya Madhavan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Zoology NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9400491050 ഇമെയില്‍: remyamadhavan364@gmail.com
Dr. D. Muhammad Noorul Mubarak (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head Department of Computer Science University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446100484 ഇമെയില്‍: noorul.muby@keralauniversity.ac.in

COMPUTER SCIENCE (PG)

Dr. D Muhammad Noorul Mubarak (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor and Head, Department Of Computer Science, University of Kerala
Dr Aji S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department Of Computer Science, University of Kerala
Smt. Philomina Simon (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department Of Computer Science, University of Kerala
Dr. Priya R (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department Of Computer Science, Govt College, Karyavattom
Smt. Sreevidya S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Computer Science, Sri C Achutha Menon Goverment College, Thrissur
Smt. Sobha P K (മെമ്പര്‍)
Associate Professor and Head, Department of Computer Science, Sree Ayyappa college, Eramallikkara.
Sri. Jisha Nair B J (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Computer Science, Sree Ayyappa College, Eramallikkara.
Dr. N Bindu (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department Of Computer Science, S N College Cherthala
Dr. Vinod Chandra S S (മെമ്പര്‍)
Professor Department Of Computer Science, University of Kerala, Kariavattom
Dr. K S Anilkumar (മെമ്പര്‍)
Principal, Devaswom Board College, Sasthamcotta

COMPUTER SCIENCE(PASS)

Dr. Bindu N (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor Department of Computer Science Sree Narayana College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 9495975894/8848834205 ഇമെയില്‍: nbindhu123@gmail.com
Dr. D. Muhammad Noorul Mubarak (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head Department of Computer Science University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446100484 ഇമെയില്‍: noorul.muby@keralauniversity.ac.in
Smt.Jovi Joseph (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Computer Science Govt College , Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9961843453 ഇമെയില്‍: jovijerry.02@gmail.com
Dr. Sreela S. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Computer Science Govt. College, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9497708518 ഇമെയില്‍: sreela148@gmail.com
Smt.Manju G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Computer Science Govt. College, Ambalapuzha
ഫോണ്‍ : 7907757908 ഇമെയില്‍: manjualoshious@gmail.com
Smt. Sobha P K (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Computer Science Sree Ayyappa College Chengannur
ഫോണ്‍ : 9495474068 ഇമെയില്‍: sobhasac@gmail.com
Dr. Aji.S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Computer Science University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9895474042 ഇമെയില്‍: aji@keralauniversity.ac.in

DEMOGRAPHY

Dr. Anil Chandran S. (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor & Head Department of Demography University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446093978 ഇമെയില്‍: anil@keralauniversity.ac.in
Dr. P. Mohanachandran Nair (മെമ്പര്‍)
Emeritus Professor Professor (Rtd.) Department of Demography University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446415618 ഇമെയില്‍: nair.pmc@gmail.com
Smt. Preethi K (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Demography University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9496468747 ഇമെയില്‍: preethikarunakaran@gmail.com
Dr. Prasad S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics Govt.college for women, Vazhuthakadu
ഫോണ്‍ : 7012810419 ഇമെയില്‍: hariprasadtvpm@gmail.com
Dr. Shibu D.S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics University college, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 8547394067 ഇമെയില്‍: statshibu@gmail.com
Dr. Vineetha K (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Statistics MG College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446333148 ഇമെയില്‍: vineethamoosath@yahoo.com
Dr. Preeth M (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Statistics TKMM College Nangiarkulangara
ഫോണ്‍ : 9947775497 ഇമെയില്‍: mpreeth25@gmail.com

എക്കണോമിക്സ് (പിജി)

Dr. Anitha V. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor & Head, Department of Economics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9539204587 ഇമെയില്‍: anithav@keralauniversity.ac.in
Dr. Christabell P. J. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Economics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497850893 ഇമെയില്‍: christabell@keralauniversity.ac.in
Dr. Prasad A. K. (മെമ്പര്‍)
Professor, Departmant of Economics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495629580 ഇമെയില്‍: akprasad95@gmail.com
Dr. Godwin S. K. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Economics, Govt. Women's College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9645446439 ഇമെയില്‍: godwinsk@yahoo.com
Dr. Mothi George (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, Govt. College Ambalappuzha
ഫോണ്‍ : 9446584883
Sri. V. C. Ashokan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Economics, S D College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495037671 ഇമെയില്‍: ashokanv4@gmail.com
Dr. Priyta L. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, MG College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9074866041 ഇമെയില്‍: priyavinayan6@gmail.com
Dr. Aparna P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, M G College, Trivandrum
Dr. Abdul Salim A. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Economics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446476187 ഇമെയില്‍: abdulsalim01@gmail.com
Dr. Priyesh (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, University College

എക്കണോമിക്സ്  (യു. ജി.)

Dr. Antony Kuriakose P. (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, St. Michaels College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 9447029754 ഇമെയില്‍: antonypolayil@gmail.com
Siddik R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 8111989221 ഇമെയില്‍: siddikrabiyath@gmail.com
Dr. Anilkumar P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Economics, University College, Thiruvananthapuram
Sibi Natuvilakandy (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Economics, Govt. College Nedumangad
ഫോണ്‍ : 9495644455 ഇമെയില്‍: sibiswapnakumar@gmail.com
Dr. Vinod C. Sugathan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Economics, S N College, Varkala
ഫോണ്‍ : 9037376353 ഇമെയില്‍: vinodcsugathan@gmail.com
Dr. G. V. Raji Prasad (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Economics, NSS College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 9447054989 ഇമെയില്‍: rajihari_8@gmail.com
Dr. Sindhu Pratap (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor and Head, Department of Economics, S N College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9495984824 ഇമെയില്‍: sindhupratap10@gmail.com
Dr. Lakshmi N. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 984635484 ഇമെയില്‍: lakshminirmala@yahoo.co.in
Dr. Sheeja S. R. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Economics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447123777 ഇമെയില്‍: sheejasunil99@grnail.com
Dr. Syamlal G. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Economics, Mahatma Gandhi College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8606575706 ഇമെയില്‍: shaamjie@ymail.com

Education (Pass)

Dr. Isaac Paul (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, Govt. Training College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447588913 ഇമെയില്‍: chenal4u@gmail.com
Dr. Bindu R.L (മെമ്പര്‍)
Professor, Dept. of Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9947323222 ഇമെയില്‍: binduindraneelam@gmail.com
Dr. Joly S (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Govt. Training College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495106446 ഇമെയില്‍: jolyjain.s@gmail.com
Dr. Rahul VR (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Govt. Training College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447698919 ഇമെയില്‍: rahulvrl@gmail.com
Dr. Indu P (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, NSS Training College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9447309861 ഇമെയില്‍: indujkumar26@gmail.com
Dr. Mumthas S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Peet Memorial Training College, Mavelikkara
ഫോണ്‍ : 9447475062 ഇമെയില്‍: meenumumthas@gmail.com
Dr. Reetha Ravi H (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Sree Narayana Training College, Nedunganda
ഫോണ്‍ : 9447450398 ഇമെയില്‍: reetharavi1975@yahoo.com
Dr. Sheeba P (മെമ്പര്‍)
Principal, SN Training College, Nedunganda, Varkala
ഫോണ്‍ : 9497851643 ഇമെയില്‍: drsheebap@gmail.com

Education (PG)

Prof. (Dr) Bindu R.L (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor, Department of Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9947323222 ഇമെയില്‍: binduindraneelam@gmail.com
Dr. Bindu D (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495681565 ഇമെയില്‍: dbindusuresh@gmail.com
Dr. Divya C Senan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447552870 ഇമെയില്‍: divyacsenan@keralauniversity.ac.in
Dr. V.K. Santhosh Kumar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept Of Social Science, Govt.College Of Teacher Education, Thiruvananthapruam
ഫോണ്‍ : 9447345825 ഇമെയില്‍: santhoshcharutha68@gmail.com
Dr. Anju I (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept Of Physical Science, Govt College Of Teacher Education, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447417997 ഇമെയില്‍: anjuindran@gmail.com
Dr. Sreevrinda Nair N (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept of Education, NSS Training College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9446186619 ഇമെയില്‍: sreevrinda26@gmail.com
Dr. Chitra L (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Education NSS Training College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9446517125 ഇമെയില്‍: chitracrachana@gmail.com
Dr. Deepthi Elizabeth Mathew (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept Of Mathematics, Mar Theophilis Training College, Nalanchira, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9074220020 ഇമെയില്‍: deepthivadakkedath@gmail.com
Prof. Jacob Mathew (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd), Govt. College Of Teacher Education,
ഫോണ്‍ : 9847159448 ഇമെയില്‍: jacobkinattukara0029@gmail.com

ELECTRONICS

Dr Suresh S (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor Sree Ayyappa College Eramallikkara
ഫോണ്‍ : 9447981459
Dr. S Sankararaman (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Optoelectronics university of Kerala
Dr Samsolomon (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Optoelectronics University of Kerala
Dr. Seema C S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Dept of Physics Govt Arts College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9447587358
Smt. Biji . M .S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Dept of Physics Govt Arts College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 8594026129
Dr. Meenu .S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Dept of Physics M G College Trivandrum
ഇമെയില്‍: csmeens@gmail.com
Sri. Deepu G P (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Sree Ayyappa College Eramallikkara
ഫോണ്‍ : 9496426014
Sri. K C Prakash (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Sree Ayyappa College Eramallikkara
ഫോണ്‍ : 9447484272
Dr. H Padmakumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Physics VTMNSS Danuvachapuram
ഫോണ്‍ : 9495200830

ENGINEERING (PASS I)

Smt. Haseena R (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor Dept of Civil TKM College of Engineering Kollam
ഫോണ്‍ : 9495974966
Dr. Mohammed Siddik. A (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Civil TKM College of Engineering Kollam
ഫോണ്‍ : 9446162589
Sri. Gadhi . M (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Architecture, TKM Engineering College Kollam
ഫോണ്‍ : 9895277996
Smt Deepa L (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Architecture TKM College of Engineering Kollam
ഫോണ്‍ : 8547367353
Dr. Dili .A. S (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Architecture TKM College of Engineering Kollam

ENGINEERING (PASS II)

Smt. Resmi . S.L (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor Department of Mechanical Engineering TKM College of Engineering Kollam
ഫോണ്‍ : 9446909998
Dr. Aju Kumar V N (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Mechanical Engineering TKM College of Engineering Kollam
ഫോണ്‍ : 9495925959
Firoz . N (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Mechanical Engineering TKM College of Engineering Kollam
ഫോണ്‍ : 9446254299
Dr. Anu . N (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Chemical Engineering TKM College of Engineering Kollam
ഫോണ്‍ : 9496344127
Dr. Sudheer V R (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Electronics and Communication Enginnering College of Engineering Perumon Kollam
ഇമെയില്‍: sudheervr@yahoo.com

