പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് ഭരണവിഭാഗ ജീവനക്കാർ

ഭരണവിഭാഗ ജീവനക്കാർ

കെ ശോഭനകുമാരി
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഭരണ നിർവഹണം Addl. c/o State Public Information Officer

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം-695034
ഫോണ്‍ : : +91-471-2305726 (ഓഫീസ്) +91-9447734734 (മൊബൈല്‍)
എസ്. ജയശ്രീ
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ,പരീക്ഷ I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386419 (ഓഫീസ്) 9446302024 (മൊബൈല്‍)
പി. ഹരികുമാര്‍
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഫിനാൻസ്

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : : 0471-238624 (ഓഫീസ്) 9446179341 (മൊബൈല്‍)
ഹേമ ആനന്ദൻ
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, അക്കാഡമിക്

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : +91-471-2308354 (ഓഫീസ്) 2437034 (റസിഡന്‍സ്) 9446244110 (മൊബൈല്‍)
ആർ. രാജ്‌നാരായൺ
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാമ്പസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308614 (ഓഫീസ്)
സി എസ് സജി
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, സി ബി സി എസ് എസ് & ഇ എസ്

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ്ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386407 (ഓഫീസ്) 9446471180 (മൊബൈല്‍)
ജി കലേഷ് ബാബു
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, സി. എസ്. എസ്., കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2308328 (ഓഫീസ്)
എ ജി സന്തോഷ്‌കുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ് & പെന്‍ഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386475 (ഓഫീസ്) 9447213115 (മൊബൈല്‍)
പി പി തോമസ്
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, ഭരണവിഭാഗം I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386399 (ഓഫീസ്) 9447397776 (മൊബൈല്‍)
ഡി എസ് സന്തോഷ്‌കുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386218 (ഓഫീസ്) 9496306471 (മൊബൈല്‍)
ബി. എച്ച്. ജയശ്രീ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കൗണ്ട്സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386274 (ഓഫീസ്) 9446546636 (മൊബൈല്‍)
എസ്. ഉമാദേവി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷ I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 9496258192 (മൊബൈല്‍)
ആനി തോമസ് പി.
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷ III

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386204 (ഓഫീസ്) 9496201553 (മൊബൈല്‍)
സിന്ധു ജോർജ്
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, അക്കാദമികം-3

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2308354 (ഓഫീസ്) 9446181173 (മൊബൈല്‍)
ആര്‍. രശ്മി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 9495193020 (മൊബൈല്‍)
സോമോള്‍ ജെ. പണിക്കര്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഇ. എസ്. ആന്‍റ് റീവാല്യുവേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386471 (ഓഫീസ്) 9496154909 (മൊബൈല്‍)
സജീവ് ദാസ്
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷാവിഭാഗം - VI

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386306 (ഓഫീസ്) 9447225335 (മൊബൈല്‍)
സി ബി മായാദേവി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, അക്കാദമികം II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386253 (ഓഫീസ്)
കെ. കെ. ശ്രീലേഖ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, Admn IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386399 (ഓഫീസ്) 8281507622 (മൊബൈല്‍)
ഹെയ്‌ലി സ്റ്റാൻസിൽ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, സി.ബി.സി.എസ്.എസ് (ടാബുലേഷന്‍)

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2386105 (ഓഫീസ്)
ഐ. ആര്‍. ബിന്ദു
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷ IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386459 (ഓഫീസ്) 9746418236 (മൊബൈല്‍)
എ. മുഹമ്മദ് ഹാഷിര്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പ്ലാനിംഗ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 471-2386238 (ഓഫീസ്) 9446271601 (മൊബൈല്‍)
പ്രീത ഗോപിനാഥ്
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, (EB & M&C)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386459 (ഓഫീസ്)
യു അനിൽ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗം -4

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386399 (ഓഫീസ്)
വില്യം ജോര്‍ജ്ജ് ഡാനിയേല്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഭരണ വിഭാഗം കാര്യവട്ടം അഡീഷണൽ ചാർജ് എസ്. ഡി. ഇ.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308907 (ഓഫീസ്)
എല്‍. എസ്. ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, സി ബി സി സ് ( ബി എസ്‌സി )

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്) 9446178768 (മൊബൈല്‍)
നീന ആന്‍റണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാവിഭാഗം, ബികോം(Annual)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386471 (ഓഫീസ്) 9497588222 (മൊബൈല്‍)
കെ. ശ്രീകുമാര ശര്‍മ്മ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാമ്പസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ ,Addl.c/o യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-238063 (ഓഫീസ്) 9446156040 (മൊബൈല്‍)
എ. അന്‍ഫോന്‍സ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, സി. ബി. സി. എസ്.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്) 8301872478 (മൊബൈല്‍)
ജി. ബിജുകുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, അക്കൗണ്ട്സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386204 (ഓഫീസ്) 9446178670 (മൊബൈല്‍)
പി. വി. അമൃതകുമാരി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഇ. സി. എല്‍.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386653 (ഓഫീസ്) 9656755861 (മൊബൈല്‍)
എ. ആര്‍. നിഷി
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഫിനാന്‍സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386475 (ഓഫീസ്) 9447452898 (മൊബൈല്‍)
പി. വി. ഉഷ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, SDE(Admn)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386656 (O) (ഓഫീസ്) 9895891745 (മൊബൈല്‍)
എസ്. നദീറാ ബീവി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പ്ലാനിംഗ് II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386235 (ഓഫീസ്) 9496780676 (മൊബൈല്‍)
വി. ഹരികുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ യൂണിറ്റ്, കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2308907 (ഓഫീസ്) 9847047078 (മൊബൈല്‍)
ആർ ആർ റോയ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Acad. III

