പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് ഭരണവിഭാഗ ജീവനക്കാർ

ഭരണവിഭാഗ ജീവനക്കാർ

വി. എൽ. ശ്യാമളാ  ദേവി
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷ II

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386281 (ഓഫീസ്)
ഡോ. പി. രാഘവൻ
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഭരണ നിർവഹണം

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ്ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : +91-471-2303174 (ഓഫീസ്) +91-471-2594141 (റസിഡന്‍സ്) +91-9495297366 (മൊബൈല്‍)
കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, അക്കാദമികം

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ്ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386407 (ഓഫീസ്) +91-9895146006 (മൊബൈല്‍)
റ്റി. കെ. ഉഷാ ദേവി
ജോയിന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷ 1

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2302677 (ഓഫീസ്) +91-9495391354 (മൊബൈല്‍)
ആർ. ദിലീപ്
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ക്യാമ്പസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കാര്യവട്ടം

കേരള സർവകലാശാല, കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : : 0471-2308614 (ഓഫീസ്) +91-9495340202 (മൊബൈല്‍) ഇമെയില്‍: dilipramkrishna@gmail.com
മീന അശോക്
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ (സി. ബി. സി. എസ്. എസ്. & ഇ. എസ്.)

പരീക്ഷ കോൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം-695034
ഫോണ്‍ : : +91-471-2386211 (ഓഫീസ്) +91-9446542746 (മൊബൈല്‍)
ലെജു ബോസ്
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പ്ലാനിംഗ്‌

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386203 (ഓഫീസ്) +91-9497272436 (മൊബൈല്‍)
ശോഭന കുമാരി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, അക്കാദമികം II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386342 (ഓഫീസ്) +91-9447734734 (മൊബൈല്‍)
എസ്. ജെ. സുനിത
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386268 (ഓഫീസ്) +91-9497008352 (മൊബൈല്‍)
ശ്രീല രാജ് എൻ.
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, സി. എസ്. എസ്., കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2308328 (ഓഫീസ്) +91-9847376282 (മൊബൈല്‍)
എ. ആർ. രേണുക
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386218 (ഓഫീസ്) +91-9447762980 (മൊബൈല്‍)
ജി. മിനി
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഇ. സി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308907 (ഓഫീസ്) +91-9496252359 (മൊബൈല്‍)
സി. ഗോപകുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമികം - 1

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386419 (ഓഫീസ്) 2437034 (റസിഡന്‍സ്)
എസ്. ജയശ്രീ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, ഫിനാന്‍സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : +91-9446302024 (മൊബൈല്‍)
പ്രിയ സുരേന്ദ്രൻ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ് ഒ. എ. ഡി

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386238 (ഓഫീസ്) +91-9495541121 (മൊബൈല്‍)
എ. സി. റസിയ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാ വിഭാഗം 1

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386423 (ഓഫീസ്) 9249552501 (മൊബൈല്‍)
അനിത മാധവൻ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷാവിഭാഗം - XII


ഫോണ്‍ : : 0471-2386446 (ഓഫീസ്) +91-9495121632 (മൊബൈല്‍)
എൻ. ഷൈല  ബീവി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, അക്കാദമികം-3

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386218 (ഓഫീസ്) +91-9946130110 (മൊബൈല്‍)
എസ്. സുശീല
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷ, ലോ & മെഡിക്കൽ


ഫോണ്‍ : : 0471-2386234 (ഓഫീസ്) 9446828451 (മൊബൈല്‍)
ജെ. ജി. ലതിക
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386207 (ഓഫീസ്) 9495301844 (മൊബൈല്‍)
ബി. ബിന്ദു  
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗം -2

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386399 (ഓഫീസ്) +91-9447495256 (മൊബൈല്‍)
ദീപ വര്‍മ എ.
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമികം 5

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386399 (ഓഫീസ്) 944640218 (മൊബൈല്‍)
ബി. വിജയലക്ഷ്മി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കൗണ്ട്സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386274 (ഓഫീസ്) 9447225335 (മൊബൈല്‍) ഇമെയില്‍: meerajosephrahul@gmail.com
എം. രമ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷാവിഭാഗം- 4