ENGINEERING (PG)

Dr. N Vijayakumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Principal Govt Engineering College Barton Hill Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9400006408
Dr. Aji S (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Computer Science University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495974966
Dr. Vinod Chandra S S (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Computer Science University of Kerala
Dr. Shamna H R (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head Department of Information Technology Govt Engineering College Barton Hill
ഫോണ്‍ : 94496422003
Dr. Ashok Kumar A (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head Department of Electrical And Electronic Enginering Govt Engineering College Barton Hill Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9446130386
Sri. Shanavas T N (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Electrical & Electronic Engineering TKM College of Engineering Kollam
ഫോണ്‍ : 8075389837
Sri. Manju J Pillai (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Computer Science TKM College of Engineering Kollam
ഫോണ്‍ : 9895724524
Smt Ajitha S S (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Electronics TKM College of Engineering Kollam
ഫോണ്‍ : 8547315319
Sri Mohammod Mansoor .O (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Electrical & Electronics TLM Collge of Engineering Kollam
Dr. Nelsa Abraham (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Electronics & Communication Engineering Govt Engineering College Barton Hill
ഇമെയില്‍: nelsaarun2016@gmail.com

എഞ്ചിനീയറിംഗ് (യു. ജി. 3)

Dr. Vinod Chandra S. S. (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Computer Science, University of Kerala
Dr. Shamna H. R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Information Technology, Government Engineering College, Barton Hill
Dr. Asok Kumar A. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering, government Engineering College, Barton Hill
Dr. Manu J. Pillai (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, TKM College of Engineering, Kollam
Smt. Shyba S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Electrical & Electronics Engineering, TKM College of Engineering, Kollam
Smt. Preetha Basu (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Electronics & Communication Engineering, TKM College of Engineering, Kollam
Dr. Nelsa Abraham (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Electronics & Communication Engineering, Government Engineering College, Barton Hill

ഇംഗ്ലീഷ് (പിജി)

Dr. B. Hariharan (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Institute of English, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446203008 ഇമെയില്‍: harirang@gmail.com
Dr. Suja Kurup P. L. (മെമ്പര്‍)
Professor, Institute of English, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446302815 ഇമെയില്‍: sujapl@gmail.com
Shri. Vishnu Narayanan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Institute of English, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9809538287 ഇമെയില്‍: vishnunarayanan008@gmail.com
Dr. Mini Babu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, BJM Govt. College, Chavara
ഫോണ്‍ : 9446367257
Dr. Kavitha B. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9656361213 ഇമെയില്‍: bk_kavi@yahoo.co.in
Dr. Bindu Nair (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of English, S. D. College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9447200718
Dr. Vidya Rajagopal (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of English, M.G. College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9745605589 ഇമെയില്‍: vidyarajagopal40@gmail.com
Dr. J. Anjana (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of English, NSS College, Pandalam
Dr. Meena T. Pillai (മെമ്പര്‍)
Professor, Institute of English, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495919749 ഇമെയില്‍: meenat@gmail.com

ഇംഗ്ലീഷ് (യു. ജി.)

Dr. Lakshmipriya N. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor & Head, Department of English, M. G. College, Thiruvananthapuram
ഇമെയില്‍: lakmi78@gmail.com
Dr. Lal C. A. (മെമ്പര്‍)
Professor in English, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446703790 ഇമെയില്‍: lalca.ku@gmail.com
Dr. Al Muneera J. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, University College, Thiruvananthapuram
Dr. Manju C. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, Govt. Arts College, Thiruvananthapuram
T. G. Harikumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, Govt. College Thazhava, Karunagapally
Dr. Suma Alexander (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, Bishop Moore College, Mavelikkara
ഫോണ്‍ : 9496538332 ഇമെയില്‍: sumaalphi@gmail.com
Sandhya C. Vidyadharan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of English, KSMDB College, Sasthamcotta
ഫോണ്‍ : 9495681193 ഇമെയില്‍: sandhyashilu64@gmail.com
Asha Prabhakaran (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of English, HHMNSS Karamana
ഫോണ്‍ : 9446374171 ഇമെയില്‍: ashabalagopal12014@gmail.com
Dr. J. S. Jahangir (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of English, Iqbal College, Peringamala
ഫോണ്‍ : 9447335994 ഇമെയില്‍: jahangirjs@gmail.com
Dr. Lakshmi Sukumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Institute of English, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495310180 ഇമെയില്‍: lakshmisukumarsept22@gmail.com

ENVIRONMENTAL SCIENCES

Dr. Jaya D.S (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor Department of Environmental Sciences University of Kerala, TVM.
ഫോണ്‍ : 9895822161 ഇമെയില്‍: jayads@keralauniversity.ac.in
Dr. Salom Gnana Thanga V. (മെമ്പര്‍)
Professor & Head Department of Environmental Sciences University of Kerala, Kariavattom.
ഫോണ്‍ : 9447220009 ഇമെയില്‍: salom@keralauniversity.ac.in
Dr. Sherly Williams E. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Environmental Sciences University of Kerala Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9495036719 ഇമെയില്‍: sherlyrobin@rediffmail.com
Dr. Aruna Devi C. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head Department of Zoology University College Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9846387942 ഇമെയില്‍: devinod7@gmail.com
Dr. Ayana Gayathri R.V (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Zoology Univesity College Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495904198 ഇമെയില്‍: ayanagayathri@gmail.com
Dr. Ayona Jayadev (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Environmental Sciences All Saints’ College, TVM.
ഫോണ്‍ : 9446054281 ഇമെയില്‍: jayadevayona@gmail.com
Dr. Maya B.Nair (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Zoology SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495130621 ഇമെയില്‍: drmayabnair11@gmail.com
Dr. Anila George (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Environmental Sciences St.Johns College, Anchal
ഫോണ്‍ : 9496195458 ഇമെയില്‍: anila.george44@gmail.com
Dr. A. Gangaprasad (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Botony University of Kerala Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9447552783 ഇമെയില്‍: agangaprasad@yahoo.com
Dr. Sabu Joseph (മെമ്പര്‍)
Professor & Head Department of Environmental Sciences University of Kerala, TVM.
ഫോണ്‍ : 9447453063 ഇമെയില്‍: jsabu2000@gmail.com

EVOLUTIONARY AND INTEGRATIVE BIOLOGY

Dr. G Prasad (ചെയര്‍മാന്‍)
Prof & Head Department of Zoology University of Kerala
Dr. M C Subhash Peter (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Kerala University of Kerala
Dr. P. Sreejith (മെമ്പര്‍)
Assitant Professor Department of Zoology University of Kerala
Dr. Mano Mohan Antony (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Zoology University College Thiruvananthapuram
Binoy K R (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Botany, Govt College Karyavattom
ഇമെയില്‍: binoykr@gmail.com
Dr. Sajeena Muhamed. S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Botany Iqbal College Peringamala
ഇമെയില്‍: drsajeenams@gmail.com
Dr. T Sunilkumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Botany S D College Alapuzha
ഫോണ്‍ : 9446485979
Dr. Nitha. B (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Microbiology & Biochemistry Sree Ayyappa college, Eramallikkara
ഇമെയില്‍: nitha.balan@gmail.com
Dr. Shibu Raj S (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Botany University of Kerala
Dr. S M Rafi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Aquatic Biology and Fisheries
Dr. Swapna T S (മെമ്പര്‍)
Proff. & Head, Department of Botany University of Kerala

FRENCH AND LATIN

Dr. (Fr.) V.Y. Dasappan S.J. (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor of Latin St. Xaviers College, Thumba, TVM.
ഫോണ്‍ : 9447870574 ഇമെയില്‍: dasappans@yahoo.com
Dr. Krishnakumar R.S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Russian University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497270802 ഇമെയില്‍: kkmeerkk@gmail.com
Shri. Sreekumar K.N. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of German University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9488653336 ഇമെയില്‍: sreekumar@keralauniversity.ac.in
Dr. Anees A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of German University of Kerala
ഫോണ്‍ : 8848053226 ഇമെയില്‍: aneesmampad@gmail.com
Dr. Tessie Nazareth (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of French Govt Arts College, TVM
ഫോണ്‍ : 8547386779 ഇമെയില്‍: tessienazareth@gmail.com
Dr. Seenu Lukose J. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of French Govt.College for Women Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9656104405 ഇമെയില്‍: seenulukose@gmail.com
Dr. Linda Pious John (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor of French FMNC (Autonomous), Kollam
ഫോണ്‍ : 9847198827 ഇമെയില്‍: linda_pious@yahoo.com
Smt. Reshma Maria Sampath (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of French University College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 7907181453 9946679793 ഇമെയില്‍: reshmasampath777@gmail.com

FUTURES STUDIES

Dr. Manoj Changat (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head Department of Futures Studies University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446967394 ഇമെയില്‍: mchangat@gmail.com
Dr. K. Satheesh Kumar (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Futures Studies University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9249438722 ഇമെയില്‍: ksktvm@gmail.com
Dr. Thara Prabhakaran (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Futures Studies University of Kerala
ഫോണ്‍ : 7994705148 ഇമെയില്‍: thara.dfs@gmail.com
Smt.Manju G (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Computer Science Govt. College , Ambalappuzha
ഫോണ്‍ : 7907757908 ഇമെയില്‍: manjualoshious@gmail.com
Dr. Sreela S.R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Computer Science Govt.College, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9497708518 ഇമെയില്‍: sreela148@gmail.com
Dr. Jyolsna S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Economics NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9446039026 ഇമെയില്‍: jyolsnathejas@gmail.com
Dr. Raji Raveendran (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Economics S N College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 9895570381
Dr. Mydhili Kurup I. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Economics NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9633248692 ഇമെയില്‍: mydh2004@gmail.com
Dr. Christabell P.J. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Economics University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497850893 ഇമെയില്‍: christabell@keralauniversity.ac.in

ജ്യോഗ്രഫി

Smt. Bindu Somanathan (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor & Head Dept. of Geography University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446419756 ഇമെയില്‍: bindugeo16@gmail.com
Dr. R. B. Binoj Kumar (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Geology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447101220 ഇമെയില്‍: binojrb@gmail.com
Dr. E Shaji (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of Geology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447479798 ഇമെയില്‍: shajigeology@gmail.com
Smt. Yamuna V. L. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geography, University College
ഫോണ്‍ : 9400365934 ഇമെയില്‍: yamunal5@gmail.com
Sri. Higgins Robert (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geography, University College
ഫോണ്‍ : 828177BB12 ഇമെയില്‍: higginsrobert9l@gmail.com
Smt. Ambily P. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor& Head, Department of Geography, NSS College, Pandalam, Pathanamthitta
ഫോണ്‍ : 9496208845 ഇമെയില്‍: ambuprabhakar@gmail.com
Smt. Divya P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geography, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9645218638 ഇമെയില്‍: div.sreekumar@gmail.com
Sri. Prasad Rajendran (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geography, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9645854544 ഇമെയില്‍: prasadrajendran@gmail.com