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386200 (ഓഫീസ്) 9048902721 (മൊബൈല്‍)
വി. സനൽകുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കൗണ്ട്സ് & ഒ. എ. ഡി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 - 2386274 (ഓഫീസ്) 9495372418 (മൊബൈല്‍)
പി. പട്രീഷ്യ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഇ. എസ്. I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386268 (ഓഫീസ്) 9497292993 (മൊബൈല്‍)
റീന ജോസ്
അസ്സിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഓഡിറ്റ്

കേരള സർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം -695 034

ഫോണ്‍ : : 0471-2386295 (ഓഫീസ്) 9446705352 (മൊബൈല്‍)
എസ്. കെ. ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പ്ലാനിംഗ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386238 (ഓഫീസ്) 9447861872 (മൊബൈല്‍)
ജോമി വർഗീസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമികം V

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386488 (ഓഫീസ്) 9446102082 (മൊബൈല്‍)
എസ് കെ ഷൈൻ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറുടെ പി. എ.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2305946 (ഓഫീസ്) 9447111058 (മൊബൈല്‍)
പി പ്രമോദ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാർ, PA to Registrar

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2305631 (ഓഫീസ്) 9847904202 (മൊബൈല്‍)
എ ജെ അജിത്കുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പെര്‍മനന്‍റ് സി. വി. ക്യാമ്പ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386308 (ഓഫീസ്)
എസ് ആർ ആശാറാണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ 1

മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386415 (ഓഫീസ്) 9846200591 (മൊബൈല്‍)
ഇ കെ സുനിൽകുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Exam V Revaluation

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386459 (ഓഫീസ്) 8848882365 (മൊബൈല്‍)
കമല കാതോലി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാഡമിക് IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386462 (ഓഫീസ്)
അജിത് എഫ് ആൻ്റണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ക്യു. പി. ആര്‍.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386415 (ഓഫീസ്) 9446111837 (മൊബൈല്‍)
കെ പി ആശാകിരൺ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ 2

മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 - 2386418 (ഓഫീസ്)
എൽ സുരേഖ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386340 (ഓഫീസ്)
സ്റ്റാൻലി ജോർജ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, വൈസ് ചാൻസലറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : +91-471-2306634 (ഓഫീസ്) 9447614610 (മൊബൈല്‍)
ജോസഫ് കോരുള
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍,KUSRC


ആലപ്പുഴ
ഫോണ്‍ : : 0477-2266245 (ഓഫീസ്)
ആർ എസ് ജയചന്ദ്രൻ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമിക് II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386217 (ഓഫീസ്)
എം സിതാര
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ , Exam XII

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2307268 (ഓഫീസ്) 9447890668 (മൊബൈല്‍)
എസ് വി സാജ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാഷ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386355 (ഓഫീസ്)
ഒ റ്റി പ്രകാശ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഇ. സി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 9447111844 (മൊബൈല്‍)
പി സിന്ധുമോഹൻ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കൗണ്ട്സ് ആന്‍റ് പെന്‍ഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386475 (ഓഫീസ്)
സുഷ ആൻ്റണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, റീവാല്യുവേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386459 (ഓഫീസ്) 9446306712 (മൊബൈല്‍)
എം എസ് അനിത
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ് IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386204 (ഓഫീസ്)
ബി എസ് ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ III

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386416 (ഓഫീസ്)
ജി ഗോപിക റാണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാഷ് കൗണ്ടര്‍, കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-238907 (ഓഫീസ്)
വിഘ്‌നേശ്വര ഗുപ്‌തശ്രീ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Cash (R)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386377 (ഓഫീസ്)
കെ ഗീതാകുമാരി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാം ലോ & മെഡിക്കല്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308448 (ഓഫീസ്) 8089273144 (മൊബൈല്‍)
ജി അനിത
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പി ജി (നോൺ സെമസ്റ്റർ),USRC ആലപ്പുഴ (Addln/Charge)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386206 (ഓഫീസ്)
എസ് മീര രാജ്
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഭരണവിഭാഗം IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
എസ് രാജി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, BA (Annual Exams I )

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്)
പി എസ് മിനി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, BSc (Annual)&BEd

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
പി ആർ രാജീവ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ബി. കോം. ആനുവല്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386471 (ഓഫീസ്)
എസ് റീജ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, BA (Annual Exams II )

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ബി ലക്ഷ്മി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, EF

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ജെ മിനി മോൾ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഇ. ബി. & എം. & സി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386338 (ഓഫീസ്)
വി അജിത്കുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Admn V

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386218 (ഓഫീസ്)
ജി എസ് പ്രിയ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍ അഡ്മിഷന്‍സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308328 (ഓഫീസ്)
മിനി കെ ഉണ്ണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്)
ജെ എൽ സുനിൽകുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ബി. കോം.(സി. ബി. സി. എസ്.)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്)
റോബിൻ സേവ്യർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ES II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
എം ആർ ഗീത
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജനറൽ ഹെല്പ് ഡെസ്ക്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386104 (ഓഫീസ്)
ജെ സി പ്രദീപ്കുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാ വിഭാഗം പ്രൈവറ്റ് രെജിസ്ട്രേഷൻ

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386394 (ഓഫീസ്)
ആർ പി സന്ധ്യ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386656 (ഓഫീസ്)