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386338 (ഓഫീസ്) 9447869988 (മൊബൈല്‍)
രമ നായർ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ,അക്കാദമികം - 4

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386342 (ഓഫീസ്) 9349939333 (മൊബൈല്‍) ഇമെയില്‍: ahmedkhani1965@gmail.com
കെ. സി. സുധാമണി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഭരണ നിർവഹണ വിഭാഗം, കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2386105 (ഓഫീസ്) 9496200881 (മൊബൈല്‍)
കെ. എസ്. മുകുന്ദൻ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, സി. ബി. സി. എസ്. എസ്., ടാബുലേഷൻ

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
വി. എല്‍. നരസിംഹറാവു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ III

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386416 (ഓഫീസ്) 9447461371 (മൊബൈല്‍)
ഡി. അനിത
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കൗണ്ട്സ് & ഒ. എ. ഡി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 - 2386274 (ഓഫീസ്) 9400406523 (മൊബൈല്‍)
ജെ. ബീഗം റോയിനോസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പ്ലാനിംഗ് II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386238 (ഓഫീസ്) 9846338488 (മൊബൈല്‍)
സബിത എം. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, സി. ബി. സി. എസ്.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 9446086665 (മൊബൈല്‍)
അഹമ്മദ് ഖാൻ ഐ.
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ബി. ടെക്. പരീക്ഷാവിഭാഗം - 5


ഫോണ്‍ : : 0471 2386475 (ഓഫീസ്)
പി. ഹരികുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ക്യു. പി. ആര്‍.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386415 (ഓഫീസ്) 9447127270 (മൊബൈല്‍)
പി. പി. തോമസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, PS to Vice Chancellor

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 471-2306634 (ഓഫീസ്) 9446179341 (മൊബൈല്‍)
എന്‍. സുനില്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ റീവാല്യുവേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386488 (ഓഫീസ്) 9446244744 (മൊബൈല്‍)
കെ. ശോഭ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, സി. ബി. സി. എസ്. (ബി. എ.)

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386459 (ഓഫീസ്) 9446244110 (മൊബൈല്‍)
നരേന്ദ്രന്‍ ബി.
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാഷ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386355 (ഓഫീസ്) 9446471180 (മൊബൈല്‍)
എസ്. നസീര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ 2

മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 - 2386418 (ഓഫീസ്) 9447902258 (മൊബൈല്‍)
വി. ഷീല
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാഡമിക് I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386220 (ഓഫീസ്)
ജി. കലേഷ് ബാബു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസറുടെ പി. എ.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386340 (ഓഫീസ്) 9288140753 (മൊബൈല്‍)
ബീന ചാക്കോ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ബി. എസ്. സി. (സി. ബി. സി. എസ്.)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386206 (ഓഫീസ്)
എ. ജി. സന്തോഷ് കുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറുടെ പി. എ.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2305946 (ഓഫീസ്) 9447213115 (മൊബൈല്‍)
ആര്‍. രാജ മോഹന്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ 1

മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386415 (ഓഫീസ്)
പി. കെ. അനിത
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമികം 3

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386416 (ഓഫീസ്)
ബി. എച്ച്. ജയശ്രീ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ബി. എ. (ആനുവല്‍ എക്സാം)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്)
S Umadevi
Assistant Registrar, BA (Annual Exams II )

Main Building, University of Kerala
Senate House Campus
Palayam, Thiruvananthapuram-695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്)
ആനി തോമസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാഷ് കൗണ്ടര്‍, കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-238907 (ഓഫീസ്)
സിന്ധു ജോര്‍ജ്ജ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ബി. കോം.(സി. ബി. സി. എസ്.)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്)
ആര്‍. രശ്മി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാം (PG-Non Sem)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386234 (ഓഫീസ്) 9495193020 (മൊബൈല്‍)
കെ. എസ്. സൂസിമോള്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാഡമിക് IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386462 (ഓഫീസ്)
നിര്‍മ്മല ജയകുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാമ്പസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍, A/c യു. സി. ഇ., കാര്യവട്ടം