ജിയോളജി (പിജി)

Dr Rajesh Reghunath (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor Department of Geology University of Kerala
Dr. Rajesh Reghunath (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447103510 ഇമെയില്‍: rajeshgeologist@gmail.com
Dr. E. Shaji (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447479798 ഇമെയില്‍: shajigeology@gmail.com
Dr. Sabeen H. M. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Geology, Governnment College, Kariavattom.
ഫോണ്‍ : 9447342623 ഇമെയില്‍: sabeenhm@gmail.com
Dr. Shinu N. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Geology, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. A. P. Pradeep Kumar (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9895245380 ഇമെയില്‍: geo.pradeep@gmail.com
Dr. Sajin Kumar K. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495832220 ഇമെയില്‍: sajinks@gmail.com

ജിയോളജി (പാസ്)

Dr. E. Shaji (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447479798 ഇമെയില്‍: shajigeology@gmail.com
Dr. Anilkumar Y. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9567692610 ഇമെയില്‍: anilgeol@gmail.com
Indu G. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geology, University College, Thiruvananthapuram.
Arunima M. Lal (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geology, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. Sreela S. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Geology, S N College, Varkala
ഫോണ്‍ : 9497455311 ഇമെയില്‍: sreelasaji@gmail.com

GERMAN

Shri. Sreekumar K .N (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor & Head i/c Dept of German University of Kerala Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9488653336 ഇമെയില്‍: sreegerman@gmail.com
Dr. Anees A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of German University of Kerala
ഫോണ്‍ : 8848053226 ഇമെയില്‍: aneesmampad@gmail.com
Mr. Justin K Sebastian (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Dept. of German Govt. College for Women, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 7907072693 ഇമെയില്‍: justin2007stc@gmail.com
Dr. Sreekanthan. S (മെമ്പര്‍)
Associate Professor (Rtd) Dept of German University of Kerala Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9846132428 ഇമെയില്‍: sreekanthan.s@gmail.com
Dr. Krishnakumar R.S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Russian University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497270802 ഇമെയില്‍: kkmeerkk@gmail.com
Dr. M.K Natarajan (മെമ്പര്‍)
Professor & Head,Dept.of German Studies Banarus Hindu University, Varanasi 221005
ഫോണ്‍ : 9721280728 ഇമെയില്‍: mknats@bhu.ac.in
Dr. Rosy Singh (മെമ്പര്‍)
Professor, Centre of German Studies Jawaharlal Nehru University, New Delhi
ഫോണ്‍ : 9871028949 ഇമെയില്‍: rosysingh@mail.jnu.ac.in
Dr. Vinai Kumar Donthula (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Coordinator Centre for German Studies School of Language, Literature & Culture Studies Central University of Gujarat, Gandhi Nagar
ഫോണ്‍ : 07698135749 ഇമെയില്‍: vinaikumar@cug.ac.in

HEBREW AND SYRIAC

Rev. Fr. Vincy Varghese (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor Department of Syriac Mar Ivanios College, TVM.
ഫോണ്‍ : 9447590739 ഇമെയില്‍: vincy.varghese@gmail.com
Dr. Anees A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of German University of Kerala
ഫോണ്‍ : 8848053226 ഇമെയില്‍: aneesmampad@gmail.com
Shri. Sreekumar K.N (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Dept of German University of Kerala Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9488653336 ഇമെയില്‍: sreekumar@keralauniversity.ac.in
Dr. Hrishika Katyayan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Russian University of Kerala
ഫോണ്‍ : 7065949062 ഇമെയില്‍: hrishikakatyayan@gmail.com
Dr. Lal C A (മെമ്പര്‍)
Professor, Institute of English University of Kerala, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9446703790 ഇമെയില്‍: lalca.ku@gmail.com
Rev.Dr.Fr. James Steephen Olikal (മെമ്പര്‍)
Associate Professor(Rtd) St.Johns College, Anchal
ഫോണ്‍ : 9447462215 ഇമെയില്‍: olikalfr@gmail.com
Fr.(Dr.) Vibin Bernad R (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Syriac Santhom Malankara Arts & Science Colleges Edanji, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446545443 ഇമെയില്‍: bernadvibin@gmail.com
Rev. Fr. Biji . P (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Syriac St. Gregorios College, Kottarakkara.
ഫോണ്‍ : 9961321680 ഇമെയില്‍: frbijisyriac11@gmail.com
Rev. Fr. George Mathew (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Syriac St. Stephens College, Pathanapuram
ഫോണ്‍ : 9447537313 ഇമെയില്‍: frgeorgemathewpookkottu@gmail.com

ഹിന്ദി (പിജി)

Dr. Jayachandran R. (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Hindi, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9400472375 ഇമെയില്‍: drrjayachandran@gmail.com
Dr. C. S. Suchith (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9847093549 ഇമെയില്‍: sribudhakalari@yahoo.co.in
Dr. Indhu K. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Hindi, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497457004 ഇമെയില്‍: indukvku@gmail.com
Dr. Bindu Velsar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Hindi, Govt. Women's College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9895746923
Dr. Jayakrishnan J. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Hindi, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446462321
Dr. Sasikala P. G. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Hindi, SN College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9746377111 ഇമെയില്‍: drsasikalasabu@gmail.com
Dr. Jayasree B. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Hindi, M. G. College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447965369 ഇമെയില്‍: jayasree.bhaskar@yahoo.in
J. B. Ushakumari (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Hindi, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9496145420
Dr. S. R. Jayasree (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Hindi, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446183785 ഇമെയില്‍: srjayasreegopinath@gmail.com

ഹിന്ദി (പാസ്)

Dr. Asok B. (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor & Head Department of Hindi, University College, Thiruvananthapuram
Dr. Rajan T. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Hindi, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9947092605 ഇമെയില്‍: rajankurumassery@gmail.com
Dr. Shamli M. M. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head Department of Hindi, Government College, Nedumangad
Dr. G. Gopakumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi, BJM Government College, Chavara
Dr. J. Veena (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi, SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9446858338 ഇമെയില്‍: drveenaprasad@gmail.com
Dr. Sheela T. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9495507110 ഇമെയില്‍: sheela0022@gmail.com
Dr. Sreeja B. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9496196021 ഇമെയില്‍: sreejuhari@yahoo.com
Dr. Manju A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi S N College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9497360823 ഇമെയില്‍: drmanjuheman@gmail.com
Dr. Susmitha O. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi, VTMNSS College, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 9447019334 ഇമെയില്‍: srisov@gmail.com
Dr. K. S. Beena (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Hindi, MMNSS College, Kottiyam

ഹിസ്റ്ററി (പിജി)

Dr. V. Sathish (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of History, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446533386 ഇമെയില്‍: drsathishvasudevan@gmail.com
Dr. Jinimon P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 8547584458 ഇമെയില്‍: jinimon@gmail.com
Dr. Resmi R. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, Government College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9946321461 ഇമെയില്‍: resmirs14@gmail.com
Swapna Kumar K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of History, Government College, Nedumangad.
Dr. Harikumar S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, MG College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9961535685 ഇമെയില്‍: harikumar.nsshc@gmail.com
Dr. Lekha Pillai (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, NSS College, Pandalam.
ഫോണ്‍ : 9747389825 ഇമെയില്‍: lekhapillai@gmail.com
Shibu T. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, S N College For Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9400327612 ഇമെയില്‍: shibumadappalliyil@gmail.com
Dr. Shaji A. (മെമ്പര്‍)
Professor in History, School of Distance Education, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447324831 ഇമെയില്‍: shajideepam@gmail.com
Dr. Sajna A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9995291916 ഇമെയില്‍: sajna57@gmail.com

ഹിസ്റ്ററി (യു. ജി.)

Mini Mathew (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, Department of History, St.Cyril’s College Adoor.
ഫോണ്‍ : 9497674020 ഇമെയില്‍: minim6844@gmail.com
Dr. Sinitha G. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, University College, Thiruvanathapuram.
Sandhya J. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, Government College, Attingal.
ഫോണ്‍ : 9895680708 ഇമെയില്‍: sandhyajnr85@gmail.com
Dr. Unnikrishnan S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, Government College, Attingal.
ഇമെയില്‍: unnicampus@gmail.com
Dr. Sajini P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, HHMNSS College, Karamana.
ഫോണ്‍ : 9495831312 ഇമെയില്‍: sajinijeevan@gmail.com
Lajith V. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, KSMDB College, Sasthamcotta.
ഫോണ്‍ : 9496389587
Soumya S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of History, NSS College, Nilamel.
ഫോണ്‍ : 9496196021 ഇമെയില്‍: soumyapir1981@gmail.com
Dr. Vijayakumari K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, All Saints College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9495990933 ഇമെയില്‍: vijaya.his@allsaintscollege.ac.in
Dr. Biju R. I. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, M S M College, Kayamkulam.
ഫോണ്‍ : 9446092592 ഇമെയില്‍: bijuri@live.in
Dr. S. Venumohan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in History, School of Distance Education, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447250179 ഇമെയില്‍: svenumohan@gmail.com
Dr. Lekha Rani M. L. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of History, All Saints' College, Thiruvananthapuram
ഇമെയില്‍: lekha.his@allsaintscollege.ac.in

HOME SCIENCE (PASS)

Dr. Mini Joseph (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor Department of Home Science Govt. College for Women, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 8289840242 ഇമെയില്‍: minijoseph6696@gmail.com
Dr. Bindu R Nair (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Botany University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447111375 ഇമെയില്‍: bindunair_r@yahoo.co.in
Dr. Sithara Balan V (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Home Science Govt. College for Women, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9895577304 ഇമെയില്‍: sithara.gcwtvm@gmail.com
Dr. Selsa S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Home Science SN College for Women Kollam
ഫോണ്‍ : 9895544016 ഇമെയില്‍: selsadeepu@gmail.com
Dr. Sheeja P R (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Home Science H.H.M.S.P.B.NSS College for Women,Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9496546848 ഇമെയില്‍: somsiv@gmail.com
Dr. Anju M Neeliyara (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Home Science St. Joseph’s College for Women, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9847498790 ഇമെയില്‍: anjuneeliyara@gmail.com
Dr. Lekshmi Nair (മെമ്പര്‍)
Former Principal, Kerala Law Academy

