പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് ഭരണവിഭാഗ ജീവനക്കാർ

ഭരണവിഭാഗ ജീവനക്കാർ

പി. ഹരികുമാര്‍
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : : 0471-238624 (ഓഫീസ്) 9446179341 (മൊബൈല്‍)
ഹേമ ആനന്ദൻ
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, അക്കാഡമിക്

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : +91-471-2308354 (ഓഫീസ്) 2437034 (റസിഡന്‍സ്) 9446244110 (മൊബൈല്‍)
ജി ഹിരൺ
ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഫിനാൻസ്

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : : 9846066796 (മൊബൈല്‍)
ജി കലേഷ് ബാബു
ജോയിൻ്റ് രജിസ്ട്രാര്‍II, പരീക്ഷ വിഭാഗം

കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം
ബി ഏച്ച് ജയശ്രീ
ജോയിൻ്റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷ വിഭാഗം 1

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
ഫോണ്‍ : : 9446546636 (മൊബൈല്‍)
എസ്. ഉമാദേവി
ജോയിൻ്റ് രജിസ്ട്രാര്‍, സി ബി സി എസ് &ഇ എസ്

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
സിന്ധു ജോർജ്ജ്
ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാർ,ക്യാംപസ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ.

കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം
ഡി എസ് സന്തോഷ്‌കുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, സി.എസ്.എസ് കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386218 (ഓഫീസ്) 9496306471 (മൊബൈല്‍)
ആര്‍. രശ്മി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ 1, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതല

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 9495193020 (മൊബൈല്‍)
സോമോള്‍ ജെ. പണിക്കര്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഇ. എസ്. ആന്‍റ് റീവാല്യുവേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386471 (ഓഫീസ്) 9496154909 (മൊബൈല്‍)
സി ബി മായാദേവി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, അക്കാദമികം II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386253 (ഓഫീസ്)
കെ. കെ. ശ്രീലേഖ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, Admn IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386399 (ഓഫീസ്) 8281507622 (മൊബൈല്‍)
ഹെയ്‌ലി സ്റ്റാൻസിൽ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, സി.ബി.സി.എസ്.എസ് (ടാബുലേഷന്‍)

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2386105 (ഓഫീസ്)
ഐ. ആര്‍. ബിന്ദു
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ III, എക്സാമിനേഷൻസ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386459 (ഓഫീസ്) 9746418236 (മൊബൈല്‍)
എ. മുഹമ്മദ് ഹാഷിര്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, അഡ്‌മിൻ III

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 471-2386238 (ഓഫീസ്) 9446271601 (മൊബൈല്‍)
വില്യം ജോര്‍ജ്ജ് ഡാനിയേല്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഭരണ വിഭാഗം കാര്യവട്ടം അഡീഷണൽ ചാർജ് എസ്. ഡി. ഇ.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308907 (ഓഫീസ്)
എൽ എസ് ബിന്ദു
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ,ഇ ബി & എം&സി


ഫോണ്‍ : : 9446178768 (മൊബൈല്‍) ഇമെയില്‍: drexams4@keralauniversity.ac.in
കെ ശ്രീകുമാര ശർമ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ , എക്‌സാമിനേഷൻസ് IV


ഫോണ്‍ : : 9446156040 (മൊബൈല്‍)
എ അൻഫോൺസ്
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍I V , അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ


ഫോണ്‍ : : 04712386104 (ഓഫീസ്) 8301872478 (മൊബൈല്‍)
ജി ബിജുകുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഓഡിറ്റ് & പെന്‍ഷന്‍

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
പി. വി. അമൃതകുമാരി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, ഇ ബി & എം & സി

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
ആര്‍. നിഷി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, അക്കൗണ്ട്സ്

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
പി. വി. ഉഷ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ V , അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
ഫോണ്‍ : : 9895891745 (മൊബൈല്‍)
എസ്. നദീറാ ബീവി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ I, എക്സാമിനേഷൻസ്

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
ആർ ആർ റോയ്
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ 1 ,അക്കാഡമിക്

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
ഫോണ്‍ : : 9048902721 (മൊബൈല്‍)
വി. സനൽകുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ VI , പരീക്ഷ വിഭാഗം

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
പി. പട്രീഷ്യ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ III ,അക്കാഡമിക്

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
ഫോണ്‍ : : 9497292993 (മൊബൈല്‍)
റീന ജോസ്
അസ്സിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഓഡിറ്റ്

കേരള സർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം -695 034

ഫോണ്‍ : : 0471-2386295 (ഓഫീസ്) 9446705352 (മൊബൈല്‍)
ജോമി വർഗീസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമികം V

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386488 (ഓഫീസ്) 9446102082 (മൊബൈല്‍)
എസ് കെ ഷൈൻ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറുടെ പി. എ.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2305946 (ഓഫീസ്) 9447111058 (മൊബൈല്‍)
പി പ്രമോദ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാർ, PA to Registrar

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2305631 (ഓഫീസ്) 9847904202 (മൊബൈല്‍)
എസ് ആർ ആശാറാണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ 1

മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386415 (ഓഫീസ്) 9846200591 (മൊബൈല്‍)
കമല കാതോലി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാഡമിക് IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386462 (ഓഫീസ്)
കെ പി ആശാകിരൺ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ 4

മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 - 2386418 (ഓഫീസ്)
എൽ സുരേഖ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാംസ്‌ പി.ജി (സെമസ്റ്റർ )

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386340 (ഓഫീസ്)
സ്റ്റാൻലി ജോർജ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, വൈസ് ചാൻസലറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : +91-471-2306634 (ഓഫീസ്) 9447614610 (മൊബൈല്‍)
ആർ എസ് ജയചന്ദ്രൻ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമിക് II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386217 (ഓഫീസ്)
എം സിതാര
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ , Exam XII

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2307268 (ഓഫീസ്) 9447890668 (മൊബൈല്‍)
എസ് വി സാജ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാഷ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386355 (ഓഫീസ്)
ഒ റ്റി പ്രകാശ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഇ. സി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 9447111844 (മൊബൈല്‍)
പി സിന്ധുമോഹൻ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കൗണ്ട്സ് ആന്‍റ് പെന്‍ഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386475 (ഓഫീസ്)
സുഷ ആൻ്റണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, റീവാല്യുവേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386459 (ഓഫീസ്) 9446306712 (മൊബൈല്‍)
എം എസ് അനിത
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ് IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386204 (ഓഫീസ്)
ബി എസ് ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ III

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386416 (ഓഫീസ്)
കെ ഗീതാകുമാരി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാം ലോ & മെഡിക്കല്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308448 (ഓഫീസ്) 8089273144 (മൊബൈല്‍)
ജി അനിത
അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ III,അക്കാഡമിക്‌

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386206 (ഓഫീസ്)
എസ് മീര രാജ്
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഭരണവിഭാഗം II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
പി ആർ രാജീവ്
അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ,അക്കൗണ്ട്സ് &ഒ എ ഡി

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386471 (ഓഫീസ്)
എസ് റീജ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, BA (Annual Exams II )

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ബി ലക്ഷ്മി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, EF

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ജെ മിനി മോൾ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ പ്ലാനിംഗ് I I & PA to DPD

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386338 (ഓഫീസ്)
വി അജിത്കുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Admn V

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386218 (ഓഫീസ്)
ജി എസ് പ്രിയ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍ അഡ്മിഷന്‍സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308328 (ഓഫീസ്)
മിനി കെ ഉണ്ണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ II, ബികോം ആനുവൽ

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്)
ജെ എൽ സുനിൽകുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ബി. കോം.(സി. ബി. സി. എസ്.)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്)
റോബിൻ സേവ്യർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ES II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ജെ സി പ്രദീപ്കുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എസ്.ഡി.ഇ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386394 (ഓഫീസ്)
ആർ പി സന്ധ്യ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386656 (ഓഫീസ്)
എ രാജു
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ , ഓഡിറ്റ് കാര്യവട്ടം


ഫോണ്‍ : : 9747318089 (മൊബൈല്‍)
വി അരുൾരാജ്
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ , ഓഡിറ്റ് കാര്യവട്ടം

പാളയം
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : : 9447654877 (മൊബൈല്‍)
എസ് ചിത്ര
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ,ഇ എസ് I


വി വിനോദ്‌കുമാർ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ , (ബി.എ സി.ബി.സി.എസ് )


ട്രെജു അഗസ്റ്റിൻ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ , (ബി.എ സി.ബി.സി.എസ് )

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
ഫോണ്‍ : : 8547639960 (മൊബൈല്‍)
ശ്രീജ ജി സോമൻ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ (പ്ലാനിങ് 1 )

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 34
ഡി അനിൽകുമാർ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ VI

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 34
സന്തോഷ് ജി നായർ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ (അക്കൗണ്ട്സ് )

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 34
എം പി നീന
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ (ഇ ബി , എം & സി )

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 34
ബി ജയലക്ഷ്‌മി
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ യൂ കെ എസ് ആർ സി (ആലപ്പുഴ )

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 34
ആശ എലിസബത്ത് തോമസ്
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ( സി.ബി.സി.എസ്. ബി എസ് സി )

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 34
എ ശ്രീകുമാർ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ (പെർമെനന്റ് CV ക്യാമ്പ് )

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 34
ജി മനു
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ( പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ SDC, ED IV, ED IX)

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 34
എസ് ടി റീന
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ,ക്യാഷ് കൗണ്ടർ

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 34
ആർ എസ് ലക്ഷ്മി
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ (ഫിനാൻസ് )

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 34
കെ ജെ ധന്യ
അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ,പി ജി നോൺ സെമസ്റ്റർ

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
എസ് അരുൺകുമാർ
അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ,ഇ സി എൽ (എക്സാം ഐ ടി സെൽ )

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
സിന്ധു ഒ
അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ,പരീക്ഷ വിഭാഗം 1 ബി ടെക്

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
എസ് ഗിരിപ്രസാദ്‌
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ,ക്യാഷ് പാളയം

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
ഹരീഷ് പദ്‌മകുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ I, ബി എ ആനുവൽ

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
ജെ അനിൽകുമാർ
അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ V,പരീക്ഷ വിഭാഗം (പുനർ മൂല്യനിർണയം )

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34
മായ കെ നായർ
ബി എസ് സി ആനുവൽ& ബി എഡ്

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാംപസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 34