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്) 9447341615 (മൊബൈല്‍)
എബി എബ്രഹാം സൈറസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ബി. എസ്. സി ആനുവല്‍ & ബി. എഡ്.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്) 9388877557 (മൊബൈല്‍)
സി. എസ്. സജി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386340 (ഓഫീസ്)
ആര്‍. ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാം XII

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 9847900986 (മൊബൈല്‍)
എസ്. രേണുക
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമിക് II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്) 9447213042 (മൊബൈല്‍)
മേരി മാത്യു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമികം 2

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386475 (ഓഫീസ്) 9446211379 (മൊബൈല്‍)
സജീവ് ദാസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പെര്‍മനന്‍റ് സി. വി. ക്യാമ്പ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386308 (ഓഫീസ്) 9447849444 (മൊബൈല്‍)
സി. ബി. മായാദേവി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാം ലോ & മെഡിക്കല്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308448 (ഓഫീസ്)
ജയശങ്കര്‍ പ്രസാദ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ബി. എ. (ആനുവല്‍)

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം കാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം 695 581
ഫോണ്‍ : : 0471 2386377 (ഓഫീസ്) 9447021093 (മൊബൈല്‍)
എസ്. ഉമാദേവി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ബി. എ. (ആനുവല്‍ എക്സാം)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ജി. ഹിരണ്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ബി. കോം. ആനുവല്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386471 (ഓഫീസ്)
തുളസീധരന്‍ പി.
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പ്ലാനിംഗ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386238 (ഓഫീസ്)
ആർ. ശ്രീകല
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പെന്‍ഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386475 (ഓഫീസ്)
A. Mohammed Hashir
Assistant Registrar, Online Admissions

University of Kerala
Senate House Campus
Palayam, Thiruvananthapuram-695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308328 (ഓഫീസ്)
എന്‍. ശ്രീകുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഇ. ബി. & എം. & സി./ A/c Permanent CV Camp

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386338 (ഓഫീസ്)
പി. മഹേശ്വരി
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, സി. വി. ക്യാമ്പ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386656 (O) (ഓഫീസ്)
പി. രമ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386656 (ഓഫീസ്)
ഗിരീഷ് കുമാര്‍ എന്‍.
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ക്യാഷ് (ആർ)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2307268 (ഓഫീസ്)
T Bindu
Assistant Registrar, Revaluation

Main Building, University of Kerala
Senate House Campus
Palayam, Thiruvananthapuram-695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386459 (ഓഫീസ്)
ശ്രീ. രഘു ശങ്കർ
അസ്സിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ & പരീക്ഷ കോൺട്രോളറുടെ പി എ

കേരള സർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം -695 034

ഫോണ്‍ : : 0471-2386295 (ഓഫീസ്)
ഹേമ ആനന്ദന്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ പരീക്ഷാ വിഭാഗം പി. ജി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386394 (ഓഫീസ്)
അനില്‍കുമാര്‍ പണിക്കര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഇ. എഫ്.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386261 (ഓഫീസ്)
പി. ജെ. ലോറന്‍സ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാവിഭാഗം, ബികോം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386471 (ഓഫീസ്)
ബി. വല്‍സലകുമാരി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാമ്പസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-238063 (ഓഫീസ്)
A Anfonze
Assistant Registrar, CBCS

University of Kerala
Senate House Campus
Palayam, Thiruvananthapuram-695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്)
സന്ധ്യ ടി. എം.
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, (അക്കാദമികം), വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം

വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം, കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
മീര. ജെ. രാഹുൽ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, അക്കൗണ്ട്സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386204 (ഓഫീസ്)
അനിത ജോണ്‍സ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഇ. എസ്.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386268 (ഓഫീസ്)
ഡി. എസ്. സന്തോഷ് കുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പെര്‍മനന്‍റ് സി. വി. ക്യാമ്പ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386653 (ഓഫീസ്)
വി. ചിത്രാ ദേവി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഇ. സി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
സി. അശ്വിനി കുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ യൂണിറ്റ്, കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2308907 (ഓഫീസ്)