HOME SCIENCE (PG)

Smt. Shyna P K (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9048713611 ഇമെയില്‍: shynagcw@gmail.com
Dr. E A Siril (മെമ്പര്‍)
Professor & Head, Department of Botany University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447260101 ഇമെയില്‍: easiril@keralauniversity.ac.in
Dr. Rajalakshmi R (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Botany University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495819218 ഇമെയില്‍: rajalakshmi.murali@gmail.com
Dr. Swapna T S (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9745824670 ഇമെയില്‍: swapnats@yahoo.com
Dr. Jyothi H (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Home Science Govt.College for Women, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9446353173 ഇമെയില്‍: jyothiunni8@gmail.com
Dr. Seena Gopinathan (മെമ്പര്‍)
Professor Dept. Of Home Science, SN College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9447070888 ഇമെയില്‍: seenagopinathan@gmail.com
Dr. Sandhya Suresh (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Home Science S N College for Women,Kollam.
ഫോണ്‍ : 9446950779 ഇമെയില്‍: sandhyasnijil.@gmail.com
Dr. Aswathy Sugunan (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Home Science S N College for Women,Kollam
ഫോണ്‍ : 9847353323 ഇമെയില്‍: aswathyarun1974@gmail.com
Dr. Lekshmy Nair (മെമ്പര്‍)
Former Principal Kerala Law Academy
Dr. Radhamany P M (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Botany, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446215095 ഇമെയില്‍: radhamany_m@rediffmail.com

HOMEOPATHY (PG)

Dr. Vijayan T K (ചെയര്‍മാന്‍)
Department of Anatomy Govt Homeo Medical College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9436302104
Dr. Krishnan P (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Pharmacy Govt Homeo Medical College, Kozhikode
ഫോണ്‍ : 9446576209
Dr. Krishnakumar G (മെമ്പര്‍)
Reader Sree Vidhyadhiraja Homeopathic Medical College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9497267036
Dr. Ranjith K R (മെമ്പര്‍)
Reader Sree Vidhyadhiraja Homeopathic Medical College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9495626668
Dr. Leeba Mary Joshua (മെമ്പര്‍)
Reader Sree Vidhyadhiraja Homeopathic Medical College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9847001660

HOMOEOPATHY (PASS)

Dr. Vijayan T K (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head Department of Anatomy Govt Homeo Medical College Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9496302104
Dr. Geetha Jose (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Obstetrics & Gynecology Govt Homeo Medicl College Kozhikode
ഫോണ്‍ : 9847855538
Dr. Krishnan P (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Pharmacy Govt Homeo Meical College Kozhikode
ഫോണ്‍ : 9446576209
Dr. Rithesh B (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Organon Medicine Govt Homeo Medical College Kozhicode
ഫോണ്‍ : 9496296799
Dr. Sareesh S (മെമ്പര്‍)
Lecturer Shree Vidhyadhiraja Homeopathic Medical College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9400194099
Dr. Lekshmi D (മെമ്പര്‍)
Reader Sree Vishyadhiraja Homeopathic Medical College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9495243763
Dr. Seena (മെമ്പര്‍)
Reader, Sree Vidhyadhiraja Homeopathic Medical College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9400436423
Dr. Shyni Mathew (മെമ്പര്‍)
Lecturer Sree Vidhyadhiraja Homeopathic Medical College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9446554867
Dr. Shajitha Beegum (മെമ്പര്‍)
Lecturer Sree Vidhyadhiraja Homeopathic Medical College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9349157191

ISLAMIC STUDIES

Shri. Ashraf A (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor & Head Department of Islamic and West Asian Studies University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446900853 ഇമെയില്‍: ashrafkadakkal@gmail.com
Dr.Manu T. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Islamic and West Asian Studies University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446333871 ഇമെയില്‍: manu@keralauniversity.ac.in
Dr. Amanullah A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Islamic History University College Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446122184 ഇമെയില്‍: aman@universitycollege.ac.in
Dr. Manoj R (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Islamic History University College, TVM.
ഫോണ്‍ : 9497747172 ഇമെയില്‍: manojchavara@gmail.com
Smt. Shajitha S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & HOD Department of Islamic History TKM College of Arts and Science, Kollam.
ഫോണ്‍ : 9746805470 ഇമെയില്‍: shajitha1971@gmail.com
Dr. S Sharafudheen (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd), Department of Islamic Studies University of kerala
ഫോണ്‍ : 9446486671 ഇമെയില്‍: sharaaph@gmail.com
Dr. Ampotti A. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor(Rtd) Department of Islamic Studies University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495231737 ഇമെയില്‍: ampottibharanikkavu@gmail.com
Dr. S. Shajeer (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head University College Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9496261879 ഇമെയില്‍: nmlshajeer@gmail.com

JOURNALISM

Smt. J Maggie (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor & Head Department of Communication & Journalism, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495511223 ഇമെയില്‍: jmaggie68@gmail.com
Dr. M S Harikumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Communication & Journalism, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9847126047 ഇമെയില്‍: msharikumar@gmail.com
Dr. Lalmohan P (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Communication & Journalism, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9745608518 ഇമെയില്‍: plalmohan@gmail.com
Sri. George Aloysious (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor of Malayalam BJM Govt.College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9946993529 ഇമെയില്‍: georgealoysiousmelayil@gmail.com
Smt.Latha S Sarma (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor of English BJM Govt.College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9633935653 ഇമെയില്‍: lathassarma@gmail.com
Dr. Sanjeev S R (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Dept.of Journalism and Mass communication Mar Ivanios College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9447977111 ഇമെയില്‍: sanjeev.sr@mic.ac.in
Smt. Deepamol Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Dept.of Journalism and Mass communication Mar Ivanios College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9847772956 ഇമെയില്‍: deejose@gmail.com
Shri. Adheesh U (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept.of Malayalam SN College, Kollam
ഫോണ്‍ : 7025057449, 9446137122 ഇമെയില്‍: adheeshu@gmail.com
Dr. N P Chandrasekhar (മെമ്പര്‍)
News Director, Kairali T V
Dr. T.K Santhoshkumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Dept.of Malayalam University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497447713 ഇമെയില്‍: drtksanthoshkumar@keralauniversity.ac.in

LAW

DR. Bijukumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Principal Govt Law College Trivandrum
Dr. Sindhu Thulaseedharan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Law University of Kerala
Dr. Rakendhu C K (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Law University of Kerala
Dr. Money Veena R (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Govt Law College Trivandrum
ഇമെയില്‍: maniveenaavr@gmail.com
Saleena U (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Govt Law College Trivandrum
M Hameema (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Govt Law College Trivandrum
ഇമെയില്‍: hameemamS@gmail.com
G K Bindu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Govt Law College Trivandrum
ഇമെയില്‍: bindusanil@gmail.com

LAW (PG)

Dr. Sindhu Thulaseedharan (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor & Head Govt Law College Trivandrum
Dr. Rakendhu C K (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Govt Law College Trivandrum
Dr. Krishnakumar G (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Govt Law College Trivandrum
Dr. Meenakumari S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Govt Law College Trivandrum
N L Sajikumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Govt Law College Kozhikode
ഫോണ്‍ : 9388720872

LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

Dr. B Mini Devi (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor & Head Department of Library & Information Science, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446663070 ഇമെയില്‍: minidevi@keralauniversity.ac.in
Dr. Prakasan P.M. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Library & Information Science University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495760886 ഇമെയില്‍: prakasan@keralauniversity.ac.in
Dr. Sudhi S Vijayan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Library & Information Science, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9496812295 ഇമെയില്‍: sudhivijayan@keralauniversity.ac.in
Dr. K. G. Sudhier (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Library & Information Science, School of Communication Central University of Tamil Nadu, Tiruvarur
ഫോണ്‍ : 9446484561 ഇമെയില്‍: kgsudhier@cutn.ac.in
Dr. Humayoon Kabir S (മെമ്പര്‍)
Former Head, Department of Library & Information Science University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9847541973 ഇമെയില്‍: humayoonkabirs@yahoo.com
Dr. A Gopikuttan (മെമ്പര്‍)
Professor (Retd), Department of Library & Information Science University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446428163 ഇമെയില്‍: agopikuttan7@gmail.com

LINGUISTICS

Dr. S. Kunjamma (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor Department of Linguistics University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9400514982 ഇമെയില്‍: drskunjamma@yahoo.co.in
Dr. L. Darwin (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Linguistics University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446904488 ഇമെയില്‍: darwin@keralauniversity.ac.in
Dr. S. Prema (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Linguistics University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446084361 ഇമെയില്‍: prema@keralauniversity.ac.in
Ms. Soumya S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of English University College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9447495706 ഇമെയില്‍: soumyasuran06@gmail.com
Dr. Nisha N (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of English Government College, Attingal
ഫോണ്‍ : 9846657926 ഇമെയില്‍: nishaaneesh@gmail.com
Dr. N. Renuka (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Malayalam NSS College, Cherthala.
ഫോണ്‍ : 9746527501 ഇമെയില്‍: renu9renu@gmail.com
Dr. Chitra V. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of English MG College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 8547566788 ഇമെയില്‍: vschithra11@gmail.com
Dr. Rasmi R. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Malayalam NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9745726660 ഇമെയില്‍: rasmi.nathan@gmail.com
Dr. S.A. Shanavas (മെമ്പര്‍)
Professor & Head Department of Linguistics University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495074811 ഇമെയില്‍: sasnavs@gmail.com

മലയാളം (പിജി)

Dr. C. R. Prasad (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447552876 ഇമെയില്‍: drcrprasad1@gmail.com
Dr. Siddeek M. A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447125202 ഇമെയില്‍: masiddeek28@gmail.com
Dr. Rajan M. N. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Malayalam, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9946668700
Dr. M. Vijayan Pillai (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9447090326 ഇമെയില്‍: vijaymannoor@gmail.com
Asokan L. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Malayalam, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495389779
Dr. S. Ajayakumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9446376511
Dr. Sreeja N. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, SN College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9349696797 ഇമെയില്‍: sreejaanena@gmail.com
Dr. Nithya P. Viswan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, SN College, Varkala
ഇമെയില്‍: nithyanidheesh11@gmail.com
Dr. Unnikrishnan A. M. (മെമ്പര്‍)
Professor, School of Distance Education
ഫോണ്‍ : 9447453145 ഇമെയില്‍: dramunnikrishnan@gmail.com
Dr. Rajesh R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Malayalam, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9961320446 ഇമെയില്‍: rajeshpilappuzha@gmail.com
Dr. Sivadas K. K. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446429793 ഇമെയില്‍: drkksivadas@keralauniversity.ac.in

