പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് ആക്റ്റും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടും

ആക്റ്റും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടും

1978 - ലെ ഒന്നാം ഓർഡിനൻസ് 1978
1974-ലെ സർവകലാശാല ആക്റ്റ് 17
1977-ലെ കേരള സർവകലാശാല ഒന്നാം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടില്‍ വരുത്തിയ ഭേദഗതികളുടെ പട്ടിക
1977-ലെ കേരള സർവകലാശാല ഒന്നാം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്
1977-ലെ കേരള സർവകലാശാല ഒന്നാം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടില്‍ വരുത്തിയ ഭേദഗതികള്‍ - ഭാഗം 1
ഒന്നാം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്, 1979
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് രണ്ടാം ഭാഗം