മലയാളം (പാസ്)

Dr. Sabu H. (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, Department of Malayalam, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. Suja S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Malayalam, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447218018 ഇമെയില്‍: sujasdr@gmail.com
Dr. Rahim K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, Govt. College, Nedumangad
ഫോണ്‍ : 6446275517 ഇമെയില്‍: rahimvynm2007@gmail.com
George Aloysius (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, BJM Govt. College, Chavara
ഇമെയില്‍: georgealoysiusmelayil@gmail.com
Dr. Sanalkumar T. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head, Department of Malayalam, S. N. College, Varkala
ഫോണ്‍ : 9447584240 ഇമെയില്‍: sanalkalangara@gmail.com
Dr. R. Rajesh (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9447220792 ഇമെയില്‍: dr.rajeshpillaicdm@gmail.com
Retheesh T. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, S. N. College, Cherthala
ഫോണ്‍ : 9947767771 ഇമെയില്‍: retheeshtr82@gmail.com
Dr. C. Udayakala (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, All Saints College, Thiruvananthapuram
ഇമെയില്‍: udayakala.mal@allsaintscollege.ac.in
Dr. Sheeba M. Kurian (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495672559 ഇമെയില്‍: sheebamkurian@gmail.com
Dr. Sajith Kumar (മെമ്പര്‍)
S. D. College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9447484689

മാത്തമാറ്റിക്സ് (പിജി)

Dr. G. Suresh Singh (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Mathematics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447471455 ഇമെയില്‍: gsureshsingh65@gmail.com
Dr. P. Rameshkumar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447127873 ഇമെയില്‍: ramesh.ker64@gmail.com
Dr. Manoj Changat (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Futures Studies, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446967394 ഇമെയില്‍: mchangat@gmail.com
Anila J. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, Govt. College For Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446475403
Dr. V. G. Rajalakshmi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, SD college, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495519132
Dr. Lekshmi Devi Kunjamma (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9446394311 ഇമെയില്‍: lekshmig3@gmail.com
Dr. Ram Kumar R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, MG College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446319494 ഇമെയില്‍: ram.k.mail@gmail.com
Dr. R. Sree Kumar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, S D College, Alappuzha
ഇമെയില്‍: dr.r.sreekumar@gmail.com
Dr. A. R. Rajan Professor (Rtd) (മെമ്പര്‍)
Department of Mathematics, University of Kerala
Dr. Dilip Kumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446195433

മാത്തമാറ്റിക്സ് (പാസ്)

Dr. M. R. Harikrishnan (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, MG College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447259890 ഇമെയില്‍: harimrpkm@gmail.com
Smt. B. Thalmi (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447553507 ഇമെയില്‍: thalmaths@yahoo.com
Dr. Anitha P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, BJM Govt. College, Chavara
Jeeja A. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Mathematics, KNM Govt. College, Kanjiramkulam
Dr. Preethi C. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447784971 ഇമെയില്‍: preethi.uni@gmail.com
Roy John (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, St. Stephens College, Pathanapuram
ഫോണ്‍ : 9497756779 ഇമെയില്‍: lijukerala0474@gmail.com
B. R. Bijila (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, SN College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 8547901626 ഇമെയില്‍: bijilabharani@gmail.com
Dr. Bijo S. Anand (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, SN College, Punalur
ഫോണ്‍ : 9447304466 ഇമെയില്‍: bijos_anand@yahoo.co.in
Mahesh Kumar V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, S D College, Alappuzha
Dr. Romeo (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Mathematics, CUSAT
ഫോണ്‍ : 9447663109 ഇമെയില്‍: romeopg@cusat.ac.in
Dr. Krishnakumar G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 8281466011 ഇമെയില്‍: krishna.math@gmail.com
Dr. Manilal K. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Mathematics, University College Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447784971 ഇമെയില്‍: manilalvarkala@gmail.com

MICROBIOLOGY

Dr. Vineetha Mohan (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor Department of Microbiology Govt. Womens college, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9895976276 ഇമെയില്‍: vineethamohan1@gmail.com
Dr. Mini.S (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Biochemistry University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495276631 ഇമെയില്‍: minisaraswathy@gmail.com
Dr. T.S. Swapna (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Botany University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9745824670 ഇമെയില്‍: swapnats@yahoo.com
Dr.Viji Vijayan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Biochemistry University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9074529255 ഇമെയില്‍: vijivijayan@keralauniversity.ac.in
Dr. Mani Shankar Babu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Botany University College, Trivandrum.
ഫോണ്‍ : 9447657604 ഇമെയില്‍: manishankarbabu@gmail.com
Lt.Lakshmi Gopidas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Biochemistry & Industrial Microbiology S N College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9497097199 ഇമെയില്‍: lakshmigk1@gmail.com
Dr. Nitha B (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Dept. of Biochemistry & Industrial Microbiology Sree Ayyappa College, Eramallikkara
ഫോണ്‍ : 9446247374 ഇമെയില്‍: nitha.balan@gmail.com
Dr. S. Sheela (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Zoology TKMM College, Nangiarkulangara
ഫോണ്‍ : 9447348441 ഇമെയില്‍: sheelaacuth@gmail.com
Dr. S. Nandakumar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Zoology NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9446912487 ഇമെയില്‍: nandakumar78@gmail.com
Dr. A Helen (മെമ്പര്‍)
Professor & Head Department of Biochemistry University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447399759 ഇമെയില്‍: helenabios@keralauniversity.ac.in

MUSIC (PASS)

Dr. Bindu K. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor & Head (i/c) Department of Music University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9744918335 ഇമെയില്‍: kbindusanjeevlal@gmail.com
Sri.Sudheer P. L. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Mridangam Sree Swathi Thirunnal Govt. Music College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447552054 ഇമെയില്‍: perukavuplsudheer@gmail.com
Smt. Raji T S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Govt. Wmens College, Thiruvanathapuram
ഫോണ്‍ : 8086310868 ഇമെയില്‍: rajipraveen15@gmail.com
Dr. Vineetha P (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Govt. Womens College, Thiruvanathapuram
ഫോണ്‍ : 9446336404 ഇമെയില്‍: vineethap1979@gmail.com
Dr. Rekha M Menon (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Music H.H.M.P.B.NSS College for Women,Neeramankara
ഫോണ്‍ : 9447002220 ഇമെയില്‍: rekhamuttathu78@gmail.com
Dr. Aswathy S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Music H.H.M.P.B.NSS College for Women,Neeramankara.
ഫോണ്‍ : 9446175334 ഇമെയില്‍: aswathysrv@gmail.com
Dr. K.N Renganatha Sharma (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, (Rtd. Principal) Sri Sathguru College of Music, Madurai
ഫോണ്‍ : 9443445574 ഇമെയില്‍: knrsharmamusic@gmail.com

Music(PG)

Bindu K (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor & Head (i/c) Department of Music, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9744918335 ഇമെയില്‍: kbindusanjeevlal@gmail.com
Dr. B Arundhathi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head(Rtd) Department of Music, SN College for Women, Kollam
ഫോണ്‍ : 9447065495 ഇമെയില്‍: arundhathisinger@gmail.com
Dr. Sunil V T (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Music Govt Music College Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9447817033 ഇമെയില്‍: sunilvtmilu@gmail.com
Ranabhuvan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Music Govt college for Women Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9809085057 ഇമെയില്‍: ranabhuvan@yahoo.com
Dr. Aswathy S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Music HHMPBNSS College for Women Karamana Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9446175334 ഇമെയില്‍: aswathysrv@gmail.com
Dr. Rekha M Menon (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Music HHMBNSS College, Karamana, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9447002220 ഇമെയില്‍: rekhamuttathu78@gmail.com
Dr. T M Bhavana (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Music SN College for Women Kollam.
Dr. K N Ranganatha Sharma (മെമ്പര്‍)
Associate Professor(Rtd) Madhurai Kamaraj University Madhurai 625021
ഫോണ്‍ : 7904051386 ഇമെയില്‍: knrsharmamusic@gmail.com
Dr. Achuthsankar S Nair (മെമ്പര്‍)
Professor & Head (i/c) Dept of computational Biology & Bioinformatics University of Kerala
ഫോണ്‍ : 04716004009

NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY

Dr. V. Biju (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor Department of Physics University of Kerala
Dr. R. Jayakrishnan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Physics University of Kerala
Dr. Deepa K G (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Physics University of Kerala
Dr. Prince P R (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Physics University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495211211
Dr. J Binoy (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Physics Govt college for women
ഫോണ്‍ : 9495413922
Dr. Anjana P S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Physics All Saints College
ഇമെയില്‍: mail-anjana.phy@allsaintscollege.ac.in
Dr. Vinoy Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Physics Christian College, Chengannoor
ഫോണ്‍ : 9497331753
Dr. Annamma John (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Physics Mar Ivanios College
ഫോണ്‍ : 9495244175
Dr. Narayanan Kutty K N (മെമ്പര്‍)
Principal Scientist CSIR-NIIST Pappanamcode
Dr. Subodh G (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Physics University of Kerala
Dr. Jayasree R S (മെമ്പര്‍)
Scientist Dept of Biomaterial Science and Technology SCTIMST
ഇമെയില്‍: jayasree@sctimst.ac.in

OPTOELECTRONICS

Dr. Sam Solomon (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Dept.of Optoelectronics University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9847314237 ഇമെയില്‍: profsamsolomon@keralauniversity.ac.in
Dr. K.G Gopchandran (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Optoelectronics University of Kerala, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 8129914751 ഇമെയില്‍: kggopchandran@gmail.com
Dr. S. Sankararaman (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Optoelectronics University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447421844 ഇമെയില്‍: drssraman@gmail.com
Shri.Santhosh Kumar S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor of Physics BJM Govt.college Chavara, Kollam
ഫോണ്‍ : 9846791745 ഇമെയില്‍: sandev.k@gmail.com
Dr. Madhu G (മെമ്പര്‍)
Associate Professosr of Physics, University College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9447461192 ഇമെയില്‍: madhugnta@gmail.com
Ms. Girija Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept.of Physics NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 8281274160 ഇമെയില്‍: girijasnair@gmail.com
Dr. Suresh S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Dept.of Electronics, Sree Ayyappa college, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9447981459 ഇമെയില്‍: sureshsureshnivas@gmail.com
Dr. Lekshmi S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept.of physics SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9846387830 ഇമെയില്‍: lekshmisdc@gmail.com
Prof. (Dr.) Mahadevan Pillai (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd.) Dept.of Optoelectronics University of Kerala
Dr. Bijini B.R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Dept.of Physics VTMNSS college, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 9496253673 ഇമെയില്‍: bijinijyothis@gmail.com

PERFORMING AND VISUAL ARTS

Dr. C R Prasad (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
Dr. S Nazeeb (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor School of Distant Education University of Kerala
Dr. Siddeek M A (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Malayalam, University of Kerala
Joy R (മെമ്പര്‍)
Lecturer in Dance, Sri Swathi Thirunal Music College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9846955589
Dr. Sunil V T (മെമ്പര്‍)
Associate Professor of Music Sri Swathi Thirunal Music College Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9447817033
Dr. Raji P V (മെമ്പര്‍)
Lecturer in Dance, Sri Swathi Thirunal Music College, Trivandrum.
ഫോണ്‍ : 9747558096
Dr. C K Chithrabhanu (മെമ്പര്‍)
Hon. Director Raja Ravi Varma Centre of Excellence for Visual Arts Mavelikkara
Dr. Raja Varrier (മെമ്പര്‍)
Hon. Director, Centre for Performing and Visual Arts University of Kerala

ഫിലോസഫി (പിജി)

Dr. R. Lekshmi (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, Department of Philosophy, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495473899 ഇമെയില്‍: lekshmirk72@gmail.com
Dr. Binu G. Bheemnath (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9847936148 ഇമെയില്‍: bheemnath@gmail.com
Dr. P. B. Balamurali (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9961487951 ഇമെയില്‍: baluguthenkotta@gmail.com
Dr. Nazneen A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Philosophy, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8078290546 ഇമെയില്‍: neensanm@gmail.com
Saji Y. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, University College,Thiruvananthapuram
Dr. Beena Isaac (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd.), Department of Philosophy, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447586802 ഇമെയില്‍: drbeenaisaac@yahoo.in

ഫിലോസഫി (യു. ജി.)

Dr. Soumya R. V. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Philosophy, S N College, Kollam
ഫോണ്‍ : 7994489491 ഇമെയില്‍: soumya.rjndrn@gmail.com
Dr. R. Lekshmi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Philosophy, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9495473899 ഇമെയില്‍: lekshmirk72@gmail.com
Dr. Sandhya C. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9497009230 ഇമെയില്‍: sandhyapriyesh@yahoo.com
Priya O. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, University College, Thiruvananthapuram
Dr. Tara Jane Paul (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, University College, Thiruvananthapuram
Dr. Leena K. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Philosophy, N S S College, Karamana
ഫോണ്‍ : 7994489491 ഇമെയില്‍: drleenakr@gmail.com
Dr. Beena Isaac (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd.), Department of Philosophy, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447586802 ഇമെയില്‍: drbeenaisaac@yahoo.in

Physical Education

Prof. (Dr) Biju Kumar K (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor Department of Physical Education MG College Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447014956 ഇമെയില്‍: bijumadhavam@gmail.com
Prof. (Dr) Razia K I (മെമ്പര്‍)
Director (i/c) Department of Physical Education University of Kerala Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 7994222980 ഇമെയില്‍: drraziamsm@gmail.com
Dr. Dhinu M R (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Physical Education Sree Sankaracharya University of Sanskrit
ഫോണ്‍ : 9446905243 ഇമെയില്‍: dhinumr@ssus.ac.in
Dr. Rosenicx P K (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Dept of Physical Education Govt college for Women Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 944750125 ഇമെയില്‍: rosenicx@gmail.com
Dr. Pushpa (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd) Dept of Music University of Kerala.
Dr. Fine C Dathan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Dept of Physical Education Govt Ayurveda College Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9809577577 ഇമെയില്‍: finecdathan@gmail.com
Dr. Jiji Kurian (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head Dept of Physical Education Mar Ivanios College Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446020466 ഇമെയില്‍: jijikollara@gmail.com
Dr. jithin Jose P (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Dept of Physical Education St. Johns College, Anchal
ഫോണ്‍ : 9895188638 ഇമെയില്‍: jithinjosep@gmail.com
Smt. Rahila Beevi M I (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Dept of Physical Education Sree Sankaracharya University of Sanskrit Kalady
ഫോണ്‍ : 9447501248 ഇമെയില്‍: rahilahumayoon@yahoo.com
Dr. Jayarajan David D (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Dept of Physical Education Govt college Munnar
ഫോണ്‍ : 9447133001 ഇമെയില്‍: jayarajdavid@gmail.com

ഫിസിക്സ് (പിജി)

Dr. V. Biju (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor, Department of Physics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9961228468 ഇമെയില്‍: bijunano@gmail.com
Dr. Sibi K. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9847470356 ഇമെയില്‍: sibi@keralauniversity.ac.in
Dr. Subodh G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9633983404 ഇമെയില്‍: gsubodh@gmail.com
Dr. R. B. Rakhi (മെമ്പര്‍)
UGC-SRP Assistant Professor, Department of Physics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497113659 ഇമെയില്‍: rakhisarath@gmail.com
Dr. Prince P. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495211211 ഇമെയില്‍: princeprasad@gmail.com
Dr. Xavier T. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446553329 ഇമെയില്‍: xavier@gcwtvm.ac.in
Dr. Hysen Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, Christian College, Chengannur
ഫോണ്‍ : 9446974398 ഇമെയില്‍: hysenthomas@gmail.com
Dr. Aranya S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, S. N. College, Varkala
ഫോണ്‍ : 9495392791 ഇമെയില്‍: aranyas@yahoo.co.in
Lieutenant. Dr. Indulal C. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, St. Gregorios College, Kottarakkara
ഫോണ്‍ : 9446592949 ഇമെയില്‍: indulalvipanchika@gmail.com
Dr. Padma Kumar H. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, VTMNSS College, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 9495200830 ഇമെയില്‍: hpadmakumar@grnail.com
Dr. Jayakrishnan R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Physics, University of Kerala

ഫിസിക്സ് (പാസ്)

Dr. Jayashree V. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, Department of Physics, KSMDB College, Sasthamcotta
ഫോണ്‍ : 8893220988
Dr. Jayakrishnan R. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Physics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447242210 ഇമെയില്‍: rjk@keralauniversity.ac.in
Dr. Prabitha V. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, Govt. College For Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9446091543 ഇമെയില്‍: rgprabitha08@gmail.com
Dr. Vikas L. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, Govt. Arts College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9497113659 ഇമെയില്‍: lsvikas.tvm@gmail.com
Jaya A. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, Govt. College, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 8075138464 ഇമെയില്‍: asjayaphy@gmail.com
Dr. Arun S. Prasad (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, TKMM College, Nangiarkulangara
ഫോണ്‍ : 9349474954
Dr. Renju R. Krishnan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Physics, St. Xaviers College, Thumba
ഫോണ്‍ : 8089401700 ഇമെയില്‍: rrk.sxc@gmail.com
Dr. Saravana Kumar S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 9447525367 ഇമെയില്‍: saravanks8@gmail.com
Dr. Bindu R. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Physics, NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 9447303928 ഇമെയില്‍: drbindurg@gmail.com
Dr. I. Hubert Joe (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Physics, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447220563 ഇമെയില്‍: hubertjoe@keralauniversity.ac.in

പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് (പിജി)

Dr. Suresh R. (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Political Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447586458 ഇമെയില്‍: sureshrajan1994@gmail.com
Dr. R. Girish Kumar (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Political Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447090000 ഇമെയില്‍: girishramkumar@yahoo.com
Dr. Sajad Ibrahim K. M. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Political Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447337189 ഇമെയില്‍: sajad67@gmail.com
Dr. Sreekumar S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Political Science, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447727232 ഇമെയില്‍: sreekumarkuravankonam@gmail.com
Pradeep Kumar K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, Govt. College Attingal
ഫോണ്‍ : 9447590112 ഇമെയില്‍: pradeeppolicode@gmai.com
Dr. Archa Arun (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Political Science, SN College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9847447285 ഇമെയില്‍: archas99@yahoo.co.in
Dr. Sajan Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, St. Johns College, Anchal
ഫോണ്‍ : 8113056730 ഇമെയില്‍: sendsajan@gmail.com
Dr. Rekha Nair R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, MSM College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 9447079838 ഇമെയില്‍: rekhatinky@gmail.com
Dr. Shaji Varkey (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Political Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447129451 ഇമെയില്‍: shaji.varkey@gmail.com

പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് (യു. ജി.)

Dr. Sandhya S. Nair (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9497240009 ഇമെയില്‍: sachusandhya@gmail.com
Dr. Rose Mary George (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Political Science, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446641481 ഇമെയില്‍: hellorose@gmail.com
Prathap Thevarthottam S. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9544880103 ഇമെയില്‍: thevarthottampratap@gmail.com
Sameer S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, KNM Govt. College, Kanjiramkulam
ഫോണ്‍ : 9447797581 ഇമെയില്‍: sameers1008@gmail.com
Advaita R. Prasad (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, MSM College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 9539633688 ഇമെയില്‍: advaita.prasad@gmail.com
Sreejith P. V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, VTMNSS College, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 9496208696 ഇമെയില്‍: pvsrijith@gmail.com
Shibu M. P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 94474533376 ഇമെയില്‍: mpshibuji@gmail.com
Abhilash T. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Political Science, SN College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 8547526642
Dr. Josukutty C. A. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Political Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447145381 ഇമെയില്‍: cajosukutty@gmail.com

POLYMER CHEMISTRY

Smt.Thushara R. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor Department of Polymer Chemistry Govt. College, Attingal
ഫോണ്‍ : 9495700338 ഇമെയില്‍: thusharakollam@gmail.com
Dr. Ani Deepthi (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Chemistry University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447151002 ഇമെയില്‍: anideepthi@gmail.com
Dr. Sony George (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Chemistry University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446462933 ഇമെയില്‍: emailtosony@gmail.com
Dr. Suneesh C.V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Chemistry University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9446260614 ഇമെയില്‍: suneeshcv@gmail.com
Dr. Ajayakumar G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Chemistry Govt College for women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447398994 ഇമെയില്‍: ajayakumar@gcwtvm.ac.in
Dr. Sikha T. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Chemistry MG College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8075916076 ഇമെയില്‍: drsikhadinesh@gmail.com
Dr. S. Suja (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head Department of Chemistry SN College, Chempazhanthi
ഫോണ്‍ : 9846726943 ഇമെയില്‍: ganeshsuja70@gmail.com
Dr. Praveen L (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Chemistry & Polymer Chemistry KSMDB College, Sathamcotta
ഫോണ്‍ : 9496769322 ഇമെയില്‍: praveenktda@gmail.com
Dr. Bhagyasree J. B. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Polymer Chemistry Govt. College Attingal
ഫോണ്‍ : 9946215456 ഇമെയില്‍: sreebhagyajb@gmail.com
Dr. Anirudran (മെമ്പര്‍)
Professor(Rtd) Department of Chemistry University of Kerala

സൈക്കോളജി (പിജി)

Dr. Jaseer J. (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor & Head, Department of Psychology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447221421 ഇമെയില്‍: drjaseer@yahoo.co.in
Dr. H. Sylaja (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Psychology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9387058048 ഇമെയില്‍: sylasurash@gmail.com
Dr. Tissy Mariam Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9945370365 ഇമെയില്‍: talk2tissy@gmail.com
Dr. Swapna Chandran (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, University College, Thiruvananthapuram
Maya Menon (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, Government College For Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9846411634 ഇമെയില്‍: menonmay@gmail.com
Dr. Bindu P. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Psychology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447769036 ഇമെയില്‍: bindupnair2000@yahoo.co.in

സൈക്കോളജി (പാസ്)

Dr. J. S. Nishima (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, S. N. College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 9846160006 ഇമെയില്‍: jnishimaajith@gmail.com
Dr. H. Sylaja (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Psychology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 0471-2308304 ഇമെയില്‍: sylasurash@gmail.com
Hiya Roy (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, University College, Thiruvananthapuram
Dr. Justine K. James (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology University College, Thiruvanathapuram
Dr. Laiju S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, S N College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9895656012 ഇമെയില്‍: drlaiju@gmail.com
Dr. B. Jayaraj (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, M. G. College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8129951960 ഇമെയില്‍: jayarajkureepuzha@gmail.com
Rakhi (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology, S N College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 9495656012 ഇമെയില്‍: raakheeas@xahoo.co.in
Dr. Anil Jose P. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & HoD, Department of Psychology, FMN College, Kollam
ഫോണ്‍ : 9995316576 ഇമെയില്‍: aniljosegs@gmail.com
Dr. Jaseer J. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Psychology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447221421 ഇമെയില്‍: drjaseer@yahoo.co.in

PUBLIC ADMINISTRATION

Dr. Ajitha. S (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor of Public Administration Department of political Science University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447259150 ഇമെയില്‍: dr.ajithas@gmail.com
Dr. Samuel J.Kuruvilla (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Political Science, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9249102321 ഇമെയില്‍: sjk201@gmail.com
Dr. Rose Mary George (മെമ്പര്‍)
Department of Political Science Unioversity of Kerala
ഫോണ്‍ : 9745335476 ഇമെയില്‍: hellorose@gmail.com
Dr. Pradeep Kumar K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Political Science Govt. College, Attingal
ഫോണ്‍ : 9447590112 ഇമെയില്‍: pradeeppolicodu@gmail.com
Sri. Aneesh S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Political Science University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8590884221 ഇമെയില്‍: aneesh.dharan@gmail.com
Dr. Archa Arun (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Political Science SN College , Kollam.
ഫോണ്‍ : 9847447285 ഇമെയില്‍: drarchaarun@snckollam.ac.in
Dr. Sreejith P V. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Political Science VTM NSS College, Dhanuvachapuram
ഫോണ്‍ : 9496207696 ഇമെയില്‍: pvsrijith@gmail.com
Dr. Ronie Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head Department of Politics&Public Administration St.Johns College, Anchal
ഫോണ്‍ : 9847436296 ഇമെയില്‍: ronztom@gmail.com
Dr. L.Thulaseedharan (മെമ്പര്‍)
Principal(Rtd) SNC Kollam
ഫോണ്‍ : 9447018995 ഇമെയില്‍: lthulaseedharan@gmail.com
Dr. Sajad Ibrahim K.M. (മെമ്പര്‍)
Professor Department of Political Science University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447337189 ഇമെയില്‍: sajad67@gmail.com

RUSSIAN

Dr. Krishnakumar R S (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor & Head Department of Russian University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497270802 ഇമെയില്‍: kkmeerkk@gmail.com
Dr. Hrishika Katyayan (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Russian University of Kerala
ഫോണ്‍ : 7065949062 ഇമെയില്‍: hrishikakatyayan@gmail.com
Shri. Sreekumar K N (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of German University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9488653336 ഇമെയില്‍: sreegerman@gmail.com
Smt. Sreekumari. S (മെമ്പര്‍)
(Rtd.)Associate Professor of Russian Department of Russian and Comparative Literature University of Calicut, Calicut.
ഫോണ്‍ : 9446480065 ഇമെയില്‍: sreekumari.reghu@gmail.com
Dr. T.K Gajanan (മെമ്പര്‍)
(Rtd.) Associate Professor and Head Department of Russian School of Foreign Languages University of Mysore, Mysore.
ഫോണ്‍ : 9449874880 ഇമെയില്‍: sofluom@gmail.com
Dr. Nagendra Shreeniwas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor of Russian Centre of Russian Studies JNU New Delhi
ഫോണ്‍ : 9495704516 ഇമെയില്‍: nshreeniwas@gmail.com
Dr. Boban (മെമ്പര്‍)
University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9446556943

SANSKRIT (PASS)

Dr. Bindhya K.S. (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Assistant Professor Department of Sanskrit-Vyakarana Govt. Sanskrit College, Thiruvananathapuram
ഫോണ്‍ : 9447310250 ഇമെയില്‍: bindhyasankar@gmail.com
Dr. Shaila C.A (മെമ്പര്‍)
Professor & Head Department of Sanskrit University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9995381562 ഇമെയില്‍: shailalatheef062@gmail.com
Dr. K. Vasantha (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Sanskrit University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9496147146 ഇമെയില്‍: vasanthasuresh52@gmail.com
Dr. Sujith S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Sanksrit-Vyakarana Govt. Sanskrit College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8129292200 ഇമെയില്‍: sujithyes@gmail.com
Dr. Sreegith T. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Sanskrit KSMDB College, Sasthamcotta
ഫോണ്‍ : 9446356166 ഇമെയില്‍: sreegit@gmail.com
Dr. K. Narayanan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Malayalam & Sanskrit SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495505354 ഇമെയില്‍: kornar2000@gmail.com
Dr. Shylaja S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Sanskrit NSS College, Pandalam
ഫോണ്‍ : 8281650236 ഇമെയില്‍: shylaja_db@yahoo.in
Dr. Bineesh E.K (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Dept.of Sanskrit NSS College, Nilamel
ഫോണ്‍ : 8086416621 ഇമെയില്‍: puduppanam@gmail.com
Dr. Susanth S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Sanskrit KSMDB College, Sasthamcotta
ഫോണ്‍ : 9447563320 ഇമെയില്‍: susanthsbhat@gmail.com
Dr.V. Sisupala Panicker (മെമ്പര്‍)
Professor(Rtd) Department of Sanskrit, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9995601210

SANSKRIT (PG)

Dr. Usha Raja Varier (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, Department of Sanskrit University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497614707 ഇമെയില്‍: drushakumarig@gmail.com
Dr. Jayalakshmi Thazhe Veettil (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sanskrit University of Kerala
ഫോണ്‍ : 7561066585 ഇമെയില്‍: drtvjayalakshmi@gmail.com
Dr. Shamseer P C (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sanskrit University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9846811531 ഇമെയില്‍: shamseerpc86@gmail.com
Dr. K Retheesh (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Sanskrit University College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9495631147 ഇമെയില്‍: kretheesh72@gmail.com
Dr. Girish M P (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sanskrit Jyothisha Govt.Sanskrit College, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9447241640 ഇമെയില്‍: girishmaster53@gmail.com
Dr. K. Narayanan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Malayalam SD College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 9495505354 ഇമെയില്‍: kornar2000@gmail.com
Dr. Sreegith T. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Sanskrit KSMDB College, Sasthamcotta
ഫോണ്‍ : 9446356166 ഇമെയില്‍: sreegit@gmail.com
Dr. Susanth S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Sanskrit KSMDB College, Sasthamcotta
ഫോണ്‍ : 9447563320 ഇമെയില്‍: susanthsbhat@gmail.com
Shri. Santhoshkumar (മെമ്പര്‍)
Associate Professor (Rtd), Devaswom Board College
ഫോണ്‍ : 9447891464
Dr. Shaila C.A (മെമ്പര്‍)
Professor & Head Department of Sanskrit University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9995381562 ഇമെയില്‍: shailalatheef062@gmail.com

സിദ്ധ മെഡിസിൻ ആൻഡ് സർജറി

Dr. R. Devarajan (ചെയര്‍മാന്‍)
Principal, Santhigiri Siddha Medical College, Santhigiri. P. O, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9496566864 ഇമെയില്‍: devarajansiddha@gmail.com
Dr. K. Jagannathan (മെമ്പര്‍)
Professor and Head, Santhigiri Siddha Medical College, Santhigiri. P. O, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 7736750331 ഇമെയില്‍: drjagan.siddha@gmail.com
Dr. P. Hariharan (മെമ്പര്‍)
Professor, Santhigiri Siddha Medical College, Santhigiri. P. O, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 8111882271 ഇമെയില്‍: harisanthigiri6@gmail.com
Dr. R. Lakshmi (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd), Santhigiri Siddha Medical College,Santhigiri. P. O, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9443774100
Dr. V. John Justus (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd), Santhigiri Siddha Medical College, Santhigiri. P. O, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9486610595 ഇമെയില്‍: john_neethiyoon@yahoo.com

SOCIAL WORK

Dr. Sandhya R S (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Professor & Head Department of Sociology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9496114094 ഇമെയില്‍: sandhyasgtds@gmail.com
Dr. Pushpam M (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Dept of Sociology University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9847524317 ഇമെയില്‍: pushpasocio@gmail.com
Dr. Bushra Beegom R K (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Dept of Sociology University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9995446165 ഇമെയില്‍: bushrabeegom@gmail.com
Dr. Sindhu C A (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Sociology KNM Govt Arts & Science College, Kanjiramkulam
ഫോണ്‍ : 7012542856 ഇമെയില്‍: sindhugauripadmam@gmail.com
Dr. Jayaraj B (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Psychology MG College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 8129951960 ഇമെയില്‍: jayarajkureepuzha@gmail.com
Dr. Sabu P Thomas (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Social Work Loyola College of Social Sciences Sreekariyam, TVM-17
ഫോണ്‍ : 9446980260 ഇമെയില്‍: sabupala@yahoo.com
Dr. Subalekshmi G.S (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology MG College, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9847130027 ഇമെയില്‍: lekshmisivam@gmail.com
Dr. Asha. V (മെമ്പര്‍)
Professor in Sociology (Rtd) School of Distance Education, University of Kerala
Dr. Sonny Jose (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Social Work Loyola College of Social Sciences Sreekariyam TVM-17
ഫോണ്‍ : 9895364053 ഇമെയില്‍: sonny.jose@gmail.com

സോഷ്യോളജി (പിജി)

Dr. Antony Palackal (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor & Head, Department of Sociology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447739189 ഇമെയില്‍: antonypalackal@gmail.com
Dr. Pushpam M (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Sociology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9847524317 ഇമെയില്‍: pushpasocio@gmail.com
Dr. Chithra S. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, KNM Government College, Kanjiramkulam.
Dr. Jyothi S. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, KNM Government College, Kanjiramkulam.
ഫോണ്‍ : 8848913371
Dr. Sandhya R. S. (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Sociology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9496114094
Bushra Beegum R. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9995446165 ഇമെയില്‍: bushrabeegom@gmail.com
Dr. Asha V. (മെമ്പര്‍)
Professor in Sociology, School of Distance Education, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 8547021133 ഇമെയില്‍: ashaharindranath@gmail.com

സോഷ്യോളജി (പാസ്)

Dr. Saji P. Jacob (ചെയര്‍മാന്‍)
Department of Sociology, Layola College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9747198138 ഇമെയില്‍: sajipjacob@yahoo.com
Dr. Chitra S. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, KNM Govt College, Kanjiramkulam.
Dr. Sindhu C. A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, Government College, Thazhava,karunagapally.
ഫോണ്‍ : 7012542856 ഇമെയില്‍: sindhugauripadmam@gmail.com
Dr. N. K. Sunil Kumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of sociology, MG College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9946604403 ഇമെയില്‍: nksunilkumar.kumar@gmail.com
Dr. Uthara Soman (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, S N College, chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 9447595594 ഇമെയില്‍: utharasoman@gmail.com
Dr. Rekhasree K. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, NSS College, Pandalam.
ഇമെയില്‍: rekhasreerenjith@gmail.com
Lekha N. B. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, S N College,Chempazhanthy.
ഫോണ്‍ : 9446971144 ഇമെയില്‍: vaishnavy@gmail.com
Dr. Subalekshmi G. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, MG College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9847130027 ഇമെയില്‍: lekshmisivam@gmail.com
Dr. M. S. Jayakumar (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9847564447 ഇമെയില്‍: jayanmadhavan@gmail.com
Dr. Bushra Beegom R. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Sociology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9995446165 ഇമെയില്‍: bushrabeegom@gmail.com
Dr. Jyothi S. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Sociology, KNM Govt College, Kanjiramkulam.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (പിജി)

Dr. C. Satheesh Kumar (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Statistics.
ഫോണ്‍ : 9895980078 ഇമെയില്‍: drsatheesh@gmail.com
Dr. E. I. Abdul Sathar (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Statistics, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495366416 ഇമെയില്‍: sathare@gmail.com
Dr. Dharmaja S. H. S. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Statistics, Govt Womens College.
ഫോണ്‍ : 9895816334 ഇമെയില്‍: shs_dharmaja@yahoo.com
Dr. Sheela K. L. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Statistics, Govt Arts College, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9496231643
Minnu Mathew (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, St. Michels College, Cherthala
Dr. P. Yageen Thomas (മെമ്പര്‍)
Professor (Rtd), University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9387533819
Dr. Manoj Chacko (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Statistics, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447310097 ഇമെയില്‍: manojchacko02@gmail.com

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (പാസ്)

Dr. Prasad S. (ചെയര്‍മാന്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. Manoj Chacko (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Statistics, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447310097 ഇമെയില്‍: manojchacko02@gmail.com
Dr. Usha K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, BJM Govt College, Chavara.
Shibu (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, University College, Thiruvananthapuram.
Dr. Subha R. Nair (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, HHMNSS College, Karamana.
ഫോണ്‍ : 9446210400 ഇമെയില്‍: subhaunni@gmail.com
Dr. Preetha M. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, TKMM College, Nangiarkulangara.
ഫോണ്‍ : 994775497 ഇമെയില്‍: mpreeth25@gmail.com
Varghese George (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor in Statistics, Department of Mathematics, St.Stephens College, Pathanapuram.
ഫോണ്‍ : 9446374171 ഇമെയില്‍: varghesesjc@gmail.com
Dr. Shy Mary M. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Statistics, MSM College, Kayamkulam.
ഫോണ്‍ : 9496093313 ഇമെയില്‍: maria01135@gmail.com
Dr. Vineetha K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Statistics, M G College, Thiruvanathapuram.
ഫോണ്‍ : 9446333148 ഇമെയില്‍: vineethmoosath@yahoo.com
Dr. E. I. Abdul Sathar (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Statistics, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9495366416 ഇമെയില്‍: sathare@gmail.com

TAMIL (PASS)

Dr. K. Manickaraj (ചെയര്‍മാന്‍)
Associate Professor & Head Department of Tamil Govt.College for Women, TVM
ഫോണ്‍ : 9961447779 ഇമെയില്‍: kmanickaraj@gmail.com
Dr. Hepsy Rose Mary.A (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Tamil University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9495656167 ഇമെയില്‍: hepsy@keralauniversity.ac.in
Smt. Syedali Fathima M (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor of Tamil University College
ഫോണ്‍ : 8281938286 ഇമെയില്‍: syed.fathima88@gmail.com
Dr. K.S Anbukala (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Tamil Mar Ivanios College, TVM.
ഫോണ്‍ : 7306827206 ഇമെയില്‍: anbukala.ks@mic.ac.in
Dr. O. Ajithakumari (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Tamil VTMNSS College, TVM
ഫോണ്‍ : 8281803885 ഇമെയില്‍: ajithaku76@gmail.com
Dr. P. Jeyakrishnan (മെമ്പര്‍)
Professor & Head Department of Tamil University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9447222571 ഇമെയില്‍: jeyakrishnan@keralauniversity.ac.in

TAMIL (PG)

Dr. P. Jeyakrishnan (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head Department of Tamil University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9447222571 ഇമെയില്‍: jeyakrishnan@keralauniversity.ac.in
Dr. Hepsy Rose Mary.A (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor and Head Department of Tamil University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9495656167 ഇമെയില്‍: hepsy.rosemary@gmail.com
Dr. T. Vijayalakshmi (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Tamil University of Kerala, TVM
ഫോണ്‍ : 9447070931 ഇമെയില്‍: drvijichakku@yahoo.co.in
Dr. N.A Arunagiri (മെമ്പര്‍)
Associate Professor Department of Tamil University College, TVM
ഫോണ്‍ : 9994005757 ഇമെയില്‍: naarunagiri@gmail.com
Dr. S.P Srinivasan (മെമ്പര്‍)
Associate Professor of Tamil University college, Trivandrum
ഫോണ്‍ : 9446011434 ഇമെയില്‍: spsvetri@gmail.com
Dr. K.S.Anbukala (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor and Head Department of Tamil Man Ivanios College, TVM.
ഫോണ്‍ : 7306827206 ഇമെയില്‍: anbukala.ks@mic.ac.in
Dr. O. Ajithakumari (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor Department of Tamil VTMNSS College, TVM
ഫോണ്‍ : 8281803885 ഇമെയില്‍: ajithaku76@gmail.com
Dr. K. Manickaraj (മെമ്പര്‍)
Associate Professor & Head Department of Tamil Govt.college for Women, TVM
ഫോണ്‍ : 9961447779 ഇമെയില്‍: kmanickaraj@gmail.com

സുവോളജി (പിജി)

Dr. G. Prasad (ചെയര്‍മാന്‍)
Professor & Head, Department of Zoology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9497254158 ഇമെയില്‍: probios@gmail.com
Dr. Benno Pereira P. G. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447220233 ഇമെയില്‍: bennopereira@gmail.com
Dr. P. Sreejith (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9496793794 ഇമെയില്‍: p.sreejith@gmail.com
Dr. Sajeeb Khan A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor & Head, Department of Zoology, Govt. College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9995566343 ഇമെയില്‍: khansajeeb@gmail.com
Dr. Reshmi Vijayan (മെമ്പര്‍)
Department of Zoology, B J M Govt. College, Chavara
ഫോണ്‍ : 9446023167
Dr. Meera Janardhanan (മെമ്പര്‍)
Assosciate Professor, Department of Zoology, S D College, Alappuzha
ഫോണ്‍ : 994666608 ഇമെയില്‍: meena67@hotmail.com
Dr. B. Hari (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, S N College, Kollam
ഫോണ്‍ : 94400343648 ഇമെയില്‍: hariprashobha@gmail.com
Regi S. R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, S N College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 9447151917 ഇമെയില്‍: regi.ramachandran@gmail.com
Dr. Biju A. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, St. Stephen’s College, Pathanapuram
ഇമെയില്‍: bijuanio75@gmail.com
Dr. S. Synudeen Sahib (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University of Kerala.
ഫോണ്‍ : 9447243002 ഇമെയില്‍: sainudeenpattazhy@hotmail.com
Dr. M. C. Subhash Peter (മെമ്പര്‍)
Professor, Department of Zoology, University of Kerala, Thiruvananthapuram.
ഫോണ്‍ : 9447044657 ഇമെയില്‍: subashapeter@yahoo.com

സുവോളജി (യു. ജി.)

Dr. M. S. Vidia Panicker (ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
Associate Professor, Department of Zoology, S N College, Chempazhanthy
ഫോണ്‍ : 9495640501 ഇമെയില്‍: vidiasha@gmail.com
Jeejakumari V. K. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University of Kerala
ഫോണ്‍ : 9447240761 ഇമെയില്‍: jeeja_vk@yahoo.co.in
Dr. Mano Mohan Antony (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, University College, Thiruvananthapuram
Jayaram V. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, Government College, Kariavattom
ഫോണ്‍ : 9961392148 ഇമെയില്‍: vsjayaramvilayil@gmail.com
Dr. Anisha G. S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, Government College for Women, Thiruvananthapuram
ഫോണ്‍ : 9496303190 ഇമെയില്‍: anisgrace@yahoo.co.in
Dr. Girish Kumar B. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, M S M College, Kayamkulam
ഫോണ്‍ : 7736005773 ഇമെയില്‍: msmgirish9@gmail.com
Dr. Abhilash R. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, Christian College, Chengannur
ഫോണ്‍ : 9447218603 ഇമെയില്‍: greenabhilash@gmail.com
Dr. Thara S. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, NSS College for Women, Karamana
ഫോണ്‍ : 9495482112 ഇമെയില്‍: stharaabhinand@yahoo.in
Dr. Pournami P. (മെമ്പര്‍)
Assistant Professor, Department of Zoology, St. Stephens College, Pathanapuram
ഫോണ്‍ : 9496328564 ഇമെയില്‍: pournamip3@gmail.com
Dr. Mini Chandran C. (മെമ്പര്‍)
Associate Professor, Department of Zoology, K S M D B College, Sasthamcotta